Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Európsky ekologický dohovor I

Analytik J. Badida o zvyšovaní cien energií na rok 2020

Minister Žiga oznámil nárast cien energie na rok 2020

Kotlíkové dotácie (financovanie kotlov na zemný plyn)

Kalendár akcií

6. Slovak Emission Trading
10.3.2020, Bratislava

PR sekcia

Medzinárodná konferencia o chladení a vykurovaní

Skupina MOL posilňuje svoju pozíciu v sektore kompaundácie recyklovaných plastov

Zdravé vykurovanie za rozumné peniaze

Skupina MOL prináša hospodárske výsledky za 3. štvrťrok a aktualizuje výhľad na rok 2019

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Príspevky (dotácie) na novostavby (rodinné domy) - I. kolo ukončené

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) spustilo ďalší podporný program. Tentoraz bude dotovať výstavby novostavieb s vyšším energetickým štandardom, čiže rodinné domy, ktoré spĺňajú striktnejšie normy energetickej efektívnosti záväzné až od 1.1.2021.

Šetrenie energiou patrí medzi prioritné oblasti súčasnosti a práve pri budovách existuje ohromný potenciál. Najväčší dôraz je potrebné klásť predovšetkým na už existujúce budovy, ktoré boli v minulosti stavané za benevolentnejších podmienok, kvôli čomu majú spravidla vyššiu spotrebu energie. Práve preto MDV SR už niekoľko rokov poskytuje aj príspevky na zateplenie rodinných domov.

Po novom však ministerstvo vyčlenilo peniaze aj na novostavby, ku ktorým bolo možné zasielať žiadosti od 2.9. do 15.10.2019, kedy sa naplnil limit 500 žiadostí. Maximálna výška podpory na jeden nový rodinný dom dosahuje 8.000 eur.


Podmienky podpory

Podporení môžu byť len majitelia rodinného domu – fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku (s občianstvom členského štátu EÚ, Švajčiarska, Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska), ktorých rodinný dom spĺňa nasledujúce požiadavky:

 1. Nachádza sa v SR;

 2. Kolaudačné rozhodnutie musí byť vydané najskôr k 1.1.2015;

 3. Celková podlahová plocha je najviac 200 m²;

 4. Využíva sa výlučne na bývanie (nejde o sídlo firmy, miesto podnikania FO alebo záhradnú chatu);

 5. Na jeho obstaranie neboli využité prostriedky ŠFRB;

 6. Nebol podporený príspevkom na novostavbu v iných výzvach MDV SR;

 7. Musí mať kvalitnejšie okná a energetickú triedu A0 (viď nižšie;

Striktnejšia norma

V súčasnosti sa stavajú aspoň ultranízkoenergetické budovy a od 1.1.2021 sa budú stavať budovy s takmer nulovou potrebou energie, čiže dobre tepelne zaizolované a dokonca si vyrábajúce vlastnú energiu napríklad vďaka solárnym panelom, tepelným čerpadlám alebo kotlom na biomasu.

Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie takej budovy musí byť zabezpečené efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti“ (§ 2, ods. 8 zákona č. 555/2005 Z.z.).

Pokiaľ ide o úroveň tepelnej izolácie budov s takmer nulovou potrebou energie, tak tam došlo k výraznej úprave k 1.7.2019. Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. totiž vydal novú technickú normu (STN 73 0540-2+Z1+Z2 - Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, rušiacu svoju predchádzajúcu STN 73 0540-2/Z1) a v podstate pri strechách a vonkajších stenách odstránil pôvodne striktnejšie izolačné požiadavky budov s takmer nulovou potrebou energie a vrátil ich na úroveň požiadaviek záväzných pre súčasnú ultranízkoenergetickú výstavbu. Druhou výraznou zmenou bola úprava parametrov pre tepelnoizolačné vlastnosti okien, ktoré boli tiež znížené, ale nedostali sa až na súčasne záväznú úroveň.


Z týchto zmien by sa mohlo zdať, že jediným výrazným rozdielom medzi bežnou novostavbou a novostavbou podporenou príspevkom od MDV SR sú kvalitnejšie, čiže lepšie tepelne izolujúce okná. Nie je tomu celkom tak, keďže na budovy s takmer nulovou potrebou energie sa navyše vzťahuje aj požiadavka zaradenia do energetickej triedy A0, kde globálny ukazovateľ primárnej energie pre rodinné domy nesmie byť vyšší ako 54 kW/m² ročne. Pre porovnanie, dnes záväzná energetická trieda A1 požaduje pri rodinných domoch globálny ukazovateľ primárnej energie medzi 55 - 108 kW/m² ročne. Preto sa už podporené novostavby pravdepodobne nezaobídu bez inštalácie obnoviteľných zdrojov energie.

Zdroj: vyhláška MDV SR

Postup podávania žiadostí

V dňoch od 2.9. do 31.10.2019, resp. do zaevidovania prvých 500 žiadostí môžu záujemcovia žiadať o príspevky na novostavby najprv elektronicky, aby následne do 10 dní doručili na MDV SR (Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava) aj písomnú verziu. V žiadosti sa uvádzajú aj:

 1. Čísla energetického certifikátu a listu vlastníctva (LV);

 2. Údaj o katastrálnom území a parcelného číslo pozemku, na ktorom je RD postavený;

 3. Celková podlahová plocha RD.


Okrem samotnej žiadosti bude potrebné doručiť aj:

 • Projektovú dokumentáciu rodinného domu (originál alebo overenú kópiu);

 • Kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia;

 • Plnomocenstvo na zastupovanie v prípade manželov (vzor), resp. ostatných spoluvlastníkov (vzor);

 • Fotodokumentáciu rodinného domu;

Určite odporúčame naštudovať si aj zverejnený manuál, vďaka ktorému predídete možným chybám pri vypĺňaní žiadosti.

Ak chcete byť včas informovaní, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, portál zatepluj.sk, zákon č. 555/2005 Z.z. a vyhláška č. 364/2012 Z.z.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2019 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.