Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Štedrejšia a výhodnejšia podpora obnovy bytových domov pre rok 2016

Keďže rozpočet Štátneho fondu rozvoja bývania bol v roku 2015 navýšený o 233 miliónov EUR kvôli nevyčerpaným eurofondom, šanca na získanie zvýhodneného úveru na obnovu bytového domu v rok 2016 je naozaj vysoká.

Navýšené finančné prostriedky ŠFRB

Vláda SR na svojom zasadnutí 11. novembra 2015 rozhodla už o druhom navýšení rozpočtu ŠFRB pre rok 2015, tentoraz vo výške 130 miliónov EUR. Ide o presunutie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ z programového obdobia 2007 – 2013.

Zdroj: Návrh na zmenu rozpočtu Štátneho fondu rozvoja bývania na rok 2015 schválený vládou SR 11.11.2015

Keďže už v apríli 2015 bolo presunutých 103 miliónov EUR, celkovo sa rozpočet ŠFRB v roku 2015 navýšil o úctyhodných €233 miliónov. Pochopiteľne tento balík peňazí v minulom roku vyčerpaní nebol, a tak ŠFRB disponuje aj v roku 2016 prebytkom viac ako 200 miliónov EUR. Preto sa dá očakávať, že takmer každá žiadosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov (zastúpených spoločenstvom či správcom) na získanie zvýhodneného úveru na obnovu ich bytového domu bude v roku 2016 podporená.

Podmienky poskytnutia podpory a novinky na rok 2016

Štát ma naozaj veľkú ochotu vyčerpať peniaze eurofondov o čom svedčia aj zvýhodnené úvery ŠFRB schválené na rok 2016. Napríklad pri zateplení bytového domu (BD) sa znížila úroková miera z 1,5% na 1% a pri výmene či modernizácii výťahov klesla dokonca z 1% na 0,5%. Podobne motivačne pôsobí aj zvýšenie maximálneho limitu podpory pri výťahoch z pôvodných 32.500 EUR až na súčasných 50.000 EUR. Dokonca bol zrušený minimálny limit a tak možno o podporu na jednotlivé typy obnovy BD žiadať aj pri menších sumách.

Je tiež dôležité vedieť, že jednotlivé typy obnovy BD možno podporiť len raz počas životnosti stavby. Takže napríklad čiastočná výmena rozvodov bude v BD podporená len jeden krát. Veľkou pomocou je aj znižovanie výslednej úrokovej sadzby pri vykonaní viacerých typov obnovy bytového domu na jednej stavbe súčasne:

Novinkou pre rok 2016 je aj možnosť zníženia úveru poskytnutého na zateplenie bytového domu až do výšky 10% z istiny úveru, ak žiadateľ preukáže, že dosiahnutá hodnota celkovej potreby energie budovy alebo potreby tepla na vykurovanie budovy je preukázateľne nižšia, ako sú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov.

Postup podávania a vyhodnocovania žiadosti

Predmetné žiadosti je potrebné adresovať na Mestský úrad v sídle okresu najneskôr do 31.10.2016. Poverený zamestnanec mestského úradu overí úplnosť žiadosti do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia a ak spĺňa predpísané náležitosti zašle ju na ŠFRB. Neúplnú žiadosť alebo žiadosť, ktorá nespĺňa podmienky zákona č. 150/2013 Z.z. o ŠFRB vráti mestský úrad žiadateľovi. Ak má ŠFRB v rozpočte disponibilné finančné prostriedky na príslušný účel, posúdi žiadosť a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v lehote do 110 dní odo dňa doručenia žiadosti z mestského úradu. ŠFRB rozhodne o poskytnutí podpory podľa poradia žiadosti určeného dátumom jej doručenia až do vyčerpania sumy vyčlenenej v jeho rozpočte na príslušný účel podpory, pričom o žiadosti rozhodne najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka. Ak žiadosť nespĺňa podmienky zákona, prípadne sú vyčerpané disponibilné finančné prostriedky na daný účel, ŠFRB rozhodne o neposkytnutí podpory a vráti žiadosť žiadateľovi bezodkladne. V prípade poskytnutia podpory fond zašle žiadateľovi návrh zmluvy o poskytnutí podpory do 30 dní odo dňa podpisu rozhodnutia. V prípade, že žiadateľ súhlasí s predloženým návrhom zmluvy vo všetkých jej ustanoveniach, potvrdí túto skutočnosť svojím podpisom na zaslaných návrhoch.

Prísnejšie normy

Pre úplnosť treba dodať aj to, že od 1.1.2016 sa sprísňujú požiadavky na energetickú hospodárnosť nových a významne obnovených budov. Takže ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, aj významne obnovené bytové domy budú musieť spadať do prísnejšej kategórie ultranízkoenergetických budov, čo samozrejme znamená vyššie investičné náklady, ale tiež nižšiu spotrebu energie, resp. vlastnú produkciu prostredníctvom obnoviteľných zdrojov energie.

Rozhodujúcim dátumom je vydanie stavebného povolenia. Ak bolo stavebné povolenie vydané do 31.12.2015, na obnovu BD sa vzťahujú pôvodne kritéria energetickej hospodárnosti budov triedy B. V prípade stavebného povolenia vydaného po 1.1.2016, významná obnova BD, za splnenia požiadavky nákladovej optimálnosti, už musí byť uskutočnená podľa prísnejšej energetickej triedy A1.

O obnove bytových domov sa dozviete viac v rozhovore s odborníkom na slovo vzatým pánom profesorom Petrášom. Samotná obnova BD je celkom zložitý proces, ktorý je veľmi detailne rozobratý aj v publikovanom Manuáli kvalitnej obnovy bytových domov.

Zdroj informácií: Štátny fond rozvoja bývania SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

© Autorské práva vyhradené

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.