Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

SEPS spolu s partnermi testovala masívny výpadok elektriny na západnom Slovensku v reálnych podmienkach

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), v spolupráci so Slovenskými elektrárňami, a. s. (SE), Vodohospodárskou výstavbou, š. p. a Západoslovenskou distribučnou, a. s. (ZSD) uskutočnila v sobotu 14. 5. 2022 reálny test stavu energetickej núdze, simulujúc masívny výpadok elektriny na západnej časti Slovenska, tzv. skúšku štartu z tmy.


Skúška prebiehala v oddelenej časti elektrizačnej sústavy (elektrický ostrov, ktorý nebol prepojený s celkovou elektrizačnou sústavou) medzi poskytovateľom služby obnovy Vodnou elektrárňou (VE) Gabčíkovo a systémovou elektrárňou, ktorej v prípade potreby bude poskytnuté napätie na naštartovanie z tmy Atómovou elektrárňou Bohunice V2 (EBO V2).

SEPS ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy riadi prenos elektriny na území Slovenska a zabezpečuje spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie elektrizačnej sústavy. Neustálym narastaním objemov prenášanej elektriny a mixu zdrojovej základne sa zvyšujú aj nároky na spoľahlivosť a bezpečnosť prenosov a narastá aj riziko zlyhania. Prepojenie s celoeurópskym energetickým systémom prináša nielen výhody, ale aj riziko „zavlečenia“ mimoriadnej poruchy do elektrizačnej sústavy SR, ktorá by viedla k preťaženiu prvkov sústavy. Vtedy by mohlo prísť ku kolapsu sústavy a úplnému výpadku dodávanej elektriny.

Preto je nevyhnutné pravidelne preverovať, ako si jednotlivé spoločnosti prevádzkujúce či manažujúce prenosovú a distribučnú sústavu, či zdroje energie vedia poradiť nielen s bežnými haváriami, ale aj s prípadnou poruchou typu blackout.


Keď elektráreň potrebuje elektrinu

Pre overenie teoretických výpočtov bola ešte v lete 2019 vykonaná tzv. „predskúška“ na overenie postupu pre vytvorenie trasy VE Gabčíkovo – EBO V2 a regulačných schopností generátora TG1 vo VE Gabčíkovo.

Prvá skúška štartu z tmy sa realizovala už v roku 2021, ale nepodarilo sa ju uskutočniť v plánovanom rozsahu z dôvodu časového sklzu v programe, technickým problémom a následnej potrebe dodržiavania harmonogramu pri odstávke bloku EBO V2 .

Skúška 14. mája 2022 simulovala stav čo najbližší reálnej poruche typu blackout, vrátane prechodu elektrických staníc 400 kV a 110 kV do núdzového režimu, preverenia náhradného komunikačného systému a podobne. Tentoraz do nej boli zahrnuté zdroje VE Gabčíkovo a EBO V2. Trasa pre podanie napätia viedla cez 110 kV vedenia spoločnosti ZSD a cez 400 kV zariadenia spoločnosti SEPS.

Cieľom samotnej skúšky bolo podanie napätia zo zdroja poskytujúceho podpornú službu „Štart z tmy“ VE Gabčíkovo cez vyčlenené zariadenia distribučnej a prenosovej sústavy na vytipované spotrebiče vlastnej spotreby EBO V2 (elektrokotol na výrobu pary, rôzne čerpadlá a pod.).

Na vybraných miestach ostrova boli nainštalované monitorovacie zariadenia, ktoré sledovali a zaznamenávali priebehy elektrických veličín pre dodatočné analýzy, ktoré umožnia odhaliť rizikové miesta a javy prebiehajúce v prípade takto neobvyklej prevádzky. Tieto javy sa v bežnej prevádzke vôbec nevyskytujú a umožňujú preveriť všetky obmedzenia technológie zapojenej do skúšky, čo dáva informácie o potrebe opatrení na zabezpečenie jej nábehu a prevádzky v čase mimoriadnej udalosti.


Testovaný blackout sa v sobotu zvládol – elektrina z Gabčíkova „rozbehla“ Jaslovské Bohunice

Skúška bola úspešná, všetky zariadenia boli pripojené podľa pôvodného plánu a dodržali sa i všetky limity prevádzkovej a jadrovej bezpečnosti.

