Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Zhodnotenie odpadov a výsledky BOZP v JAVYS-e za rok 2023

Spoločnosť JAVYS, a. s., v roku 2023 zhodnotila takmer 1 700 ton kovových odpadov.

Pokračovaním vyraďovacieho procesu jadrových elektrární A1 a V1 dochádza k produkcii kovových odpadov z kontrolovaného pásma aj mimo neho a pri splnení podmienok na uvoľnenie spod administratívnej kontroly sa kovy vracajú do recyklačného procesu. V roku 2023 spoločnosť JAVYS odovzdala na zhodnotenie takmer 1 700 ton kovových odpadov.

Z celkového objemu kovových odpadov tvoril najväčší objem železný šrot, a to až 1 171,7 ton. Druhým odpadom s najväčším objemom, ktorý bol odovzdaný do recyklačného procesu bola nehrdzavejúca oceľ, v objeme 281 ton.

Zhodnocovanie čo najväčšieho množstva odpadov, minimalizácia ich tvorby a ochrana životného prostredia patria medzi hlavné ciele spoločnosti JAVYS. Finančné prostriedky, ktoré spoločnosť získava odovzdaním odpadov na ich zhodnotenie recykláciou sa opätovne investujú do procesu vyraďovania jadrových zariadení, čím dochádza k úspore finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a v prípade vyraďovania JE V1 aj prostriedkov Európskej únie.

Prehľad kovových odpadov odovzdaných na recykláciu a ich objemov v roku 2023

V spoločnosti JAVYS, a. s., nebol v roku 2023 zaznamenaný žiadny požiar, žiaden registrovaný pracovný úraz zamestnanca a nevyskytla sa ani jedna choroba z povolania.

Spoločnosť JAVYS, a. s., v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi pokračovala v roku 2023 v pozitívnom trende a obhájila medzinárodne uznávaný certifikát podľa normy ISO 45001:2018, čo potvrdzuje, že proces riadenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v spoločnosti JAVYS, a. s., spĺňa vysoké kritériá a požiadavky uvedenej normy.

Úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v spoločnosti sa hodnotí kontrolou na pracoviskách, pri ktorej sa posudzuje splnenie zákonných pracovnoprávnych požiadaviek a súvisiacich predpisov. Účelom kontrolnej činnosti je zistiť skutkový stav, prijať opatrenia a odstrániť zistené nedostatky.

Jedným z hlavných ukazovateľov, ktorý poskytuje ucelený obraz o stave bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v spoločnosti je ukazovateľ úrazovosti, t. z. vzájomný vzťah počtu registrovaných pracovných úrazov a priemerného počtu zamestnancov spoločnosti, ktorý mal v sledovanom období hodnotu 0. Prevencia úrazov a chorôb z povolania na rizikových pracoviskách bola zabezpečená kontrolnou činnosťou a prideľovaním vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle vypracovaných prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci patria medzi najvyššie priority spoločnosti, a preto je eliminovanie pracovnej úrazovosti na čo najnižšiu úroveň jej hlavným cieľom. Ten dosahuje JAVYS, a. s., neustálym zisťovaním nebezpečenstiev a ohrození pri výkone pracovných činností, monitorovaním zistených skutočností a prijímaním bezpečnostných opatrení. Maximálny dôraz sa sústredí na dodržiavanie požiadaviek v oblasti ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi na všetkých pracoviskách súvisiacich s nakladaním s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoretým jadrovým palivom a pri vyraďovaní jadrových elektrární V1 a A1.

Veľkú pozornosť venuje spoločnosť bezpečnosti dodávateľov, ktorým poskytuje školenia a informovanie z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a prístup k dokumentácii BOZP.

Spoločnosť zabezpečuje podmienky protipožiarnej bezpečnosti objektov stanovené v právnych predpisoch preventívnou kontrolnou činnosťou a udržiavaním požiarnotechnických prostriedkov v akcieschopnom stave.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnym rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Zdroj: JAVYS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.