Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

J. Badida v TA3 o zodpovednosti pri výstavbe elektrárne Mochovce

J. Badida o ukrajinskej plynárenskej reforme a jej dopadoch na Slovensko

Úspešné hospodárenie spoločnosti JAVYS v roku 2018

Aj Slovensko sa môže stať príkladom v oblasti jadrovej energetiky

Kalendár akcií

DENS 2019 - Žilina
4.6.2019, Nám. A. Hlinku, Žilina

DENS 2019 - Banská Bystrica
6.6.2019, Nám. SNP, Banská Bystrica

DENS 2019 - Bratislava
8.6.2019, OD IKEA, Bratislava

PR sekcia

Úspešné hospodárenie spoločnosti JAVYS v roku 2018

Aj Slovensko sa môže stať príkladom v oblasti jadrovej energetiky

Priaznivé výsledky 2018 sú po náročnom roku zadosťučinením

SEPS vyhlásila výberové konanie na nákup elektriny

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Príspevok (dotácia) na zateplenie rodinného domu - nové podmienky

Aktuálny stav - príprava nových podmienok

NR SR v stredu (28.3.) definitívne schválila vládny návrh novely zákona o energetickej efektívnosti, ktorá aktualizuje podmienky pre žiadateľov o príspevky na zateplenie rodinných domov (účinnosť je navrhovaná na 1.5.2019). Ešte sa k novele zákona vyjadrí pán prezident SR.

V prvom rade má dôjsť k zjednodušeniu podmienok (zníženiu počtu príloh) podávania žiadostí o príspevok na zateplenie rodinného domu a tiež sa má zaviesť nový účel, a to príspevok na výstavbu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie. Dôležitá je tiež informácia o balíku peňazí určenom na spomínané príspevky, ktorý je vo výške 40 mil. eur.

Detailné informácie z prvej ruky získate na našom vlajkovom podujatí DENS 2019

Záujemcovia by už nemuseli preukazovať splnenie hygienického kritéria, ani si najímať certifikované stavebné firmy (so správou z inšpekcie vydanú akreditovaným inšpekčným orgánom, resp. s licenciou na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby). Veľkou pomocou by malo byť aj to, že ministerstvo si už samo overí splnenie niektorých požadovaných podmienok, ako napr.: splnenie tepelnotechnických požiadaviek stavebných konštrukcií či limit celkovej podlahovej plochy rodinného domu).

Nový účel poskytnutia príspevku na výstavbu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie by sa mal vzťahovať na tie budovy, ktoré nemajú viac ako 200 m² a kolaudačné rozhodnutie bolo vydané po 31.12.2014.

Ďalšie kolo s možnosťou žiadať o príspevok by malo byť opätovne otvorené v jari. Ak nechcete zmeškať nič podstatné, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Príspevky na zatepľovanie RD

Parlament v Deň víťazstva (9.5.2017) schválil vládny a poslancami doplnený návrh novely zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorý umožní majiteľom získať oveľa atraktívnejšie podmienky na zateplenie ich rodinného domu. Za najvýraznejšiu zmenu je možné považovať zvýšenie sumy príspevku na zateplenie rodinného domu na 8.800 EUR. Novela zákon z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR nadobudla účinnosť 15. júna 2017 po podpise pána prezidenta (24.5.2017). Cieľom novely zákona bolo zatraktívniť podmienky programu na zatepľovanie rodinných domov, keďže v úvodných dvoch kolách zrealizovaných v roku 2016 boli poskytnuté príspevky vo výške 216 tis. eur, hoci suma vyčlenená na celý projekt je vo výške 30 mil. eur. Výsledky III. kola však naznačujú zlepšenie, veď už v ňom bolo zarezervovaných okolo 800.000 eur.

