Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Európsky ekologický dohovor I

Analytik J. Badida o zvyšovaní cien energií na rok 2020

Minister Žiga oznámil nárast cien energie na rok 2020

Kotlíkové dotácie (financovanie kotlov na zemný plyn)

Kalendár akcií

6. Slovak Emission Trading
10.3.2020, Bratislava

PR sekcia

Medzinárodná konferencia o chladení a vykurovaní

Skupina MOL posilňuje svoju pozíciu v sektore kompaundácie recyklovaných plastov

Zdravé vykurovanie za rozumné peniaze

Skupina MOL prináša hospodárske výsledky za 3. štvrťrok a aktualizuje výhľad na rok 2019

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Pravidlá spracúvania osobných údajov (e-mailovej adresy)

 1. Spoločnosť EpV, s.r.o., so sídlom Pifflova 1242/1, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 83582/B, IČO: 46 807 349 prevádzkujúca internetový portál www.energieprevas.sk (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ a „Portál“) umožňuje používateľovi Portálu (fyzické aj právnické osoby, ďalej ako „Používateľ“) prihlásiť sa k odberu informačného e-mailu/newsletter-u, obsahujúceho najmä informácie zo sveta energetiky (prospešné správy a rady o rôznych formách dotácií a financovaní, úsporách energie, udržateľnej doprave, zmene dodávateľa energie, geopolitike, atď.), ochrany klímy a životného prostredia, pozvánky na podujatia či reklamné a marketingové informácie a inzeráty Prevádzkovateľa, resp. jeho obchodných partnerov (ďalej ako „Infokuriér“). Prevádzkovateľ zasiela Infokuriér v dvojtýždňových, resp. v iných časových intervaloch podľa vlastného uváženia, zdarma a bez akýchkoľvek záväzkov.
 2. O zasielanie Infokuriéra Používateľ požiada Prevádzkovateľa vložením svojej e‑mailovej adresy do časti Infokuriér (mailing list), zaškrtnutím políčka "Súhlas so spracovaním osobných údajov (e-mailovej adresy)" a následne požiadavku dostávať Infokuriér potvrdí kliknutím na tlačidlo s textom „Prihlásiť“. Kliknutím na toto tlačidlo Používateľ dobrovoľne udeľuje Prevádzkovateľovi výslovný súhlas so (i) spracúvaním jeho e-mailovej adresy v súlade s §13, ods. 1, písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon“) v rozsahu potrebnom na zasielanie Infokuriéra a (ii) zasielaním Infokuriéra, v oboch prípadoch na dobu 7 rokov. Poskytnutá e-mailová adresa nebude sprístupnená tretej strane. Tento súhlas môže Používateľ kedykoľvek odvolať, t.j. zrušiť odber Infokuriéra, a to zaslaním tejto požiadavky elektronicky na e-mailovú adresu redakcia@energieprevas.sk alebo poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť prihlásenie Používateľa k odberu Infokuriéra, a to aj bez uvedenia dôvodu. V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých Používateľom, po uplynutí 7 rokov od udelenia súhlasu, alebo v prípade odvolania súhlasu, budú tieto osobné údaje zlikvidované.
 4. Podľa Zákona má Používateľ právo
  • požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
  • na opravu svojich osobných údajov,
  • na vymazanie svojich osobných údajov,
  • na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
  • namietať spracúvanie svojich osobných údajov,
  • na prenosnosť svojich osobných údajov,
  • kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať,
  • podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov adresovaný Úradu pre ochranu osobných údajov SR.

  Ak Používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva v zmysle Zákona môže uplatniť zákonný zástupca. Práva Používateľa v zmysle zákona, ktorý nežije, môže uplatniť blízka osoba.

 5. Používateľ prihlásením sa k odberu Infokuriéra zároveň vyhlasuje, že (i) poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne, (ii) si je vedomý svojich práv v zmysle §19 Zákona, o ktorých bol náležite informovaný.
 6. Hoci bola príprava Infokuriéra a jednotlivých častí realizovaná s maximálnou odbornou starostlivosťou, Prevádzkovateľ ani autori nepreberajú zodpovednosť za použitie údajov uvedených v Infokuriéri a z toho vyplývajúcich dôsledkov.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto pravidlá meniť ako celok alebo sčasti výlučne podľa vlastného uváženia, resp. legislatívnych povinností. Poskytovateľ o zmene týchto pravidiel informuje Používateľa najmä zverejnením ich aktuálneho znenia na Portáli. Dátum poslednej zmeny/aktualizácie týchto pravidiel bude zverejnený v ich závere.
 8. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Portáli.

V Bratislave, 7. február 2016 (aktualizované 16.5.2018)

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2019 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.