Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Atraktívne podmienky pre obnovu bytových domov pokračujú aj v roku 2017

Aj v roku 2017 možno získať finančné prostriedky na zateplenie a modernizáciu bytového domu či výmenu výťahov od Štátneho fondu rozvoja bývania za bezkonkurenčný nulový úrok. Celkovo je k dispozícii cez 114 mil. EUR, čo je síce o dosť nižšia suma ako v predchádzajúcom roku, ale stále môže uspokojiť stovky žiadateľov.

Pokiaľ majitelia rodinných domov „poľujú“ na štátne príspevky na zateplenie, vlastníci bytov uvažujú a niektoré spoločenstvá sa aj odhodlajú k podaniu žiadostí o zvýhodnené úvery Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) k obnove ich bytových domov. Niet sa čomu čudovať, veď úroková sadzba nie je vyššia ako 2% a za určitých podmienok môže byť aj 0% a navyše aj samotná istina môže byť znížená až o 10%, ak sú dosiahnuté požadované úrovne šetrenia energie.

Financie

Pokiaľ sa dostaneme k súčasnosti, mali by sme sa pozrieť aj na rok predchádzajúci. Ten bol mimoriadne úspešný, keďže rozpočet ŠFRB bol navýšený o peniaze z eurofondov a len na účely obnovy bytových budov dosahoval úroveň až 266 mil. EUR. Celkovo bolo v roku 2016 úspešných 762 žiadateľov, ktorým boli priznané financie v sume presahujúcej 155 mil. EUR.

Porovnanie rozpočtov na obnovu bytových domov za roky 2015 a 2016

V roku 2017 už financie ŠFRB alokované na obnovu bytových budov významne klesli, hoci stále dosahujú úctyhodných 114,4 mil. EUR. Aj táto suma môže uspokojiť stovky žiadateľov, napríklad bytové družstvá alebo spoločenstvá vlastníkov bytov, ktorí môžu žiadať o obnovu ich bytového domu.

Rozpočet Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2017

Výhodné podmienky

Aj v roku 2017 pretrvávajú atraktívne podmienky poskytované ŠFRB. Totiž pri realizácii dvoch typoch účelu obnovy, napr.: modernizácii bytového domu a výmene výťahov bude rozhodujúca nižšia úroková sadzba priradená vybraním účelom obnovy. Dokonca pri uskutočnení aspoň troch typov účelu obnovy sa od najnižšej úrokovej sadzby ešte odpočíta 0,50% a tak môže byť výsledný úrok na úrovni neuveriteľných 0%. Avšak pri tom si treba byť vedomí, že úver ŠFRB pokrýva najviac 75% celkovej obstarávacej ceny obnovy, takže zvyšných 25% má byť pokrytých z iných zdrojov, napr.: fond opráv alebo komerčná pôžička.

Poskytovaná podpora Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2017

Jednou zo základných podmienok na získanie zvýhodneného úveru ŠFRB pri zateplení je zníženie potreby tepla na vykurovanie minimálne o 35%. Avšak, ak sa žiadateľovi podarí dosiahnuť predpísané hodnoty spotreby energie, môže mu byť dokonca znížená aj samotná istina úveru:

(i) o 5%, ak sa potreba tepla na vykurovanie pohybuje od 28,0 kWh/(m2.a) do 40,5 kWh/(m2.a) alebo

(ii) o 10% o 5%, ak sa potreba tepla na vykurovanie pohybuje do 28,0 kWh/(m2.a).

O úvery ŠFRB na obnovu bytových budov možno žiadať na mestských úradoch v sídle okresu v závislosti od umiestnenia obnovovanej budovy a to až do 31. októbra 2017. Proces prípravy žiadosti určite zaberie veľa času, keďže zoznam príloh je celkom obsiahly. Pre lepšiu informovanosť prikladáme aj manuál, ktorý Vám pomôže sa zorientovať v postupe poskytovania úverov zo strany ŠFRB.

Najčastejšie chyby

Aby sme Vám uľahčili proces podávania žiadosti o obnovu bytovej budovy, spýtali sme sa priamo hovorcu ŠFRB pána Lackoviča ohľadom najčastejších nedostatkov doručených žiadostí o úver ŠFRB, ktorý uviedol nasledujúce príklady:

 • „tlačivo žiadosti nie je podpísané štatutármi podľa výpisu z OR SR;
 • zmluvy o výkone správy nie sú uzavreté v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (na 1 bytový dom môže byť uzavretá len 1 zmluva o výkone správy);
 • hlasovanie na schôdzach vlastníkov nemá dostatočný počet hlasov (pri hlasovaní o úvere a zabezpečení úveru je potrebný súhlas 2/3 hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pri opakovanom hlasovaní do 1 roka je potrebný súhlas 4/5 väčšiny hlasov – nedodržuje sa);
 • nie sú odsúhlasené všetky potrebné body v hlasovaní vlastníkov bytov (súhlas s predložením žiadosti, súhlas so spôsobom zabezpečenia úveru, súhlas so splnomocnením správcu);
 • správca nemá v obchodnom registri alebo ŽR (živnostenskom registri, pozn. redakcie) oprávnenie podnikať v oblasti správy a údržby bytového fondu;
 • nesprávne rozdelenie prác do jednotlivých častí obnovy – za účelom získania 0% úrokovej sadzby sa neoprávnene vytvárajú ďalšie podúčely;
 • nesprávne výpočty a údaje v projektovom energetickom hodnotení budovy – nie sú splnené podmienky STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov;
 • nie je splnená podmienka úspory 35% tepla na vykurovanie;
 • nie sú splnené podmienky výmeny 100 % otvorových konštrukcií na spoločných priestoroch a min. 85 % otvorových konštrukcií na bytoch;
 • nie je splnená podmienka komplexného zateplenia;
 • chýba projektová dokumentácia k výmene vnútorných rozvodov a výťahov;
 • pri odstraňovaní systémovej poruchy nie je dodržaný postup odstránenia poruchy v zmysle zákona o ŠFRB alebo chýba odborný posudok preukazujúci existenciu systémovej poruchy;
 • zmluva o dielo nie je podpísaná štatutármi podľa výpisu z ORSR;
 • zmluva o bežnom účte, na ktorom je vedený FPÚO (fond prevádzky, údržby a opráv, pozn. redakcie) je vedená na správcu a nie na vlastníkov bytov a NP (nebytový priestor, pozn. redakcie) tlačivá žiadosti nie sú kompletne vypísané, nie sú doložené prílohy podľa zoznamu príloh uvedených na internete“.

O obnove bytových domov sa dozviete viac v rozhovore s odborníkom na slovo vzatým pánom profesorom Petrášom. Samotná obnova BD je celkom zložitý proces, ktorý je veľmi detailne rozobratý aj v publikovanom Manuáli kvalitnej obnovy bytových domov.

Zdroj: ŠFRB, zákon č. 150/2013 Z.z. a vyhláška č. 341/2015 Z.z.

© Autorské práva vyhradené

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.