Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam rozhovorov

Nie sme takí bohatí, aby sme kupovali lacné veci

Sme takí bohatí, aby sme nakupovali lacné veci a využívali lacné riešenia? Myslím, že nie, ale reklama, ktorá nás obklopuje, nám neustále takého produkty a riešenia podsúva. Kvantita na úkor kvality. Odpoveďou na tento deformujúci fenomén môžu byť metodológia environmentálneho hodnotenia životného cyklu tovaru alebo služby a metodológia nákladov životného cyklu. Tieto metódy Vám dokážu výrazne pomôcť z toho dôvodu, že nájdete najlepšie riešenie za najlepšiu cenu, podotýkam, nie najlacnejšiu. Ak si teda zvolíme kvalitu a efektívnosť z hľadiska dlhodobého horizontu, zistíme, že je to tá správna, zlatá stredná cesta. Viac už však v exkluzívnom rozhovore s odborníkmi z praxe pánom Ing. Rudolfom Kürthom a Matejom Plesníkom, DiS.

Zdroj: Národná recyklačná agentúra Slovensko

1. Vysvetlite prosím čitateľom čo je LCA a LCC metodológia?

Rudolf Kürth (R.K.)

Metodológia LCC (Life cycle cost - náklady životného cyklu ) vyjadruje náklady produktu, technológie, alebo stavebného diela počas celého životného cyklu. Teda pri LCC nás nezaujíma len to, čo sa minie bezprostredne na nákup, ale aj prevádzkové náklady, záruky a výdaje počas aj po ukončení životnosti. Tiež nás zaujímajú všetky relevantné príjmy, ktoré závisia od výkonu a využitia technológie - teda kompletný peňažný tok počas celej doby životného cyklu. Dôležitá je aj úspora na poplatkoch za energie a v neposlednom rade zníženie environmentálnej záťaže.

Matej PLesník (M.P.)

LCA je skratka odvodená z anglického názvu Life cycle assessment, v slovenskom ekvivalente je to environmentálne hodnotenie životného cyklu produktu alebo služby. Metóda LCA je založená na skutočnosti, že stav životného prostredia je ovplyvňovaný charakterom a množstvom látok a energií, ktoré sú zo životného prostredia najskôr odobraté a následne doň vnesené. Z tohto zistenia vyplýva, že negatívny dopad na životné prostredie akéhokoľvek otvoreného systému, t. j. systému, ktorý je so životným prostredím spojený látkovými a energetickými tokmi, čo je každý výrobok alebo služba (všeobecne výrobkový systém), bude závisieť od kvality a kvantity látok (energií), ktoré tento výrobkový systém zo životného prostredia odoberá (z hľadiska systému ide o vstupy) a následne do životného prostredia vnáša (z hľadiska systému ide o výstupy).

2. Aká je ich pridaná hodnota pre záujemcu, ktorý si ich objedná?

R.K.

Pridaná hodnota LCC a je v sprostredkovaní obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim. Ak zákazník premýšľa aj koná ako vlastník a nie ako „obyčajný kupec“ t. z. ekologicky, ekonomicky a v širších súvislostiach - vtedy dokáže oceniť pridanú hodnotu LCC metódy. Nakúpi za cenu, ktorá zodpovedá kvalite a hľadá najefektívnejšie riešenie na trhu, uvedomujúc si, že napriek vyššiemu vstupnému nákladu dostane kvalitu a neskôr aj úspory, ktoré vzniknú napr. šetrením energie, tým, že nie je potrebná oprava či opätovný nákup. Veľký rozdiel je tiež medzi tým, aký postoj má k LCC metóde zástupca verejnej inštitúcie a aký súkromný sektor. LCC metóda znamená aj nájsť tú najlepšiu cenu na trhu, avšak najlepšia cena nie je v tomto prípade, tá najlacnejšia. Vo verejnom sektore, ak nepoužijete pri nákupe technológie LCC metódu napr. pre výpočet nákladovo optimálnych úrovní minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov, dostávate sa do rozporu s európskou, teda aj slovenskou legislatívou.

M.P.

