Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

SEPS v spolupráci s partnermi vykonala ďalšiu reálnu skúšku „štart z tmy“

V týchto dňoch spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) v spolupráci so spoločnosťami Slovenské elektrárne, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s., Západoslovenská distribučná, a. s., Fortischem, a. s., a Syprin, s.r.o., vykonala skúšku „štartu z tmy“, ktorá pozostávala z nábehu systémovej elektrárne Nováky z externého zdroja, vytvorenia samostatne prevádzkovateľného izolovaného ostrova a následného prifázovania k elektrizačnej sústave.

Riziko porúch, ktoré môžu spôsobiť blackout

Podmienky prevádzky v prepojenej európskej elektroenergetickej sústave prinášajú odberateľom na Slovensku množstvo výhod, bezpečnejšiu prevádzku a vyššiu kvalitu elektriny. To dáva priestor aj pre nárast výroby v OZE a tým zvyšovanie podielu „zelenej“ elektriny pri pokrývaní spotreby. Podporu OZE, ale aj podporu obchodovania s elektrinou sprevádza aj množstvo nariadení, ktorých dopad je často protichodný a zvyšuje nároky na riadenie vyrovnanej bilancie medzi spotrebou a výrobou. Narastá aj objem elektriny tečúci prenosovými sústavami. V dôsledku čoraz náročnejších prevádzkových podmienok narastá riziko veľkých porúch, ktoré by mohli spôsobiť aj výpadok dodávky elektriny na rozsiahlych územiach Európy. Obnova dodávok elektriny je veľmi náročná a vyžaduje dôslednú prípravu všetkých zainteresovaných subjektov a samozrejme v predstihu pred poruchou.

SEPS ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy garantuje bezpečné, spoľahlivé, kvalitné a ekonomicky efektívne prevádzkovanie prenosovej sústavy v súlade s medzinárodnými záväzkami i národnou legislatívou. Plány obrany a obnovy ES SR overujeme pravidelne v teoretickej oblasti vykonávaním podrobných analýz a výpočtov. V nadväznosti na vykonávané výpočty sa aktualizujú príslušné prevádzkové inštrukcie, ktoré riešia postupy pre obranu a obnovu ES SR. Tieto postupy skúšame ako test pripravenosti na obnovu dodávky elektriny od roku 2014 aj prakticky v reálnej prevádzke, dňa 20. 6. 2018 sme vykonali v poradí už šiestu praktickú skúšku „štart z tmy“.

Priebeh reálnej skúšky „štart z tmy“

Skúška pozostávala z nábehu vodnej elektrárne (VE) Nosice bez vonkajšieho napätia, následne podania napätia na rozbeh vlastnej spotreby systémovej elektrárne Nováky (ENO) potrebnej k nábehu druhého bloku ENO. Napätie bolo podané prostredníctvom vytvorenej trasy po vedeniach 110 kV distribučných spoločností SSD a ZSD, ktorých prevádzka bola v režime blízkom reálnemu black-outu – zásobovanie vlastnej spotreby jednotlivých elektrických staníc bolo zo záložných diesegenerátorov alebo batériových systémov. Po rozbehnutí a prifázovaní bloku ENO k ostrovu s VE Nosice skúška pokračovala pripojením vybraných odberov v spoločnosti Fortischem a prifázovaním celého ostrova k ostatnej časti elektrizačnej sústave Slovenska (ES SR).

Výsledok reálnej skúšky „štart z tmy“

Rozbeh zdroja poskytujúceho napätie (VE Nosice) a vytvorenie určenej trasy cez časti 110 kV distribučnej sústavy SSD a ZSD prebehlo úspešne podľa naplánovaného harmonogramu skúšok. Rovnako sa postupne podarilo pripojiť odbery v ENO. Do takto vytvoreného ostrova bol pripojený 2. blok systémovej elektrárne ENO a následne pripojené odbery vo Fortischeme. Vo vytvorenom ostrove bolo možné regulovať a nastaviť požadované parametre napätia a frekvencie spoluprácou medzi elektrárňami ENO a VE Nosice. Následne bola zrealizovaná synchronizácia v elektrickej stanici 400 kV Bošáca a tým bol tento oddelený ostrov prifázovaný k elektrizačnej sústave SR synchrónne pracujúcej s kontinentálnou európskou prepojenou sústavou. Skúška prebehla úspešne bez väčších problémov.

Teoretické simulácie realizované pred samotnou skúškou vo výraznej miere zodpovedali reálnym priebehom sledovaných veličín. Úspešnosť skúšky potvrdzuje správnosť navrhnutých postupov obnovy elektrizačnej sústavy po poruche typu black-out.

Využitie poznatkov a výstupov z realizovanej skúšky

Nemalou úlohou počas skúšky bolo zachytenie maxima možných hodnôt z jej priebehu, ktoré sú cenným podkladovým materiálom pre analýzy. Nasleduje etapa vyhodnocovania nameraných údajov aj celkového priebehu skúšok. Poznatky z takejto skúšky poslúžia nielen pre potreby pracovníkov prevádzky a dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ale aj pre manipulantov a dispečingy všetkých dotknutých strán. Bežná prevádzka je zabezpečovaná tak, aby boli dodržané všetky normy a postupy v záujme bezpečnosti a spoľahlivosti. Skúška „štart z tmy“ je iná. Normy v ostrove nemožno dodržať, merania elektrických veličín vykazujú značné výkyvy a teda odchýlky mimo tolerančných pásiem daných normami. Keďže najmä prechodové javy a iné anomálie predstavujú výnimočné podmienky, je to príležitosť pre štúdium možností pre zvládnutie havarijných a krízových situácií v sústave.

Pre obnovu po poruche je dôležité mať k dispozícii všetky zariadenia, aj pomocné, ktorých napájanie sa v ostrovnej prevádzke preverí. To dáva istotu prevádzkovateľom, že ich zabezpečovacie systémy sú v plnej pohotovosti aj v stave, keď je sústava bez napätia. V bežnej prevádzke je ťažké preveriť tieto nástroje potrebné pre manipulácie, meranie, signalizáciu a čoraz viac v energetike zastúpené informačné a riadiace technológie.

Odskúšanie postupov používaných pre obnovu elektrizačnej sústavy v reálnej prevádzke umožňuje pripraviť dispečerov na práce potrebné pri obnove ES SR, poskytne podklady pre prípravu a vypracovanie odborných školení, úpravu scenárov tréningových simulátorov, úpravu a doplnenie prevádzkových inštrukcií, odskúšanie a preverenie komunikácie vrátane náhradného satelitného spojenia.

Výstupy z meraní zároveň poslúžia na overenie teoretických výpočtov a modelovaných situácií. Prepojená ES SR vyžaduje pri obnove súčinnosť dotknutých subjektov, pričom dôležitá je koordinácia krokov vedúcich k obnove dodávky elektriny spotrebiteľom. Vykonané skúšky slúžia pre overenie koordinácie a schopnosti oživiť energetický systém aj po jeho kolapse a pomáhajú udržiavať bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky elektriny spotrebiteľom.

Zdroj: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.