Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

SEPS: Projekt PIAF ukáže, ako môžu aj slovenskí spotrebitelia pomáhať vyrovnávať elektrizačnú sústavu

Môže spotrebiteľ alebo malý výrobca elektriny zohrávať úlohu pri riadení elektrizačnej sústavy naraz ako konzument i zdroj elektriny? Na túto otázku by mal dať odpoveď pilotný projekt „PIAF“ (Pilot Agregácie Flexibility pre podporné služby). Jeho hlavným cieľom je navrhnúť úpravu podmienok a legislatívy v rámci trhu s podpornými službami pre zapojenie decentralizovaných zdrojov flexibility do poskytovania podporných služieb pre SEPS. Do projektu sú zapojení Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), Nano Energies Slovensko, s. r. o., Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD) a Žilinská univerzita v Žiline.

Celú oblasť energetiky čaká postupná transformácia. Na základe požiadaviek európskej legislatívy dochádza k postupnému vývoju a prepájaniu energetických trhov, ako aj regulačných služieb. Zároveň prichádzajú nové technológie a požiadavky. Na túto situáciu musia adekvátne reagovať aj prevádzkovatelia prenosových a distribučných sústav. SEPS v rámci uvedených zmien vidí budúcnosť prenosovej sústavy v decentralizácii zdrojov z niekoľkých veľkých na viacerých menších poskytovateľov. Taktiež sa predpokladá zmena v správaní spotrebiteľov s cieľom vyššej úspory nákladov na energiách. Práve požiadavky na úsporu prinesú snahy spotrebiteľov o vlastnú výrobu elektriny, čo bude mať za následok nástup nových technológií do elektrizačnej sústavy.

Riešením ako znížiť náklady spotrebiteľov na elektrickú energiu a zároveň aj uhlíkovú stopu sú agregátory flexibility. Tieto dokážu optimalizovať a riadiť prevádzku flexibilných zariadení spotrebiteľov aj výrobcov v reálnom čase. Úlohou agregátora bude agregovať nie práve nevyhnutnú elektrinu od spotrebiteľov a menších poskytovateľov a následne ju poskytnúť do prenosovej sústavy. Ako príklad môžeme uviesť mestské teplárne, ktoré pri výrobe tepla produkujú aj elektrickú energiu. Agregátor flexibility upravuje prevádzku tejto teplárne na základe pokynov SEPS za účelom vyregulovania elektrickej sústavy, teda napríklad zvyšuje výkon teplárne v prípade nedostatku elektrickej energie v sústave.

„Projekt PIAF má za cieľ otestovať a overiť koncept agregácie flexibility decentralizovaných zariadení pripojených do sústavy počas skúšobnej prevádzky, ako aj identifikovať bariéry regulačného a legislatívneho rámca vrátane návrhov na ich odstránenie. Závery projektu budú verejne publikované a návrhy na úpravu legislatívy budú predmetom ďalšej verejnej konzultácie,“ priblížila Silvia Čuntalová, vrchná riaditeľka úseku SED a obchodu SEPS. Pilotný projekt PIAF bude prebiehať počas roka 2022.

Očakáva sa, že agregácia flexibility pre potreby vyrovnanej výkonovej bilancie v rámci prenosovej sústavy môže zvýšiť odolnosť proti kolísaniu výroby elektriny voči jej spotrebe a prípadne priniesť aj určitú úsporu tarifných poplatkov. Efektívne riadenie flexibility na strane spotreby zníži zdrojovú náročnosť, a teda aj uhlíkovú stopu. Zákazníkom umožní využívať nové prístupy v rámci komunitnej energetiky a zároveň poskytovať svoju flexibilitu pre posilnenie miestnej a regionálnej energetickej bezpečnosti. Príklady zo zahraničia ukazujú, že v dôsledku zavedenia agregácie sa znížili ceny za poskytovanie podporných služieb. Napríklad Veľká Británia očakáva úsporu rádovo až v desiatkach miliárd libier do roku 2050 a agregátory už dnes ponúkajú viac ako polovicu regulačnej elektriny na zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou v prenosovej sústave. Vďaka účasti SSD ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy je možné nastaviť fungovanie agregátorov tak, aby ich mohli využiť aj prevádzkovatelia distribučných sústav, s čím počíta aj nová európska legislatíva.

Kto sa môže stať poskytovateľom flexibility?

Nové technológie v rámci transformácie umožnia aj spotrebiteľom elektriny, ako sú napríklad polyfunkčné budovy, priemyselné parky, samosprávy alebo rôzne výrobné technologické celky, respektíve linky, spoločne pomáhať vyrovnávať bilanciu v prenosovej sústave a tým sa aktívne podieľať na zabezpečení spoľahlivej a bezpečnej prevádzky elektrizačnej sústavy.

