Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

JAVYS 1. polroku 2018 bez požiarov a pracovných úrazov

V prvom polroku 2018 nebol v spoločnosti JAVYS, a. s., zaznamenaný žiaden požiar ani registrovaný pracovný úraz.

Zdroj: JAVYS, a.s.

Spoločnosť JAVYS, a. s., v oblasti BOZP a ochrany pred požiarmi pokračuje v roku 2018 v pozitívnom trende predchádzajúceho obdobia. V prvom polroku 2018 nebol v spoločnosti zaznamenaný žiaden pracovný úraz, nevyskytla sa žiadna choroba z povolania a nebol evidovaný žiadny požiar.

Prevencia úrazov a chorôb z povolania na rizikových pracoviskách bola zabezpečená kontrolnou činnosťou a prideľovaním vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle vypracovaných prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku.

Jedným z hlavných ukazovateľov, ktorý poskytuje o stave bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v spoločnosti ucelený obraz je ukazovateľ pracovnej úrazovosti. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je hlavnou úlohou zisťovať ohrozenia a nebezpečenstvá, monitorovať zistené skutočnosti a v čo najväčšej miere ich eliminovať. Za účelom skvalitnenia pracovných podmienok a zefektívnenia produktivity a kvality práce spoločnosť kladie na systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci veľký dôraz. Najmä na preventívne opatrenia, pravidelné hodnotenia stavu BOZP a zapájanie sa zamestnancov do systému.

Jadrová bezpečnosť

V prvom polroku 2018 boli pre všetky jadrové zariadenia, ktoré spoločnosť JAVYS, a. s., prevádzkuje v lokalitách Jaslovské Bohunice a Mochovce splnené všetky požiadavky legislatívy Slovenskej republiky a dozorných orgánov pre jadrovú bezpečnosť.

Inšpektori Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) vykonali počas prvého polroka 2018 v JAVYS, a. s., 25 inšpekcií, ktoré boli zamerané na:

· preverenie činností súvisiacich s nakladaním s rádioaktívnym odpadom,

· kontrolu dodržiavania podmienok jadrovej bezpečnosti a požiadaviek dozoru pri vyraďovaní jadrových zariadení,

· kontrolu súvisiacu so zabezpečením spoľahlivej činnosti zariadení fyzickej ochrany,

· kontrolu v oblasti havarijnej pripravenosti,

· a kontrolu súladu realizácie projektov zmien a dokumentácie jadrových zariadení.

Inšpektori Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a ÚJD SR vykonali v JAVYS, a. s., jednu inšpekciu zameranú na kontrolu jadrových materiálov v Medzisklade vyhoretého jadrového paliva.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť JAVYS, a. s., pri všetkých svojich aktivitách kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia.

Zdroj: JAVYS, a.s., názov - redakcia portálu

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.