Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Nové energetické štítky spotrebičov už od marca

J. Badida o spaľovaní rádioaktívneho odpadu

Pár sekúnd od katastrofy

J. Badida o zelenej transformácii Slovenska

Kalendár akcií

PR sekcia

Nakladanie s rádioaktívnym materiálom neznámeho pôvodu

ČEZ ESCO a SPP zakladajú spoločný podnik na energetickú modernizáciu Slovenska

Neoprávnený odber plynu stál ženu takmer život

JAVYS: Preprava vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Dotácie na energetické audity sú k dispozícii

Operačný program: Kvalita životného prostredia
Poskytovateľ pomoci: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Vykonávateľ schémy: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Rozpočet: 300.000 EUR
Príjemcovia pomoci: subjekty súkromného sektoru – FO/PO podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka so sídlom v Bratislavskom kraji, pričom spĺňajú definíciu mikro, malý alebo stredný podnik
Dátum vyhlásenia: 12. december 2016
Termín uzavretia výzvy: 31. január 2017
Miesto realizácie projektu: Bratislavský samosprávny kraj
Výška pomoci: Maximálna intenzita pomoci je 85 % celkových oprávnených výdavkov, pričom najvyššia výška dotácie predstavuje suma vo výške 10.000 EUR za dodržania podmienok schémy de minimis
Samofinancovanie: min. 15 %
Oprávnené projekty: Oprávnené projekty podľa tejto schémy sú projekty neinvestičného charakteru zamerané na vykonanie energetického auditu odborne spôsobilou osobou, ktorých výsledkom je písomná správa z energetického auditu a súhrnný informačný list
Doba realizácie projektu: do 30. júna 2017
Podmienky: Všetky ďalšie podmienky nájdete TU.

Predmetom schémy na podporu energetických auditov v týchto podnikoch je poskytovanie pomoci de minimis formou dotácii z prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie energetických auditov z účelom identifikovať opatrenia zamerané na úsporu energií.

Cieľom pomoci podľa tejto schémy je znížiť energetickú náročnosť budovy. Na základe energetického auditu, ktorý bude vykonaný odborne spôsobilou osobou budú reálne namerané hodnoty spotreby energie a navrhnuté optimálne opatrenia s energetickým, ekonomickým a environmentálnym hodnotením.

Energetická náročnosť priemyselných podnikov a vyčerpateľné zdroje fosílnych palív, od ktorých sú mnohé podniky závislé sú jasným dôkazom nutnosti sa zamyslieť nad alternatívnymi riešeniami. Nehospodárnosť, plytvanie, energetické parametre budovy, ktoré nevyhovujú dnešným kritériám volajú po zmene. Téma energetickej efektívnosti je nadčasová, preto je nutné v každom období hľadať riešenia, ktorá znížia spotrebu energií. Aj v rámci záväzku Európskej rady 20-20-20 je tretím cieľom dosiahnutie 20 % úspory energie EÚ v porovnaní s projektovanou spotrebou do roku 2020. Aj keď je tento cieľ nezáväzný, je ambiciózny a má svoje opodstatnenie. Znižovanie energetickej náročnosti a teda zvyšovanie energetickej efektívnosti sú prostriedky na dosiahnutie zníženia nákladov na energie, obmedzenia emisií skleníkových plynov, ale aj zvýšenia bezpečnosti dodávok.

Od decembra 2014 vstúpil do účinnosti nový zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti, ktorý zaviedol pre veľké podniky povinnosť energetického auditu raz za štyri roky. Výnimku z tejto lehoty majú tie veľké podniky, ktoré majú zavedené systémy energetického manažérstva STN ISO 50001 alebo systémy environmentálneho manažérstva STN ISO14001. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy povinnosť zabezpečiť energetický audit mali aj mikro, malé a stredné podniky (ďalej ako „MSP“). Vychádzalo sa z konečnej energetickej spotreby podniku, ktorá bola upravená v prílohe zákona. Nová právna úprava zrušila povinnosť energetického auditu pre MSP podniky a túto povinnosť zaviedla iba pre veľké podniky.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy v prílohe č. 1 definuje MSP podniky:

MSP

Malý podnik

Mikropodnik

Zamestnávajú menej ako 250 osôb

Zamestnáva menej ako 50 osôb

Zamestnáva menej ako 10 osôb

Ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR

Ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR

Ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR

Energetický audit je potrebné vnímať ako energetickú stratégiu pre možnosti úspor energie. Vychádza zo zhodnotenia súčasného technického stavu budovy a jej energetickej náročnosti. Cieľom auditu má byť prijatie opatrení, ktoré vedú k zníženiu energetickej náročnosti budovy, vyčísleniu investičných nákladov, ekonomického prínosu úspor energií a návratnosti. Energetický audit Vám ukáže technické a stavebné nedostatky budovy, ktoré majú za následok „vyciciavanie“ Vašej peňaženky. Jeho cieľom je ukázať Vám, kde a prečo míňate tak veľa. Je budova zateplená alebo nezateplená? Máte nové alebo 50 - ročné elektrické rozvody? Používate úsporné svietenie? Ako vykurujete? Používate klimatizáciu, máte rekuperáciu? Na tieto a ďalšie otázky Vám energetický audit poskytne odpoveď.

Pridanou hodnotou energetického auditu je tak ekonomický, ako aj environmentálny aspekt. Je prvým krokom na ceste k identifikácií a riešeniu problému energetickej náročnosti budov. Skúsme sa teda zamyslieť nad touto problematikou skrz našu peňaženku, ako aj ochranu nášho životného prostredia.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2020 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.