Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

SPP otvoril zákaznícke centrum i v žilinskom Auparku

SEPS úspešne obstarala podporné služby na rok 2024 s úsporou € 15 mil.

Pozitívny výsledok hospodárenia štátneho SEPS-u

SPP – distribúcia spolu s partnermi podporí nákup nového kotla sumou do výšky 600 EUR

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na Pýtate sa

Pripojenie fotovoltických panelov do distribučnej siete

4/5/2015

Otázka:

Dobrý deň. 

Chcel by som nainštalovať fotovoltické panely na strechu budovy školy s inštalovaným výkonom 14,4 kWp (čo pokrýva spotrebu elektrickej energie podľa faktúry za minulý rok 2014), s odhadovanou ročnou výrobou 9210 kWh. To je nižšia výroba ako je 1,5-násobok spotreby za minulý rok, ktorá bola 6259 kWh. Ide o budovu, ktorá nie je zateplená, nemá vykonaný energetický audit, je pripojená do distribučnej sústavy SSE-D. Pripojenie by bolo realizované na svorkách generátora. Keďže ide o zdroj väčší ako 10 kW bol by som výrobcom elektriny alebo nie?

Prosím Vás, ako je to s pripojením do distribučnej sústavy, ako s doplatkom, aké sú ceny vykupovania elektrickej energie? Čo je potrebné urobiť pri pripojení do distribučnej sústavy pri takomto zdroji ?

Veľmi pekne ďakujem za odpovede,

S pozdravom,

Vladimír Ť.

Odpoveď:

Dobrý deň pán Vladimír,

teší nás Váš záujem o rubriku „"Pýtate sa“, ktorej cieľom je získať pre našich čitateľov prospešné informácie zo sveta energetiky. Samozrejme téma inštalácie fotovoltických panelov za účelom vlastnej výroby elektriny je stále veľmi populárna, avšak celkom komplikovaná. Z tohto dôvodu sme o radu požiadali energetického a finančného poradcu Martina Lahkého a o stanovisko priamo distribučnú spoločnosť SSE-D. Ich odpovede prinášame nižšie.
Odporúčania odborníka:
Dobrý deň prajem,

v prvom rade ma zaujal Váš záujem inštalovať výkon 14,4 kWp na strechu školu. Chválim, že máte záujem priblížiť využívanie solárnej energie pre mladých ľudí, ale ako človek, ktorý sa pohybuje v oblasti využívania solárnej energie by som mal pre Vás niekoľko rád, ako návrh upraviť a zlepšiť ekonomiku využitia systému.

Rád by som Vás upozornil, že na fotovoltický zdroj s výkonom nad 10 kWp nedostanete súhlasné stanovisko pre pripojenie do distribučnej siete a keby sa aj podmienky zo strany distribúcie zmenili, tak by ste sa stali výrobcom elektrickej energie a museli by ste plniť všetky legislatívne podmienky prevádzky, ktoré z toho vyplývajú (doplatok by bol €98,94/MWh).

Ak som správne vyrozumel z Vašej otázky, tak spotreba budovy za rok 2014 bola 6259 kWh. Predpokladám, že spotreba budovy v mesiacoch júl a august je takmer nulová. Ale práve v tomto období je najväčšia produkcia fotovoltických panelov. Všetka elektrická energia, ktorú vyrobíte vo Vašej FVE, ale nespotrebujete, tak odtečie prakticky bez úžitku pre Vás do siete (ak bude FVE pripojená v režime Malý zdroj určený na nepodnikanie - zjednodušený proces pripojenia bez nutnosti každomesačného papierovania, ale nemáte nárok na doplatok).

Tu sa môžete pozrieť na produkciu FVE s inštalovaným výkonom 10,5 kWp v Brne, umiestnenie na rovnej streche, panely orientované na juh:

Vo Vašom prípade doporučujem inštalovať menší zdroj s výkonom cca 6 kWp, aby ste nemali zbytočne vysokú nevyužitú nadprodukciu.