O náročnosti skúšky svedčí nielen jej ukončenie v neskorých nočných hodinách, ale aj množstvo porád, ktoré jej predchádzali, účasť viac ako sto odborných pracovníkov, spracovanie zložitých statických aj dynamických simulácií a výpočtov, ako aj skutočnosť, že počas skúšky neboli porušené žiadne, inak veľmi prísne kritériá jadrovej bezpečnosti. Teraz nastáva čas analyzovať zaznamenané údaje z monitorovania a následne vyhodnotiť komplexne priebeh skúšky. Tento proces odhadujeme na niekoľko mesiacov, pretože sme získali enormné množstvo údajov z monitoringu. Analýzy anomálií a porovnávanie situácií neobjavujúcich sa v bežnej prevádzke si vyžadujú aj teoretickú prípravu, čo zvyšuje odbornú úroveň expertov podieľajúcich sa na skúške, ktorá bola pre zúčastnených veľkou výzvou.

Skúšky tohto typu sú pre všetkých zúčastnených veľmi dôležité. Získané poznatky slúžia nielen pre dispečerov prevádzkovateľa prenosovej sústavy – Slovenského elektroenergetického dispečingu, ale aj pre manipulantov a dispečingy všetkých dotknutých strán, počnúc elektrárňou zabezpečujúcou napätie (poskytovateľ podpornej služby „Štart z tmy“) cez prevádzkovateľov distribučných sústav po systémovú elektráreň, ako aj pre potreby ďalšieho rozvoja simulačného prostredia. Odskúšanie tohto postupu umožní lepšie pripraviť dispečerov na reálne problémy, umožní prípravu a vypracovanie školení, úpravu tréningových simulátorov, odskúšanie a preverenie náhradného satelitného spojenia, a zároveň výstupy z meraní poslúžia na overenie teoretických výpočtov namodelovaných situácií.


O blackoutoch v Európe

Posledné rozsiahle blackouty v Európe majú niekoľko spoločných menovateľov, a to oslabenie elektrizačnej sústavy vplyvom plánových odstávok vedení, preťažovanie vedení a prvkov sústavy všeobecne, veľké prenosy elektriny na dlhé vzdialenosti a problémy s výkonovými bilanciami medzi oblasťami.

Turecko, 31. 3. 2015

Prvotnou príčinou tureckého bleckoutu spred 7 rokov bolo preťažovanie prenosových vedení medzi východnou a západnou časťou krajiny v kombinácii s údržbovými prácami na časti dôležitých vedení. Séria kaskádových vypnutí vedení pôsobením ochrán spôsobila v prvom kroku rozdelenie Turecka na dve časti, ktoré však boli výkonovo nerovnovážne (jedna výrazne deficitná, druhá prebytková – podobná situácia hrozila Európe v januári 2021 – pozrite si video) a po niekoľkých sekundách obe skolabovali. Pri poruche bolo bez elektriny vyše 75 mil. obyvateľov Turecka. S obnovou sústavy sa začalo 18 minút po blackoute, do 90 minút bolo obnovených cca 50 % oblasti a do 6 hodín 80 %.

Taliansko, 28. 9. 2003

Primárnou príčinou rozsiahleho výpadku elektriny v Taliansku bol strom, ktorý spadol na vedenie vo Švajčiarsku. Špecifiká prepojenia Talianska so zvyškom Európy, ktoré sú situované len v severnej časti krajiny, v kombinácii s veľkou závislosťou od importu elektriny spôsobili následné preťaženia ostatných spojovacích vedení a oddelenie od európskej sústavy. Sústava Talianska nebola schopná samostatnej prevádzky a v priebehu 3 minút nastal blackout v celej krajine. Pri poruche bolo bez elektriny vyše 75 mil. obyvateľov. Obnovenie prevádzky nastalo až po 18 hodinách od poruchy.

Doplňujúce informácie

Predskúška – v rámci predskúšky bol simulovaný výpadok elektriny na malom území Slovenska, overila sa možnosť budovania zvolenej trasy a čiastočne overené nastavenie generátora v Gabčíkove v podmienkach štartu z tmy. Simulovaný výpadok nezasiahol atómovú elektráreň Bohunice.

Spotrebiče vlastnej spotreby – súbor technologických zariadení samotnej elektrárne nevyhnutý pre rozbeh a prevádzku elektrárne. Ide najmä o transformátory, riadiace a ovládacie prvky, pohony, regulácie, rôzne druhy čerpadiel a podobne.

Zdroj: SEPS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.