Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Z prvej ruky: Cena elektriny a zemného plynu

Znižovanie závislosti na ruských palivách a pomoc vlády

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Čo je za vysokými cenami energií a ako ich skrotiť

Kalendár akcií

Jesenná konferencia SPNZ
28.-29.09.2023, Bratislava

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Pravidlá spracúvania osobných údajov (e-mailovej adresy)

 1. Spoločnosť EpV, s.r.o., so sídlom Pifflova 1242/1, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 83582/B, IČO: 46 807 349 prevádzkujúca internetový portál www.energieprevas.sk (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ a „Portál“) umožňuje používateľovi Portálu (fyzické aj právnické osoby, ďalej ako „Používateľ“) prihlásiť sa k odberu informačného e-mailu/newsletter-u, obsahujúceho najmä informácie zo sveta energetiky (prospešné správy a rady o rôznych formách dotácií a financovaní, úsporách energie, udržateľnej doprave, zmene dodávateľa energie, geopolitike, atď.), ochrany klímy a životného prostredia, pozvánky na podujatia či reklamné a marketingové informácie a inzeráty Prevádzkovateľa, resp. jeho obchodných partnerov (ďalej ako „Infokuriér“). Prevádzkovateľ zasiela Infokuriér v dvojtýždňových, resp. v iných časových intervaloch podľa vlastného uváženia, zdarma a bez akýchkoľvek záväzkov.
 2. O zasielanie Infokuriéra Používateľ požiada Prevádzkovateľa vložením svojej e‑mailovej adresy do časti Infokuriér (mailing list), zaškrtnutím políčka "Súhlas so spracovaním osobných údajov (e-mailovej adresy)" a následne požiadavku dostávať Infokuriér potvrdí kliknutím na tlačidlo s textom „Prihlásiť“. Kliknutím na toto tlačidlo Používateľ dobrovoľne udeľuje Prevádzkovateľovi výslovný súhlas so (i) spracúvaním jeho e-mailovej adresy v súlade s §13, ods. 1, písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) v rozsahu potrebnom na zasielanie Infokuriéra a (ii) zasielaním Infokuriéra, v oboch prípadoch na dobu 7 rokov. Poskytnutá e-mailová adresa nebude sprístupnená tretej strane. Tento súhlas môže Používateľ kedykoľvek odvolať, t.j. zrušiť odber Infokuriéra, a to zaslaním tejto požiadavky elektronicky na e-mailovú adresu redakcia@energieprevas.sk alebo poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť prihlásenie Používateľa k odberu Infokuriéra, a to aj bez uvedenia dôvodu. V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých Používateľom, po uplynutí 7 rokov od udelenia súhlasu, alebo v prípade odvolania súhlasu, budú tieto osobné údaje zlikvidované.
 4. Podľa Zákona má Používateľ právo
  • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
  • na opravu svojich osobných údajov,
  • na vymazanie svojich osobných údajov,
  • na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov,
  • na prenosnosť svojich osobných údajov,
  • kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať,
  • podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov adresovaný Úradu pre ochranu osobných údajov SR.

  Ak Používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva v zmysle Zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva Používateľa v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 5. Používateľ prihlásením sa k odberu Infokuriéra zároveň vyhlasuje, že (i) poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne, (ii) si je vedomý svojich práv v zmysle §19 Zákona, o ktorých bol náležite informovaný.
 6. Hoci bola príprava Infokuriéra a jednotlivých častí realizovaná s maximálnou odbornou starostlivosťou, Prevádzkovateľ ani autori nepreberajú zodpovednosť za použitie údajov uvedených v Infokuriéri a z toho vyplývajúcich dôsledkov.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto pravidlá meniť ako celok alebo sčasti výlučne podľa vlastného uváženia, resp. legislatívnych povinností. Poskytovateľ o zmene týchto pravidiel informuje Používateľa najmä zverejnením ich aktuálneho znenia na Portáli. Dátum poslednej zmeny/aktualizácie týchto pravidiel bude zverejnený v ich závere.
 8. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Portáli.

V Bratislave, 7. február 2016 (aktualizované 16.5.2018)

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.