Pre presnejší návrh, kalkuláciu investície a využiteľnosti by bolo potrebné zoznámiť sa so situáciou objektu školy, typom a orientáciou strechy a spotrebou budovy v jednotlivých mesiacoch.

Osobne by som začal poslaním žiadosti o stanovisko k pripojeniu zdroja do siete SSE-D a zistil stanovisko distribučnej spoločnosti, či povolí pripojenie zdroja.

Samozrejme s vypracovaním žiadosti by mala zákazníkovi v prípade potreby pomôcť spoločnosť, ktorá by realizovala inštaláciu.

Martin Lahký
nezávislý energetický a finančný poradca

1. stanovisko SSE-D:
Ak chcete do distribučnej sústavy pripojiť „malý "zdroj“ v zmysle §4a zákona č. 309/2009 Z.z., posielame Vám potrebné náležitosti (tlačivo) a odkaz na technické a obchodné podmienky, najmä: žiadateľ musí byť odberné miesto – domácnosť, malý zdroj nesmie dodávať do distribučnej sústavy, bez nároku na doplatok, inštalovaný výkon do 10 kW, ..., oznámenie o pripojení,

Pre ostatné zdroje platí nižšie uvedený text:
Na základe Vašej požiadavky, týkajúcej sa riešenia /b>žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie, a.s. (ďalej len „SSE-D“) Vám oznamujeme, že z dôvodu plnenia si zákonných povinností SSE-D ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy v zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o energetike“), a to konkrétne povinnosti SSE-D zabezpečiť prevádzkovú bezpečnosť sústavy, SSE-D dočasne odložila príjem a vybavovanie žiadostí týkajúcich sa pripojenia zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy a to bez ohľadu na druh zdroja, napäťovú hladinu alebo druh použitej energie v zariadení na výrobu elektriny.
V zmysle § 31 odsek 2 Zákona o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má   SSE-D ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinnosť zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a energetickú účinnosť. Sústavou v zmysle Zákona o energetike sa rozumie nie len distribučná sústava, ale aj prenosová sústava.

Za účelom posúdenia schopnosti SSE-D plniť si zákonnú povinnosť ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy, bola vyhotovená nezávislá odborná štúdia, ktorou boli vykonané kvalifikované prepočty vplyvu už pripojených zariadení na výrobu elektriny na celkovú kvalitu distribúcie elektriny v distribučnej sústave a boli vykonané analýzy vplyvu aktuálneho množstva pripojených zariadení na výrobu elektriny a očakávaného budúceho vývoja pripojení zariadení na výrobu elektriny na bezpečnosť distribučnej sústavy SSE-D (t.j. výrobných zdrojov s ktorými bola uzatvorená zmluva o pripojení a tieto neboli uvedené do prevádzky). Predmetnou štúdiou bolo preukázané, že pripájanie ďalších zariadení na výrobu elektriny môže ohroziť prevádzkovú bezpečnosť tak distribučnej sústavy SSE-D ako aj prevádzkovú bezpečnosť prenosovej sústavy ako nadradenej sústavy, a preto vypracovateľ štúdie neodporučil pripájanie ďalších zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy SSE-D.


Vážený žiadateľ, podľa § 4 odsek 1 písm. a) Zákona č. 309/2009 Z.z., o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o podpore"), výrobca elektriny, ktorý spĺňa podmienky na získanie podpory podľa § 3 (ďalej len "výrobca elektriny s právom na podporu"), má právo na prednostné pripojenie do distribučnej sústavy, prednostný prenos elektriny, prednostnú distribúciu elektriny a prednostnú dodávku elektriny, ak zariadenie na výrobu elektriny spĺňa technické podmienky prevádzkovateľa sústavy podľa osobitného predpisu a neohrozí bezpečnosť a spoľahlivosť sústavy.


Ako je uvedené vyššie, z výsledkov nezávislej odbornej štúdie vyplynulo odporúčanie nepripájať ďalšie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy SSE-D. Týmto oznámením považujte prosím v súčasnosti Vašu žiadosť na základe vyššie uvedených skutočností za zamietnutú z dôvodu plnenia si povinností SSE-D zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy, nakoľko pripájanie nových zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy, môže ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

V prípade podstatnej zmeny charakteru a objemu výroby a spotreby elektriny v distribučnej sústave SSE-D prípadne v prenosovej sústave, SSE-D oznámi obnovenie prijímania žiadostí prostredníctvom webového sídla SSE- D  www.sse-d.sk.

