Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Poistenie bytového domu

Hoci nie je povinné zo zákona, malo by byť (v záujme vlastníkov nehnuteľnosti) automatické. Neraz pomôže ochrániť od nečakaných a pomerne vysokých výdavkov.

Wüstenrot poisťovňa má vo svojom portfóliu širokú škálu produktov životného a neživotného poistenia. Medzi tie verejnosti najznámejšie a najčastejšie využívané patrí aj poistenie bývania, ktorým si (jednou zmluvou) môžu majitelia bytov či rodinných domov dojednať poistenie samotnej nehnuteľnosti (bytu alebo domu), poistenie domácnosti (hnuteľného zariadenia a osobných vecí príslušníkov domácnosti) aj poistenie zodpovednosti za škodu (vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti alebo škodu nechtiac spôsobenú niekomu v bežnom živote). Súčasťou sú aj užitočné asistenčné služby. Riziká však neobchádzajú ani bytové domy, preto špeciálnou kategóriou v rámci uvedeného typu neživotného poistenia je poistenie bytového domu.

Podľa všeobecných poistných podmienok je bytový dom definovaný ako budova s najmenej štyrmi bytovými jednotkami, pričom najmenej dve tretiny celkovej plochy slúžia na účely trvalého obývania. Wüstenrot poskytuje v rámci poistenia bytového domu všetky dôležité a najčastejšie riziká už v základom krytí, a tiež zaujímavú možnosť – získať podiel na zisku.

Poistiť je možné bytový dom vo výstavbe, v poslednom roku dostavby, po kolaudácii, i v rekonštrukcii, a tiež vedľajšie stavby, chodníky, ploty a stavebný materiál. Predmetom poistenia tak môže byť: a) bytový dom, vrátane jeho stavebných súčastí a príslušenstva, b) vedľajšie stavby vybudované na priľahlom pozemku, ktoré tvoria príslušenstvo bytového domu, c) chodníky a ploty patriace k priľahlému pozemku, d) stavebný materiál určený k údržbe bytového domu.

Bytový dom je dobré poistiť pre prípad rôznych nepredvídaných udalostí, od prírodných živlov až po krádež a vandalizmus či zodpovednosť za škodu z vlastníctva bytu a nebytových priestorov. Vo Wüstenrot poisťovni aj s možnosťou získať atraktívne zľavy alebo už spomenutý podiel na zisku.

Dobré vedieť:

Ak je v čase poistnej udalosti v zmluve dojednaná poistná suma nižšia ako je poistná hodnota predmetu poistenia, poisťovňa môže poskytnúť len také poistné plnenie, ktoré je v rovnakom pomere k vzniknutej škode, ako je poistná suma k poistnej hodnote. Vzhľadom k tomu je dôležité vyhnúť sa, resp. predísť takzvanému podpoisteniu, a to najlepšie prehodnotením výšky poistnej sumy cca každých 5 rokov alebo si v poistení zabezpečiť ochranu pred infláciou.
Poistenie bytového domu sa dojednáva pre prípad:

  • poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou (požiarom, výbuchom, úderom blesku, víchricou, krupobitím, zosuvom pôdy, pádom stromov, ťarchou snehu povodňou alebo záplavou apod.), pričom poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie alebo zničenie prívodného a odvodného vodovodného potrubia, vykurovacích telies ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia, solárnych systémov a kotla ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia, armatúr a zariadení pripojených na potrubie pretlakom kvapaliny alebo pary alebo zamrznutím vody v nich;
  • škôd (v dôsledku skratu) na zabudovaných elektromotoroch patriacich k spoločným zariadeniam bytového domu, ktoré slúžia k jeho prevádzke;
  • poškodenia alebo zničenia tabuľového skla osadeného v poistených nehnuteľnostiach;
  • poistenie bytového domu sa môže vzťahovať aj na:
  • škody spôsobené krádežou (vlámaním, lúpežným prepadnutím);

  • škody spôsobené vnútorným vandalizmom.

Ochrana pred infláciou a podiel na zisku

Ak bola ochrana pred infláciou dojednaná v poistnej zmluve, poisťovňa ponúkne zvýšenie poistného (a tým i zodpovedajúcej poistnej sumy), v závislosti na vývoji indexu spotrebiteľských cien, najmenej však o 4 %. Poisťovňa oznámi výšku novej poistnej sumy písomne najneskôr dva týždne pred splatnosťou poistného. Poistník má možnosť do 10 dní (opäť písomne) neprijať ponuku na zvýšenie poistného, a vtedy zostáva v platnosti predchádzajúca verzia poistnej zmluvy.

Ak bola ochrana pred infláciou dojednaná v poistnej zmluve, poisťovňa poskytne poistníkovi za každé poistné obdobie, v ktorom skutočná škodovosť neprekročila 10 %, podiel na zisku vo výške 10 % zo zaplateného ročného poistného (poistenia majetku za posudzované obdobie).

Opomenúť by ste nemali ani POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Takéto poistenie sa dojednáva pre prípad zodpovednosti poisteného za škodu:

a) ako stavebníka bytového domu vo výstavbe alebo v rekonštrukcii, pričom ide o zodpovednosť za škodu spôsobenú pri tejto činnosti niekomu inému,

b)vyplývajúcu z vlastníctva poisteného bytového domu a vedľajších stavieb na priľahlom pozemku, vrátane chodníkov, plotov a obvodových stien a z vlastníctva priľahlého pozemku.

Dojednať je možné aj poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome spôsobenú niekomu inému v dôsledku porušenia povinnosti byt, resp. nebytový priestor udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä zabezpečiť včas údržbu a opravy.

Nezabudnite:

Vždy si preštudujte aj všeobecné výluky z poistenia. Napríklad, poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje na škodu spôsobenú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, spôsobenú nesplnením povinnosti odvrátiť škodu alebo zamedziť zväčšovaniu už vzniknutej škody, či vzniknutú z pracovných úrazov alebo chorôb z povolania.

Poistenie bytového domu a poistenie bytov v bytovom dome sú dve rozdielne veci. Preto, aj v prípade, ak je bytový dom poistený, vlastníci jednotlivých bytov by tiež mali myslieť na poistenie svojho majetku...

Zdroj: Wüstenrot poisťovňa, a. s.Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.