Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Príspevky (dotácie) na novostavby (rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie) - III. kolo ukončené

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) vyhlásilo a v rovnaký deň aj ukončilo III. kolo programu a to kvôli naplneniu kvóty 160 žiadostí. Ide o podporný program dotujúci výstavbu novostavieb s vyšším energetickým štandardom, čiže rodinné domy, ktoré spĺňajú striktnejšie normy energetickej efektívnosti záväzné až od 1.1.2021. Maximálna výška podpory na jeden nový rodinný dom dosahuje 8.000 eur a prijímanie žiadostí bolo plánované až do 30. novembra 2020, resp. 160 zaregistrovaných žiadostí. Očividne sa treba poponáhľať, keďže aj predchádzajúce II. kolo (1.7.2020) bolo ukončené už po 25 minútach, keďže došlo k naplneniu limitu 200 podaných žiadostí.

Šetrenie energiou patrí medzi prioritné oblasti súčasnosti a práve pri budovách existuje ohromný potenciál. Najväčší dôraz je potrebné klásť predovšetkým na už existujúce budovy, ktoré boli v minulosti stavané za benevolentnejších podmienok, kvôli čomu majú spravidla vyššiu spotrebu energie. Majiteľov starších RD preto budú skôr zaujímať príspevky na zateplenie rodinných domov.


Podmienky podpory novostavieb

Podporení môžu byť len majitelia rodinného domu – fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku (s občianstvom členského štátu EÚ, Švajčiarska, Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska), ktorých rodinný dom spĺňa nasledujúce požiadavky:

 1. Nachádza sa v SR;

 2. Kolaudačné rozhodnutie musí byť vydané najskôr k 1.1.2018;

 3. Celková podlahová plocha je najviac 200 m²;

 4. Využíva sa výlučne na bývanie (nejde o sídlo firmy, miesto podnikania FO alebo záhradnú chatu);

 5. Na jeho obstaranie, vrátane jeho technologických častí, neboli využité prostriedky ŠFRB, alebo programu Zelená domácnostiam;

 6. Nebol podporený rovnakým príspevkom na novostavbu v skorších výzvach MDV SR;

 7. Musí mať kvalitnejšie okná a energetickú triedu A0 (viď nižšie);

I. a II. kolo programu podporujúceho novostavby

MDV SR k 1.8.2019 spustilo I. kolo výzvy na financovanie novostavieb s vyšším energetickým štandardom, ktoré ukončilo k 15.10.2019, a to naplnením limitu 500 žiadostí. Naproti tomu, II. kolo programu bolo začaté a zároveň ukončené 1.7.2020, keďže do 25 minút bol naplnený limit 200 žiadostí. Celkový počet domov s takmer nulovou potrebou energie podporených v I. a II. kole výzvy bol 266 v roku 2019 (Zoznam 2019) a 294 v roku 2020 (Zoznam 2020).

Striktnejšia norma

V súčasnosti sa stavajú aspoň ultranízkoenergetické budovy a od 1.1.2021 sa budú stavať budovy s takmer nulovou potrebou energie, čiže dobre tepelne zaizolované a dokonca si vyrábajúce vlastnú energiu napríklad vďaka solárnym panelom, tepelným čerpadlám alebo kotlom na biomasu.

Takmer nulové alebo veľmi malé množstvo energie potrebné na užívanie takej budovy musí byť zabezpečené efektívnou tepelnou ochranou a vo vysokej miere energiou dodanou z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej blízkosti“ (§ 2, ods. 8 zákona č. 555/2005 Z.z.).

Pokiaľ ide o úroveň tepelnej izolácie budov s takmer nulovou potrebou energie, tak tam došlo k výraznej úprave k 1.7.2019. Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o. totiž vydal novú technickú normu (STN 73 0540-2+Z1+Z2 - Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov, rušiacu svoju predchádzajúcu STN 73 0540-2/Z1) a v podstate pri strechách a vonkajších stenách odstránil pôvodne striktnejšie izolačné požiadavky budov s takmer nulovou potrebou energie a vrátil ich na úroveň požiadaviek záväzných pre súčasnú ultranízkoenergetickú výstavbu. Druhou výraznou zmenou bola úprava parametrov pre tepelnoizolačné vlastnosti okien, ktoré boli tiež znížené, ale nedostali sa až na súčasne záväznú úroveň.


Z týchto zmien by sa mohlo zdať, že jediným výrazným rozdielom medzi bežnou novostavbou a novostavbou podporenou príspevkom od MDV SR sú kvalitnejšie, čiže lepšie tepelne izolujúce okná. Nie je tomu celkom tak, keďže na budovy s takmer nulovou potrebou energie sa navyše vzťahuje aj požiadavka zaradenia do energetickej triedy A0, kde globálny ukazovateľ primárnej energie pre rodinné domy nesmie byť vyšší ako 54 kW/m² ročne. Pre porovnanie, dnes záväzná energetická trieda A1 požaduje pri rodinných domoch globálny ukazovateľ primárnej energie medzi 55 - 108 kW/m² ročne. Preto sa už podporené novostavby pravdepodobne nezaobídu bez inštalácie obnoviteľných zdrojov energie.

Zdroj: vyhláška MDV SR

Postup podávania žiadostí

Žiadatelia mohli začať podávať žiadostí o príspevky na novostavby od 16.11.2020, od 8:00 elektronicky, aby následne do 10 dní doručili na MDV SR (Námestie slobody č. 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava) aj ich písomnú verziu ( v zalepenej obálke s označením „Príspevok na rodinný dom“). V žiadosti sa uvádzajú aj:

 1. Čísla energetického certifikátu a listu vlastníctva (LV);

 2. Údaj o katastrálnom území a parcelného číslo pozemku, na ktorom je RD postavený;

 3. Celková podlahová plocha RD.


Okrem samotnej žiadosti bude potrebné doručiť aj:

 • Projektovú dokumentáciu rodinného domu (originál alebo úradne overenú kópiu);

 • Kópiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia;

 • Plnomocenstvo na zastupovanie v prípade manželov (vzor), resp. ostatných spoluvlastníkov (vzor) s úradne overenými podpismi;

 • Fotodokumentáciu rodinného domu (z realizácie stavby, dokončenej stavby, ako aj jeho technických zariadení);

MDV SR rozhodne do 90 dní od doručenia kompletnej žiadosti, resp. po jej doplnení, o čom písomne informuje žiadateľa.

Určite odporúčame naštudovať si aj zverejnený manuál, vďaka ktorému predídete možným chybám pri vypĺňaní žiadosti.

Ak chcete byť včas informovaní, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, portál byvajteusporne.sk, zákon č. 555/2005 Z.z. a vyhláška č. 364/2012 Z.z.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.