Medzi najzásadnejšie zmeny teda patrí zvýšenie príspevku na zateplenie rodinného domu na 8.000 EUR pokrývajúcich max. 40% oprávnených a uhradených nákladov (v minulosti to bolo max. 6.000 EUR a 30%). Takže v ideálnom prípade pri celkových nákladoch 20.000 EUR by Vám po novom mohol štát poskytnúť až 8.800 EUR vo forme príspevku (800 EUR možno použiť na uhradenie nákladov spojených s vypracovaním projektovej dokumentácie, samotnej žiadosti o príspevok alebo energetického certifikátu). Ďalšou zaujímavou zmenou bude rozšírenie možnosti použitia tohto príspevku aj na úhradu výmeny zdroja tepla, čiže pokrytie nákladov spojených s kúpou napríklad účinnejšieho kotla či tepelného čerpadla.

Taktiež bude ministerstvo po novom zverejňovať (i) technické parametre takéhoto zdroja tepla a (ii) evidenciu podporených rodinných domov, aby nedošlo k "zdupľovaniu" financií napríklad vďaka dotáciám programu Zelená domácnostiam. Pri žiadosti o príspevok jedným z manželov v rámci BSM sa už nebude vyžadovať plnomocenstvo druhého manžela. Zároveň došlo k zväčšeniu max. plochy podporených rodinných domov z 250 m² na 300 m².

V rámci dotačného programu by stále malo byť viac ako 28 mil. eur. Bližšie informácie o celom projekte, zrealizovaných kolách, ako aj jeho podrobné podmienky a predpísaný postup nájdete nižšie. Ak nechcete zmeškať nič podstatné, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Podpora zatepľovania rodinných domov

Vláda SR prišla pred voľbami 2016 s návrhom opatrení, tzv. II. sociálnym balíčkom, vrátane príspevku (dotácie) na zateplenie rodinného domu. Situácia na Slovensku v tomto ohľade nie je ružová. Hoci úspora energie, predĺženie životnosti a zvýšenie komfortu bývania formou obnovy budov patrí medzi jedny z najlepších investícií vôbec, nateraz sa teší významnej podpore len u bytových domov. Podľa Stratégie obnovy fondu bytových a nebytových budov schválenej vládou SR dosahuje úroveň zateplenia bytových domov 50%, zatiaľ čo pri rodinných domoch sa táto cifra pohybuje iba okolo 33%. Práve dodatočné pridanie tepelnej izolácie na vonkajšie steny či strechu, resp. výmena okien sa na rodinných domoch často krát uskutočňuje tak povediac „na kolene“ a svojpomocne, čo samozrejme súvisí s nie zanedbateľnou výškou investície. Jasný rozdiel je možné badať aj v súvislosti so zvýhodneným úverovaním Štátneho fondu rozvoja bývania, keďže majitelia rodinných domov o tento druh financovania takmer nejavia záujem.


Práve preto budú plánované dotácie na zateplenie výrazným motivačným prvkom, ktorý by mohol prispieť k (i) nárastu počtu kvalitne zateplených rodinných domov, (ii) podpore stavebných firiem v regiónoch, (iii) pozitívnym dopadom na životné prostredie cez nižšiu potrebu energie a samozrejme (iv) lepšiemu výberu DPH plynúcej do štátnej kasy. Legislatívnym podkladom pre umožnenie tohto dotačného programu bolo prijatie a) zákona č. 277/2015 Z.z. NR SR z 22.9.2015, súvisiacej b) vyhlášky č. 342/2015 Z.z. MDVSR z 20.11.2015 a c) ich novelizácie zákonom č. 144/2017 Z.z. z 9. 5. 2017 a vyhláškou č. 145/2017 Z.z. z 19.5.2017. Zaujímavosťou je, že podobné dotácie pre rodinné domy boli zamýšľané už v roku 2014, kedy ale Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR voči ich prijatiu vznieslo námietku poukazujúc na diskrimináciu obyvateľov bytových domov. Pre úplnosť treba dodať, že od roku 2016 budú aj na obnovu bytových domov poskytnuté nielen zvýhodnené úvery, ale aj možnosť zníženia výšky samotnej istiny.

