Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

JAVYS informuje o sledovaných parametroch ochrany životného prostredia

Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov a množstvá emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia a vypustených skleníkových plynov (CO2) boli za rok 2022 porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi.

Množstvá emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia a množstvá vypustených skleníkových plynov (CO2) boli za rok 2022 porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi, pričom spoločnosť JAVYS meria neaktívne emisie znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia automatizovaným meracím systémom aj v prevádzkovaných jadrových zariadeniach, ktoré nie sú podľa zákona o ovzduší kategorizované ako zdroje znečisťovania ovzdušia. V roku 2022 nebol prekročený žiaden z emisných limitov všetkých sledovaných znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia. Spoločnosť JAVYS vypustila v roku 2022 do ovzdušia veľmi nízke množstvo znečisťujúcich látok z prevádzky stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, preto jej nevznikla povinnosť za vypustené emisie zaplatiť poplatok.

V oblasti vodného hospodárstva pri akreditovanom odbere a analýze vzoriek vypúšťaných odpadových vôd dodržala spoločnosť JAVYS limitné hodnoty ukazovateľov znečisťujúcich látok, aj limity objemovej aktivity rádionuklidov stanovených v povolení na vypúšťanie vôd. V spoločnosti JAVYS je pravidelne kontrolovaná aj kvalita pitnej vody, pričom v roku 2022 bolo v akreditovanom laboratóriu vykonaných jedenásť minimálnych a dva úplné rozbory pitnej vody. Vo všetkých prípadoch boli analyzované vzorky v súlade s limitnými hodnotami a k prekročeniu limitných hodnôt ukazovateľov znečisťujúcich látok nedošlo ani v odpadových vodách.

Produkcia ostatných a nebezpečných odpadov závisela v roku 2022 od vykonávaných činností pri vyraďovaní jadrových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach, rekonštrukčných, stavebných a iných prác, pričom celková produkcia odpadov bola v roku 2022 nižšia ako v roku 2021.

Správa za rok 2022 preukazuje, že prevádzkovanie jadrových zariadení a vyraďovanie jadrových elektrární vykonáva spoločnosť JAVYS v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, výsledkami poprojektovej analýzy a kladnými záväznými stanoviskami MŽP SR k jednotlivým povoleniam.

Správu o životnom prostredí, ktorá sumarizuje komplexné informácie o ochrane ovzdušia, vodnom hospodárstve, o zaobchádzaní s chemikáliami, o procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a ostatných aktivitách na ochranu životného prostredia spracováva spoločnosť JAVYS každoročne. Zasielaná je orgánom štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia a Úradu jadrového dozoru SR. (Tlačová správa obsahuje iba stručné zhrnutie záver

Zdroj: JAVYS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.