Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Mierna zima opäť priniesla naším peňaženkám pár eur navyše

Klimatické zmeny, otepľovanie planéty, nízke ceny komodity na burze nám aj tento rok prinesú plusové čísla vďaka ročným vyúčtovaniam za teplo. Ak máte pochybnosti o správnosti doručeného vyúčtovania, môžete ho do 30 dní reklamovať a takisto iniciovať prešetrenie Slovenskou obchodnou inšpekciou.

Roky 2014 a 2015 sú podľa výsledkov meteorologických meraní v Európe dva najteplejšie roky v modernej histórií ľudstva. Vysoké priemerné teploty sú dôsledkom celkového trendu globálneho otepľovania. Z dlhodobého hľadiska môže mať pre nás globálne otepľovanie planéty fatálne následky (napr. nedostatok pitnej vody, vlny neznesiteľných horúčav, závažné suchá). Z krátkodobého hľadiska však ušetríme financie vďaka nižšej spotrebe tepla.

Dátum 31. marec je nielen posledným dňom na podanie daňového priznania, ale aj termínom zúčtovania cien tepla. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike ukladá dodávateľovi tepla, ktorý je zároveň aj výrobcom tepla, povinnosť dobropisom zúčtovať náklady za teplo za rok 2015 k 31. marcu 2016. V prípade, ak dodávateľ teplo nevyrába, ale nakupuje ho od iného dodávateľa, vtedy je povinný zúčtovať náklady za teplo za rok 2015 k 30. aprílu 2016. Dodávateľ tepla, resp. aj výrobca tepla je povinný zúčtovať tieto náklady odberateľovi, ktorým je vlastník rodinného domu, bytové družstvo, správcovská spoločnosť, spoločenstvo vlastníkov alebo iná inštitúcia.

Správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov sú povinní najneskôr k 31. máju príslušného kalendárneho roka doručiť vlastníkovi bytu vyúčtovanie. Základným podkladom vyúčtovania je zálohový predpis preddavkov na nasledujúce obdobie. Súčasťou vyúčtovania musí byť aj správa o činnosti za minulý rok, prehľad o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a jeho spoločných zariadení. Správa by mala obsahovať najmä základné informácie o stave strechy, múrov, fasády, vnútorných priestorov, kotolní, výťahov, spoločných priestorov, prípojok vedenia médií. Ak si správca v termíne svoje povinnosti nesplní, nemá nárok na odmenu za správu až do ich splnenia.

Vyúčtovanie sa dá reklamovať do 30 dní od jeho doručenia v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, avšak najdlhšie 3 roky spätne. Dôvodom nesprávneho vyúčtovania môže byť napr. nesprávny odpočet, nesprávne nainštalované merače alebo nesprávny počet nahlásených osôb. Všetky položky, ktoré obsahuje vyúčtovanie z niečoho vychádzajú. Ak má vlastník prenajatý nebytový priestor napr. kočikáreň a má vo vyúčtovaní poplatok za prevádzku výťahu, tak samozrejme došlo k pochybeniu. Pri podaní reklamácie sa vyplní reklamačný protokol, kde sa presne uvedie dôvod reklamácie, reklamácia je adresovaná správcovi, dozornému orgánu spoločenstva vlastníkov bytov alebo priamo dodávateľovi tepla, ak ide o rodinný dom. Preverí sa správnosť spracovania vyúčtovania a reklamovanej veci. V prípade, ak je uznaná reklamácia, vlastníkovi bude spracované nové tzv. opravné vyúčtovanie, opäť najneskôr do 30 dní od podania reklamácie. V prípade, ak je podaná reklamácia a vlastník si žiada vykonať napr. metrologické overenie merača, podpisuje prehlásenie, že ak sa metrologickým overením zistí, že reklamácia je neoprávnená, čiže nameraná spotreba je reálna, tak celé metrologické overenie si hradí sám. Ak sa preukáže, že jeho tvrdenie je pravdivé, bude mu uznaná reklamácia a vystavené opravené vyúčtovanie.

Vlastník však má aj ďalšie možnosti ako sa domáhať nápravy. Ďalšou inštanciou je Slovenská obchodná inšpekcia, resp. príslušné krajské inšpektoráty, ktoré prešetrujú postup správcu, resp. dodávateľa tepla na základe podnetu od vlastníka bytu alebo rodinného domu. Vlastník môže podať podnet po tom ako podal reklamáciu a s jej výsledkom nie je spokojný, avšak tento krok povinne nepredchádza podaniu podnetu. To znamená, že vlastník bytu, resp. rodinného domu môže v prípade nesúhlasu s vyúčtovaním podať na príslušný krajský inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie podnet na prešetrenie postupu správcu, resp. spoločenstva vlastníkov bytov a v prípade rodinného domu postupu dodávateľa tepla. Vzhľadom k tomu, že proces je administratívne aj časovo náročný a krajské inšpektoráty sú nadmieru vyťažené, najmä v Bratislavskom kraji, je lepšie sa najskôr pokúsiť o riešenie tejto situácie podaním reklamácie u správcu, resp. dodávateľa tepla.

Na záver len odporúčame, buďte šetrní a zbytočne neplytvajte energiami aj financiami a vyúčtovanie si dôkladne preštudujte.

Michaela Hermanová,
redaktorka portálu energieprevas.sk

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.