Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

JAVYS 1. polroku 2018 bez požiarov a pracovných úrazov

V prvom polroku 2018 nebol v spoločnosti JAVYS, a. s., zaznamenaný žiaden požiar ani registrovaný pracovný úraz.

Zdroj: JAVYS, a.s.

Spoločnosť JAVYS, a. s., v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi pokračuje v roku 2018 v pozitívnom trende predchádzajúceho obdobia. V prvom polroku 2018 nebol v spoločnosti zaznamenaný žiaden pracovný úraz, nevyskytla sa žiadna choroba z povolania a nebol evidovaný žiadny požiar.

Prevencia úrazov a chorôb z povolania na rizikových pracoviskách bola zabezpečená kontrolnou činnosťou a prideľovaním vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle vypracovaných prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku.

Jedným z hlavných ukazovateľov, ktorý poskytuje o stave bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v spoločnosti ucelený obraz je ukazovateľ pracovnej úrazovosti. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je hlavnou úlohou zisťovať ohrozenia a nebezpečenstvá, monitorovať zistené skutočnosti a v čo najväčšej miere ich eliminovať. Za účelom skvalitnenia pracovných podmienok a zefektívnenia produktivity a kvality práce spoločnosť kladie na systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci veľký dôraz. Najmä na preventívne opatrenia, pravidelné hodnotenia stavu BOZP a zapájanie sa zamestnancov do systému.

Jadrová bezpečnosť

V prvom polroku 2018 boli pre všetky jadrové zariadenia, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce splnené všetky požiadavky legislatívy Slovenskej republiky a dozorných orgánov pre jadrovú bezpečnosť.

Inšpektori Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) vykonali počas prvého polroka 2018 v JAVYS, a. s., 25 inšpekcií, ktoré boli zamerané na:

· preverenie činností súvisiacich s nakladaním s rádioaktívnym odpadom,

· kontrolu dodržiavania podmienok jadrovej bezpečnosti a požiadaviek dozoru pri vyraďovaní jadrových zariadení,

· kontrolu súvisiacu so zabezpečením spoľahlivej činnosti zariadení fyzickej ochrany,

· kontrolu v oblasti havarijnej pripravenosti,

· a kontrolu súladu realizácie projektov zmien a dokumentácie jadrových zariadení.

Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a ÚJD SR vykonali v JAVYS, a. s., jednu inšpekciu zameranú na kontrolu jadrových materiálov v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Zdroj: JAVYS, a.s., názov - redakcia portálu

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.