IV. kolo programu na podporu zatepľovania RD

V roku 2018 Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) ukončilo už IV. kolo pre záujemcov o príspevky na zateplenie rodinného domu. Žiadosti bolo možné podávať od 1.4.2018 do 31.8.2018 a limit IV. kola, 500 zaevidovaných žiadostí ministerstvom, nebol naplnený. Ďalšia možnosť podávania žiadostí by mala byť otvorená v II. štvrťroku 2019. Zároveň však ministerstvo avizovalo zámer opätovne upraviť a predpokladáme, že aj zjednodušiť podmienky uchádzania sa o štátnu podporu, ktorej aktuálna max. výška dosahuje 8.800 eur. Viac informácií k podmienkam IV. kola nájdete nižšie.

III. kolo programu na podporu zatepľovania RD

Uvedené kolo bolo nateraz najúspešnejším, keďže ministerstvo od 1. augusta do 31. októbra 2017 zaevidovalo 246 žiadostí, z ktorých bolo 164 doručených aj listinne. Hoci sa mohli záujemcovia uchádzať o príspevok na zateplenie RD za ešte výhodnejších podmienok a prvýkrát až do výšky 8.800 eur, ani tentoraz sa nepodarilo naplniť stanovený limit 500 žiadostí. Doteraz už bol pri 5 žiadateľoch poskytnutí príspevok v celkovom objeme 36 313,35 eur. Pri ďalších 91 žiadostiach bolo zarezervovaných 800 800 eur, avšak konanie bolo prerušené až do uskutočnenia požadovaného zateplenia RD. Šiestim žiadateľom bol príspevok zamietnutý kvôli nesplneniu zákonných podmienok a ďalším 16 žiadateľom bolo zastavené konanie z dôvodu nedoplnenia chýbajúcich dokladov na základe výzvy ministerstva o ich predloženie. Stále ešte prebieha konanie pri 46 žiadostiach, kde sa aktuálne dochádza k posudzovaniu predložených príloh, resp. vysvetľovaniu nezrovnalostí v žiadostiach.

II. kolo programu na podporu zatepľovania RD

Ministerstvo dopravy a výstavby SR od 9.6.2016 do 6.7.2016 zrealizovalo na základe výzvy č. 2/2016 II. kolo programu na zatepľovanie rodinných domov s možnosťou získania štátneho príspevku. Aj keď bol záujem o informácie opätovne veľký, ani tentoraz sa nepodarilo naplniť ustanovený limit (500 žiadostí), keďže elektronicky bolo zaevidovaných len okolo 90 žiadostí. Zo 62 žiadostí doručených aj v listinnej podobe 5 žiadateľom bolo vyhovené a boli poskytnuté financie ihneď po podaní žiadostí, keďže zateplené už mali. Ďalším 9, z pôvodne 39 žiadateľov, ktorým boli financie rezervované, už bol príspevok taktiež vyplatený, keďže medzitým zateplenie RD zrealizovali. Celkovo tak bolo v II. kole poskytnutých 69 922,48 eur, pričom pri 2 žiadostiach bolo konanie nateraz prerušené a prebieha realizácia zatepľovacích prác. Ostatné konania už boli ukončené pre nedoplnenie chýbajúcich dokumentov, resp. pre nesplnenie zákonných požiadaviek.

V druhej výzve bolo zo 62 listinne doručených žiadostí poskytnutých 14 príspevkov v celkovej výške .

I. kolo programu na podporu zatepľovania RD

Od 16.3.2016 do 12.4.2016 mohli záujemcovia elektronicky žiadať o dotáciu (príspevok) na zateplenie rodinného domu. I. kolo sa skončilo, avšak nie kvôli naplneniu limitu 1.000 žiadostí, ale kvôli uplynutiu doby, na ktorú bolo vyhlásené. Celkovo ministerstvo zaregistrovalo 230 elektronických žiadostí. Avšak len 135 žiadostí bolo ministerstvu doručených v listinnej podobe tak, ako to predpisovala výzva č. 1/2016. V I. kole boli poskytnuté financie 11 žiadateľom, keďže v čase podávania žiadostí už mali zrealizované zateplenie RD a 18 žiadateľom z pôvodne 41, ktorým bol príspevok rezervovaný, až po následnom zateplení RD. Celkovo tak bolo v I. kole vyplatených 136 207,93 eur. Pri ostatných žiadostiach bolo konanie zastavené pre nedoplnenie chýbajúcich dokumentov, resp. bolo rozhodnuté o nepriznaní príspevku pre nesplnenie zákonných požiadaviek.

