Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

SEPS úspešne ukončil pilotný projekt agregácie flexibility

Projekt PIAF (pilotný projekt agregácie flexibility) priniesol cenné výsledky a otvoril dôležité témy pre rozbehnutie agregácie flexibility pre poskytovanie podporných služieb. Zároveň boli navrhnuté zmeny v legislatíve, ktoré prinesú jednoduchšie a rýchlejšie zapojenie agregátorov do poskytovania podporných služieb.

Projekt PIAF má za cieľ otestovať a overiť koncept agregácie flexibility decentralizovaných zariadení pripojených do sústavy počas skúšobnej prevádzky, ako aj identifikovať bariéry regulačného a legislatívneho rámca vrátane návrhov na ich odstránenie. Zaoberá sa úpravou legislatívnych podmienok a fungovaním agregátorov flexibility pre rozvoj a využitie možností agregácie flexibility na trhu s podpornými službami. Pozerá sa na využitie agregátorov flexibility z hľadiska ich uplatnenia v rámci dispečerského riadenia elektrizačnej sústavy SR v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z legislatívy EÚ.

Na základe zistených možných bariér pre vstup agregátorov na trh s podpornými službami (PpS) z rôznych oblastí poskytovania PpS boli navrhnuté nápravné opatrenia. Ich cieľom je podporiť rozšírenie agregácie v podmienkach elektrizačnej sústavy SR. Pre jednoduchšie zapojenie agregátorov do poskytovania PpS boli navrhnuté úpravy legislatívy a došlo k novelizácii Technických podmienok a Prevádzkového poriadku SEPS. Tieto boli následne odsúhlasené účastníkmi trhu v rámci verejných konzultácií. Všetky poznatky boli uverejnené vo Výslednej správe o stave projektu, ktorá je uverejnená na webovom sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS).

„Veríme, že objem služieb z agregácie flexibility bude čím ďalej tým rýchlejšie narastať, čomu napomôže aj spustenie Energetického dátového centra (EDC) od OKTE, ktoré prináša nezávislú agregáciu. Tá umožňuje využívať flexibilitu aj na zariadeniach či technológiách, kde agregátor nie je priamo dodávateľom alebo výkupcom elektriny a prostredníctvom ktorej budú môcť ponúkať podporné služby aj menšie firmy,“ uviedla Silvia Čuntalová, vrchná riaditeľka úseku SED a obchodu SEPS. „Práve z tohto dôvodu sa v rámci projektu PIAF uskutočnili stretnutia aj so zástupcami zúčtovateľa odchýlok (OKTE). Ich hlavným cieľom bolo vyjasniť si potrebný rozsah dát, ktoré sú potrebné pre korektné vyhodnotenie aktivovanej flexibility,“ dodala S. Čuntalová.

Hlavným riešiteľom projektu, ktorý prebiehal v období od januára 2022 do októbra 2023, bola SEPS spolu s agregátorom Nano Energies, Žilinskou Univerzitou v Žiline a Stredoslovenskou distribučnou. Projekt PIAF vychádzal z referencií projektu Dflex realizovaného v ČR v období 2019-2022. Jeho cieľom bolo overenie využiteľnosti agregácie flexibility s využitím riadenia na strane spotreby pre reguláciu elektrizačnej sústavy ČR. SEPS v plnej miere využila know-how získané z riešenia projektu v ČR.

Doplňujúce informácie

Kto sa môže stať poskytovateľom flexibility?

Nové technológie v rámci transformácie umožnia aj spotrebiteľom elektriny, ako sú napríklad polyfunkčné budovy, priemyselné parky, samosprávy alebo rôzne výrobné technologické celky, respektíve linky, spoločne pomáhať vyrovnávať bilanciu v prenosovej sústave a tým sa aktívne podieľať na zabezpečení spoľahlivej a bezpečnej prevádzky elektrizačnej sústavy.