Ing. Petra Mikundová

Zákaznícke služby - Distribúcia

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Doplňujúca otázka:
Z odpovede distribučnej spoločnosti je zrejmé, že v súčasnosti do siete pripájajú len malý zdroj, čo je podľa §4a zákona č. 309/2009 Z.z. zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW. Na druhej strane z Technických a obchodných podmienok SSE-D vyplýva, že nepripájajú každý malý zdroj, ale len odberateľa elektriny v domácnosti, čo by samozrejme školu z možnosti pripojenia do distribučnej siete vylučovalo. Preto sme sa ešte raz spýtali spoločnosti na prípad školy.
2. stanovisko SSE-D:
Potvrdzujeme, že odsúhlasujeme pripojenia malých zdrojov len pre domácnosti.
V iných prípadoch (napr. škola) platí odklad prijatia a vybavovania žiadostí týkajúcich sa pripojenia zariadení na výrobu elektriny do distribučnej sústavy a to bez ohľadu na druh zdroja, napäťovú hladinu alebo druh použitej energie v zariadení na výrobu elektriny.


Ing. Petra Mikundová
Zákaznícke služby – Distribúcia
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

S pozdravom
Jozef Badida

Ak chcete byť pravidelne informovaní, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Otázky

 1. Otázka trvalého pobytu pri žiadostiach o dotácie na drevodomy»
 2. Manželia/spolumajitelia žiadajúci o dotácie na drevodom»
 3. Príspevky na zatepľovanie rodinných domov – nevyhnutná účasť projektanta»
 4. Dotácie z projektu Zelená domácnostiam v bratislavskom kraji»
 5. Zvýšenie celkovej podlahovej plochy pri príspevkoch na zateplenie rodinného domu»
 6. Ako financovať obnovu bytových domov – štátny príspevok a úver»
 7. Zariadenia na výrobu tepla v programe Zelená domácnostiam»
 8. Je možné žiadať o dotáciu na vykurovacie teleso spätne?»
 9. Dotácie na zateplenie RD: licencia na zabudovanie okien/dverí »
 10. Celková podlahová plocha – podmienka získania príspevku na zateplenie RD»
 11. Úspora energie pri výmene okien a zateplení domu»
 12. Vlastná výroba elektriny z fotovoltických panelov pokrývajúca potreby záhradkára/chalupára»
 13. Svojpomoc a príspevok pri zateplení rodinného domu»
 14. Podmienky a postup na získanie príspevku na zateplenie rodinného domu»
 15. Príspevok na zateplenie rodinného domu – pôvod zhotoviteľa»
 16. Správna voľba vykurovacieho systému»
 17. Inštalácia fotovoltických panelov a solárnych kolektorov na garáži či hospodárskej budove»
 18. O dotácie na tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory a fotovoltické panely možno žiadať aj pri rozostavanom rodinnom dome»
 19. Fotovoltické panely – cena, prebytky elektriny, odporúčania»
 20. Dotácie (OZE) – začiatok registrácie zhotoviteľov (montážnych firiem)»
 21. Sú slnečné kolektory/fotovoltika vhodné pre jednoosobovú domácnosť?»
 22. Dotácie (OZE) už na jeseň»
 23. Čerpanie eurofondov na výstavbu a modernizáciu plynovodnej prípojky»
 24. Finančná podpora pre poľnohospodárov – vlastná výroba elektriny»
 25. Pripojenie fotovoltických panelov do distribučnej siete»
 26. Zatepľovanie a zmena dodávateľa»
 27. Adresát žiadosti o dotácie (OZE)»
 28. Dotácie na zatepľovanie »
 29. Odpad na Tyršovom nábreží v Petržalke »
 30. Dotácie na opatrenia energetickej efektívnosti (FO, PO) »
Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.