Veľmi dobrým a praktickým príkladom využitia týchto metód je zhotovenie parkoviska pri Zvolenskej Univerzite (viď obrázok vyššie). Na prvý pohľad sa môže javiť ako každé iné parkovisko, ale opak je pravdou. Využitím týchto metód sme našli najlepšie riešenie za najlepšiu cenu. Časť parkoviska má v sebe zabudované retenčné prvky pre zrážkovú vodu. Čo sa týka samotnej údržby, tá je nenáročná a parkovisko je po dobe expirácie opäť recyklovateľné. Okrem toho je zhotovené z materiálov z recyklovaných odpadov. Podrobnejšie sa tomuto projektu budeme venovať v ďalšom príspevku.

3. V akom vzájomnom vzťahu sú metodológie LCA a LCC? Môžu existovať každá samostatne alebo iba spolu?

R.K.

LCA vyjadruje naturálnu transformáciu vstupov na výstupy a LCC je peňažnou transformáciou. Tieto dve metódy fungujú vo vzájomnej súvislosti. LCA je presné vyjadrenie naturálnej transakcie premeny vstupov na výstupy, výhradne vo fyzikálnych jednotkách váhy, objemu, plochy, energie a pod. Predpokladom LCC je kvalitná projektová dokumentácia podľa rôznych štandardov ako napríklad EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie), ale aj analýz vplyvov na sociálne prostredie. LCA bez LCC je len teoretickou koncepciou. V prípade jej samostatného využitia odsúva environmentálne koncepcie do úzadia a odborníkov dostáva do pozície štatistov

4. Ako tieto metodológie prebiehajú? Aká je postupnosť krokov?

R.K.

LCC metóda začína analýzou predpokladanej hodnoty. Pokračuje prieskumom, oceňovaním, hodnotením vstupov, výstupov, vrátane analýzy dopadov na životné prostredie. Výstupom tohto procesu je výber najlepšej ceny navrhovaného riešenia (stavby, inovatívnej technológie alebo opatrení na zníženie environmentálnej záťaže a zhodnotenie odpadu) a zdôvodnenie. V praxi to znamená hľadanie protihodnoty investície za najlepšiu cenu a jej vyjadrenie v najpodrobnejších detailoch technologického a dodávateľského reťazca. Na to využívame nami vyvinuté dynamické modely LCC – ENTUS, pomocou ktorých meriame vstupy a výstupy. Vytvoríme si aktuálny prieskum cien, na základe ktorého hodnotíme vstupy podľa očakávaných a reálnych výstupov. To je najdôležitejšia a najkreatívnejšia časť LCC metódy. Jedine týmto spôsobom je možné komplexne posúdiť cenu produktu, technológie, či stavebného diela a získať objektíve a presné informácie.

M.P.

Postupnosť krokov pri metóde LCA je nasledujúca. V prvom rade je potrebné zostaviť súbor údajov pre hodnotenie životného cyklu, zozbierajú sa všetky údaje o výrobnom procese materiálu alebo služby. Medzi tie patrí: vyčíslenie množstva surovín, materiálov, spotrebovanej energie, použitých technológií a technologických postupov. Ďalej je dôležité vyhodnotiť množstvo vzniknutého odpadu a environmentálne opatrenia, použité pri vstupoch a výstupoch, ovplyvňujúce životné prostredie. V nasledujúcom kroku sa prepočítavajú škody, ktoré materiál alebo služba zanechá na životnom prostredí, najčastejšie prostredníctvom týchto ukazovateľov: potenciál globálneho otepľovania tzv. uhlíkova stopa materiálu alebo služby, stenčovanie ozónovej vrstvy v stratosfére, acidifikácia krajiny a vody, využívanie neobnoviteľných zdrojov energie.

Pokračovanie nabudúce ...

Zaujali Vás tieto informácie? To však nie je ešte zďaleka všetko. V v ďalšej časti rozhovoru Vám prinesieme opäť zaujímavé poznatky o tom, pre koho sú tieto metódy vhodné, prečo je dobré ich využívať a ako Vám vedia pomôcť dokonca aj vo Vašej domácnosti. Ak by sa Vám na prvý pohľad tieto riešenia zdali zložité, opak je pravdou a naši dvaja odborníci Vás o tom presvedčia. Sledujte nás a zistíte ako byť nákladovo efektívny a zároveň získať kvalitu.

Rozhovor pripravila Michaela Badidová.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.