Výška dotácie

Výška príspevku na zateplenie rodinného domu môže dosiahnuť až 8.800 eur, z čoho suma:

 1. 7.000 eur bude podmienená kvalitou tepelnej izolácie strechy, obvodových stien, vonkajších dverí, okien a vnútorných konštrukcií oddeľujúcich vykurovaný a nevykurovaný priestor;

 2. 1.000 eur bude závisieť od množstva tepla potrebného na vykurovanie a

 3. 800 eur by malo pripadnúť na vypracovanie projektovej dokumentácie, energetického certifikátu a samotnej žiadosti o príspevok na zateplenie RD.

Pričom suma 8.000 eur (súčet a. + b.) nesmie prekročiť 40% oprávnených a uhradených nákladov. Medzi oprávnené náklady, ktoré si budú môcť vlastníci RD započítať, patria aj náklady (i) za vyregulovanie vykurovacieho systému, (ii) obnovu vstupov, bleskozvodu, lodžie, balkónu a prekrytia vstupu, (iii) výmenu zdroja tepla zaradeného do energetickej triedy A (iv) DPH a po novom aj (v) náklady súvisiace s realizáciou tepelnoizolačného systému na novozhotovovaných stavebných konštrukciách a výplňami otvorov v týchto konštrukciách (prístavba, napr.: vstupu, zádveria, schodiska alebo nadstavba, napr.: realizácia novej strešnej konštrukcie). Pochopiteľne, štát chce predísť dupľovaniu príspevkov a preto do oprávnených nákladov nemožno zarátať práce, materiál či zariadenia, ktoré už boli financované z iných podporných programov, napr.: Zelená domácnostiam či ŠFRB.

Ministerstvo informovalo o celkovej sume 30 miliónov eur, takže príspevok na zateplenie domov by počas celého obdobia dotačného programu mohlo získať niekoľko tisíc uchádzačov.


Podmienky podpory

Avšak skôr ako sa do zatepľovania pustíte, resp. ho skončíte, keďže dotácie na zateplenie sa budú priznávať aj pri prácach začatých v priebehu roka 2015 (nie však skôr, čo uvediete v čestnom vyhlásení), odporúčame si dôkladne preštudovať podmienky dotačného programu. Podporení totiž budú iba majitelia - fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku (s občianstvom členského štátu EÚ, Švajčiarska, Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska - čo sa uvedie v čestnom vyhlásení), ktorých rodinný dom:

 1. má podlahovú plochu max. 150 m² (jednopodlažný RD), resp. 300 m² (viacpodlažný RD - podrobné info nájdete TU);
 2. nachádza sa v SR;
 3. bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred jeho zateplením;
 4. využíva sa len na bývanie, čiže nie je sídlom firmy, resp. miestom podnikania fyzickej osoby čo uvedie v čestnom vyhlásení a;
 5. na jeho zateplenie nebola skôr poskytnutá podpora Štátneho fondu rozvoja bývania.
Dôležitou podmienkou je, aby sa samotné zatepľovanie uskutočnilo v súlade s požiadavkami technickej normy STN 73 0540‑2 Tepelná ochrana budov, Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, Časť 2: Funkčné požiadavky. Z toho vyplýva, že nie je potrebné zatepľovať všetky stavebné konštrukcie, ak aj tie neobnovené/nevymenené spĺňajú aspoň maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla.