Agregátor vďaka inteligentným algoritmom a dátovej analytike dokáže optimalizovať prevádzku zariadenia v reálnom čase. Elektrinu kupuje a predáva v čase, keď je to pre spotrebiteľov, výrobcov a energetickú sústavu najvýhodnejšie. Maximálne zhodnotenie dosahuje vďaka napojeniu na spotový trh s elektrinou a súčasnému poskytovaniu podporných služieb, čomu sa venoval projekt PIAF.

Zoznam poskytovateľov flexibility sa postupne bude rozširovať na základe pripravenosti trhu a agregátorov. Potenciálne technológie, ktoré môžu byť aj zdrojom flexibility, môžeme v budúcnosti nájsť medzi správcami a prevádzkovateľmi, ako sú:

· administratívne budovy,

· školské zariadenia, univerzity,

· informačné technológie a telekomunikácie, dátové centrá,

· batériové úložiská,

· technológie pre spracovanie kovov,

· mraziarne,

· chladiarne,

· zimné štadióny,

· letiská,

· nemocnice,

· vodovody a kanalizácie,

· čističky odpadových vôd,

· teplárne,

· ťažba, lomy,

· cementárne,

· chemičky, výroba vodíka,

· výroba elektriny pri spracovaní odpadu,

· papierne a spracovatelia dreva,

· poľnohospodári,

· cukrovary.

Podporné služby (PpS) slúžia na zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektriny. Výsledkom ich aktivácie je dodávka regulačnej elektriny. To znamená, že dokážu v prípade potreby elektrinu do siete dodať, alebo v opačnom prípade, ak je v sieti prebytok elektriny, dokážu ju spotrebovať. SEPS si ich pripravenosť a kapacity zazmluvňuje pre štandardné i krízové situácie v energetike. Zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, aby malo napätie v zásuvkách normou predpísanú hodnotu a frekvencia v sústave bola neustále 50 Hz.

Agregátorom flexibility bola v rámci pilotného projektu PIAF spoločnosť Nano Energies Slovensko, s. r. o., ktorá patrí medzi priekopníkov agregácie flexibility. V období 2019-2022 spolupracovala spoločnosť Digital Energy Sevices zo skupiny Nano Energies s českým prevádzkovateľom prenosovej sústavy ČEPS na projekte Dflex, ktorý sa zaoberal vývojom spôsobu využívania agregátorov flexibility v ČR. Cieľom projektu Dflex bolo overiť, akým spôsobom je možné aktívne zapojiť spotrebiteľov do riadenia elektrizačnej sústavy, respektíve ako ich zníženie a zvýšenie spotreby agregovať a následne využiť pre udržanie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie. Ďalším prínosom projektu Dflex je vytvorenie algoritmov na vyhodnotenie poskytnutej flexibility a finančné vysporiadanie poskytnutej služby. So súhlasom ČEPS toto unikátne know-how z českého energetického trhu využila SEPS pre zavedenie agregátorov flexibility do slovenskej elektrizačnej sústavy. Princípom fungovania agregátora flexibility bude zaistenie výroby a spotreby decentralizovaných zdrojov flexibility v čase, keď je to pre spotrebiteľov, výrobcov a elektrizačnú sústavu najvýhodnejšie.

Decentralizované zdroje flexibility sú výrobcovia alebo spotrebitelia elektriny, ktorí nie sú priamo pripojení do prenosovej sústavy, ale sú pripojení cez distribučnú sieť a nie sú dostatočne veľkí na to, aby spoločnosti SEPS priamo poskytovali podporné služby. Preto sa agregujú do jedného väčšieho celku, aby vedeli poskytnúť podporné služby. Typickým decentralizovaným zdrojom flexibility je mestská tepláreň, ktorá vie v prípade potreby premeniť teplo na elektrinu pre „vyváženie“ prenosovej sústavy, alebo v opačnom prípade malé batériové centrum, ktoré si dokáže „prebytkovou“ elektrinou nabiť svoje kapacity za výhodnú cenu.

Zdroj: SEPS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.