Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Rok 2018 bol v spoločnosti JAVYS bezpečný

V spoločnosti JAVYS, a. s., nebol v roku 2018 zaznamenaný žiadny pracovný úraz zamestnanca JAVYS, a. s., nebol evidovaný žiadny požiar a nevyskytla sa ani jedna choroba z povolania. Inšpektori ÚJD SR vykonali na pracoviskách spoločnosti v uplynulom roku 52 kontrol.

Zdroj: JAVYS, a.s.

BOZP a ochrana pred požiarmi v roku 2018

Spoločnosť JAVYS, a. s., v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi pokračovala v roku 2018 v pozitívnom trende a obhájila medzinárodne uznávaný certifikát podľa normy OHSAS 18001, čo potvrdzuje, že spĺňa vysoké kritériá a požiadavky uvedenej normy.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci patria medzi najvyššie priority spoločnosti, a preto je eliminovanie pracovnej úrazovosti na čo najnižšiu úroveň jej hlavným cieľom. Ten dosahuje JAVYS, a. s., neustálym zisťovaním nebezpečenstiev a ohrození pri výkone pracovných činností, monitorovaním zistených skutočností a prijímaním bezpečnostných opatrení.

Prevencia úrazov a chorôb z povolania na rizikových pracoviskách bola zabezpečená zvýšenou kontrolnou činnosťou zodpovedných zamestnancov a prideľovaním vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle vypracovaných prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku.

V roku 2018 boli zaznamenané štyri pracovné úrazy u zamestnancov dodávateľských organizácií a úrazy týchto pracovníkov podliehajú šetreniu, evidencii alebo registrácii pracovného úrazu zodpovednej dodávateľskej organizácie.

Jadrová bezpečnosť v roku 2018

Na pracoviskách JAVYS, a. s., bolo inšpektormi ÚJD SR v roku 2018 vykonaných 52 kontrol, z toho 6 inšpekcií v súčinnosti s MAAE. Zameriavali sa na oblasť jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany a počas týchto kontrol neboli zistené nedostatky pri plnení požiadaviek vyplývajúcich z právnych predpisov a podmienok vyplývajúcich z rozhodnutí ÚJD SR. Z výsledkov inšpekcií ÚJD SR boli zo strany úradu navrhnuté odporúčania, ktoré boli prijaté vo forme úloh, ktoré boli následne splnené.

Počas roka 2018 boli v JAVYS, a. s., zaregistrované dve nevýznamné prevádzkové poruchy, ktoré v zmysle Atómového zákona nepodliehali hláseniu dozorným orgánom. Podľa medzinárodnej stupnice na hodnotenie udalostí na jadrových zariadeniach INES boli tieto poruchy klasifikované na úrovni bez bezpečnostného významu (mimo stupnice INES).

Zdroj: JAVYS, a.s.



Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.