Agregátor vďaka inteligentným algoritmom a dátovej analytike dokáže optimalizovať prevádzku zariadenia v reálnom čase. Elektrinu kupuje a predáva v čase, keď je to pre spotrebiteľov, výrobcov a energetickú sústavu najvýhodnejšie. Maximálne zhodnotenie dosahuje vďaka napojeniu na spotový trh s elektrinou a súčasnému poskytovaniu podporných služieb, čomu sa venuje projekt PIAF.

Zoznam poskytovateľov flexibility sa postupne bude rozširovať na základe pripravenosti trhu a agregátorov. Potenciálne technológie, ktoré môžu byť aj zdrojom flexibility, môžeme v budúcnosti nájsť medzi správcami a prevádzkovateľmi, ako sú:

· administratívne budovy,

· školské zariadenia, univerzity,

· informačné technológie a telekomunikácie, dátové centrá,

· batériové úložiská,

· technológie pre spracovanie kovov,

· mraziarne,

· chladiarne,

· zimné štadióny,

· letiská,

· nemocnice,

· vodovody a kanalizácie,

· čističky odpadových vôd,

· teplárne,

· ťažba, lomy,

· cementárne,

· chemičky, výroba vodíka,

· výroba elektriny pri spracovaní odpadu,

· papierne a spracovatelia dreva,

· poľnohospodári,

· cukrovary.

Doplňujúce informácie:

Podporné služby (PpS) slúžia na zabezpečenie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektriny. Výsledkom ich aktivácie je dodávka regulačnej elektriny. To znamená, že dokážu v prípade potreby elektrinu do siete dodať, alebo v opačnom prípade, ak je v sieti prebytok elektriny, dokážu ju spotrebovať. SEPS si ich pripravenosť a kapacity zazmluvňuje pre štandardné i krízové situácie v energetike. Zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, aby malo napätie v zásuvkách normou predpísanú hodnotu a frekvencia v sústave bola neustále 50 Hz. V minulosti boli PpS v centre záujmu viacerých podnikateľských skupín napojených na politické prostredie.

Agregátorom flexibility bude v rámci pilotného projektu PIAF spoločnosť Nano Energies Slovensko, s. r. o., ktorá patrí medzi priekopníkov agregácie flexibility. Od roku 2019 spolupracuje spoločnosť Digital Energy Sevices zo skupiny Nano Energies, na projekte Dflex s českým prevádzkovateľom prenosovej sústavy ČEPS na vývoji spôsobu využívania agregátorov flexibility v ČR. Cieľom projektu Dflex je overiť, akým spôsobom je možné aktívne zapojiť spotrebiteľov do riadenia elektrizačnej sústavy, respektíve ako ich zníženie a zvýšenie spotreby agregovať a následne využiť pre udržanie rovnováhy medzi výrobou a spotrebou elektrickej energie. Ďalším prínosom projektu Dflex je vytvorenie algoritmov na vyhodnotenie poskytnutej flexibility a finančné vysporiadanie poskytnutej služby. So súhlasom ČEPS toto unikátne know-how z českého energetického trhu využije SEPS pre zavedenie agregátorov flexibility do slovenskej elektrizačnej sústavy. Spoločnosť Nano Energies Slovensko, s. r. o., bude koordinovať decentralizované zdroje flexibility (viď nižšie) a optimalizovať prevádzku zariadenia v reálnom čase. Princípom fungovania agregátora flexibility bude zaistenie výroby a spotreby decentralizovaných zdrojov flexibility v čase, keď je to pre spotrebiteľov, výrobcov a elektrizačnú sústavu najvýhodnejšie.

Decentralizované zdroje flexibility sú výrobcovia alebo spotrebitelia elektriny, ktorí nie sú priamo pripojení do prenosovej sústavy, ale sú pripojení cez distribučnú sieť a nie sú dostatočne veľkí na to, aby spoločnosti SEPS priamo poskytovali podporné služby. Preto sa agregujú do jedného väčšieho celku, aby vedeli poskytnúť podporné služby. Typickým decentralizovaným zdrojom flexibility je mestská tepláreň, ktorá vie v prípade potreby premeniť teplo na elektrinu pre „vyváženie“ prenosovej sústavy, alebo v opačnom prípade malé batériové centrum, ktoré si dokáže „prebytkovou“ elektrinou nabiť svoje kapacity za výhodnú cenu.

Zdroj: SEPS

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.