Veľa prospešných informácií nájdete aj v sekcii "Pýtate sa"


Pochopiteľne, príspevok (dotáciu) na zatepľovanie toho istého RD možno poskytnúť len raz. Finančne budú zvýhodnené tie RD, ktoré budú spĺňať prísnejšie tepelnoizolačné normy platné od 1. januára 2016.

Kvalitatívne požiadavky

Zákon stanovil aj ďalšie kvalitatívne podmienky, ktoré je potrebné splniť za účelom získania dotácie:

 • pripraviť projektovú dokumentáciu zateplenia vrátane projektového energetického hodnotenia (práve nedostatky projektu sú častokrát dôvodom na odmietnutie príspevku);
 • vyhotoviť zhrnutie výsledkov (i) projektového energetického hodnotenia, ktoré vyplýva z projektovej dokumentácie pri žiadostiach podávaných pred zateplením RD, resp. (ii) normalizovaného energetického hodnotenia vyplývajúceho z energetického certifikátu pri žiadostiach podávaných po zateplení RD (vzor);
 • použiť tepelnoizolačný materiál (systém), na ktorý výrobca vydal vyhlásenie o parametroch (pôvodne vyhlásenie zhody výrobku);
 • doručiť položkový rozpočet projektu;
 • nechať spracovať energetický certifikát a súvisiacu správu (po skončení prác, vzor);
 • predložiť všetky faktúry (vzor), t.j. doklady o úhrade za realizáciu zateplenia a ak boli zrealizované, tak aj za (i) vyregulovanie vykurovacieho systému po zateplení, (ii) výmenu zdroja tepla vrátane kópie energetického štítku (min. energetická trieda "A"), (iii) vypracovanie žiadosti o príspevok, (iv) spracovanie projektovej dokumentácie a energetického certifikátu a
 • predostrieť aj fotodokumentáciu zrealizovaného projektu.

Naozaj dôležitou zmenou je vyradenie povinnosti zabezpečiť si (i) zhotoviteľa, ktorý disponuje platnou licenciou (správou z inšpekcie) na realizáciu tepelnoizolačných prác (pre zateplenie obvodových stien) vydanou buď TSÚS, eucertom alebo iným akreditovaným orgánom v EÚ a tiež (ii) stavebnú firmu s licenciou vydanou na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby. Tým pádom sa teoreticky otvára možnosť svojpomocného zateplenia, ak dokážete splniť ostatné požadované parametre.

Postup podávania žiadosti o finančný príspevok

Záujemcom bude umožnené vo vymedzenom časovom úseku elektronicky žiadať o poskytnutie príspevku na webovej stránke ministerstva (vzor žiadosti). Táto možnosť býva ukončená po prijatí určeného počtu žiadostí daného kola (v IV. kole to bolo prvých 500 elektronicky zaevidovaných žiadostí), najneskôr však k pevne stanovenému dátumu. Do 10 pracovných dní od zaevidovania elektronickej žiadosti bude potrebné ministerstvu doručiť (podať na poštu) aj listinnú podobu žiadosti spolu so všetkými prílohami. Pri rodinných domoch v spoluvlastníctve viacerých osôb bude musieť žiadateľ doručiť aj úradne overený písomný súhlas ostatných spoluvlastníkov s podaním žiadosti a plnomocenstvo na zastupovanie, rovnako treba predložiť aj úradne overený písomný súhlas druhého z manželov pri BSM. Ministerstvo po preskúmaní jednotlivých žiadostí buď konanie preruší, ak je potrebné doplniť chýbajúce prílohy, resp. vyčkať na realizáciu zateplenia alebo rozhodne o poskytnutí príspevku, o čom žiadateľa písomne upovedomí.

Pred podaním elektronickej žiadosti odporúčame preštudovať si podrobný postup pri vypĺňaní žiadosti o príspevok, vzor vyplnenej žiadosti pred zateplením alebo po zateplení rodinného domu.

Ak chcete byť včas informovaní, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, portál zatepluj.sk, zákon č. 277/2015 Z.z. a vyhláška č. 342/2015 Z.z.


Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2019 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.