Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Financovanie obnovy bytových domov

2.3 Zdroje financovania obnovy a možnosti zabezpečenia úverov

Komplexná obnova bytových domov je nevyhnutná a rozumná, ale finančne náročná investícia. Našetrené financie vo fonde opráv málokedy stačia na pokrytie celej investície. Rozumným riešením je preto kombinácia vlastných a úverových alebo iných finančných zdrojov. Verejné zdroje financovania

Štát poskytuje možnosť čerpania podpory na obnovu bytovej budovy z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Ten poskytuje úvery vo výške do 75 % oprávnených nákladov s úrokovou sadzbou 0 – 3 %. Platí pritom, že čím komplexnejšia je obnova bytového domu, tým nižšia je úroková sadzba úveru zo ŠFRB. 25 % dofinancuje dom z iných zdrojov. Celkové preplatenie investície sa tak dostáva na optimálnu úroveň. Pri podpore zo ŠFRB je potrebné dodržať lehoty na predkladanie žiadosti.

Súkromné zdroje financovania

Financovanie obnovy domu je možné aj cez produkty stavebných sporiteľní alebo komerčných bánk. Tu je potrebné rátať s tým, že preplatenie bude o niečo vyššie, ale proces získania úveru je podstatne kratší a jednoduchší. Posúdenie žiadosti o úver trvá spravidla niekoľko dní. Uchádzať o úver sa možno kedykoľvek počas celého roka, nie iba v stanovených termínoch.

A. Poskytnutie úveru

Je možné až po odsúhlasení investičnej akcie, podmienok financovania a formy zabezpečenia úveru dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zákon č. 205/2014 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, nadobudol účinnosť 1. októbra 2014. Tento zákon pozmenil doteraz platný zákon v oblasti práv a povinností vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov jednak pri správe bytového domu, ako aj pri spôsobe ich hlasovania v prípade, ak sa rozhoduje o nadstavbe alebo vstavbe v podkroví alebo na povale. Novelizovaný zákon vyžaduje súhlas všetkých vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v dome na najvyššom poschodí.

Stavebné sporiteľne sú zamerané na poskytovanie a financovanie údržby, rekonštrukcie a obnovy bytových domov prostredníctvom akciových medziúverov a stavebných úverov.

Stavebné sporiteľne poskytujú:
  1. stavebné sporenie s garantovaným úročením 2 % p. a. na bytový dom ako celok počas šiestich rokov od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení. Výhodou pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov je aj možnosť získať štátnu prémiu – v r. 2015 vo výške 5,5 %, t. j. max. 66,39 € na každé 4 byty v bytovom dome.
  2. okamžitý medziúver bez predchádzajúceho sporenia s fixným úrokom počas celej fázy medziúveru, rýchly prístup k financiám pri nepredvídaných situáciách, možnosť výberu formy zabezpečenia, garanciu nemennej úrokovej sadzby a výšky splátky počas celej doby splácania úveru.

Ďalšou z možností financovania obnovy bytového domu sú tzv. energetické služby. V takom prípade zaisťuje financovanie obnovy v potrebnej miere spoločnosť poskytujúca energetické služby – v prípade obnovy bytového domu vo forme opatrení na zníženie spotreby energie. Výhodou môže byť – v závislosti od dohodnutých zmluvných podmienok – napríklad aj garancia energetických úspor zo strany takejto spoločnosti.

B. Zabezpečenie úveru

v komerčných bankách je predovšetkým formou záložného práva k pohľadávkam do fondu opráv, vinkuláciou poistenia bytového domu a pod. Stavebné sporiteľne pri poskytnutí stavebných úverov uprednostňujú aj ďalšie formy zabezpečenia, ako napr. vinkuláciu inej zmluvy o stavebnom sporení, notársku zápisnicu alebo solidárne ručenie vlastníkov bytov. Výhodným spôsobom zabezpečenia úverov poskytovaných finančnými inštitúciami je aj záruka Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s., prostredníctvom jej „Programu štátnej podpory obnovy bytového fondu formou poskytovania bankových záruk za úvery“. Túto bankovú záruku možno poskytnúť do 100 % istiny úveru, ktorý nepresiahne výšku oprávnených nákladov. Zároveň ju však možno poskytnúť iba vtedy, ak výška úveru na jeden byt nie je nižšia ako 235 € a súčasne výška úveru na jeden byt nepresiahne 10 000 €. V prípade, ak ide o projekt zlepšenia tepelnoizolačných vlastností existujúceho bytového domu, ktorým sa zníži spotreba tepelnej energie pri jeho vykurovaní minimálne o 20 % oproti výpočtom určenej potrebe tepla na vykurovanie pred uskutočnením úprav, možno poskytnúť bankovú záruku za úver s lehotou platnosti až do 20 rokov, pričom výška úveru na jeden byt nepresiahne 14 000 €.

C. Predčasné splatenie úveru,

resp. jeho časti (tzv. mimoriadna splátka) v súčasnosti umožňujú takmer všetky finančné inštitúcie bez poplatku. Jednou z podmienok je, že spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (dlžník) je povinné preukázať finančnej inštitúcii (veriteľovi), ktorá poskytla úver, že vykonanie tejto mimoriadnej splátky bolo odsúhlasené na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov. K žiadosti o predčasné splatenie úveru je potrebné priložiť originál zápisnice z uvedenej schôdze, prípadne originál dokumentu s výsledkami písomného hlasovania, ktorého forma a obsah bude akceptovateľná pre predmetnú finančnú inštitúciu. Zároveň existuje aj možnosť refinancovania už poskytnutého úveru na obnovu bytového domu v inej banke. Účet prostriedkov fondu opráv a úverový účet je vedený tiež bez poplatku vo väčšine finančných inštitúcií.

Rozhodovanie o financovaní obnovy bytového domu je väčšinou obmedzené požiadavkou, aby vlastníkom bytov nevzrástli mesačné náklady na bývanie. Pomerne často je pritom kvôli splácaniu úverových prostriedkov potrebné zvýšiť platby do fondu opráv. Takto zvýšené mesačné poplatky môžu kompenzovať práve úspory na nákladoch za vykurovanie. Výšku úspor pritom ovplyvňujú rozhodnutia vo fáze prípravy obnovy – hrúbka izolácie, izolačné vlastnosti okien či dverí a pod. Preto je vhodné maximalizovať úspory energie.

Na záver je potrebné poznamenať, že občasné obavy vlastníkov bytov, že splácanie úveru na obnovu bytového domu budú znášať aj v prípade, ak sa počas doby jeho splatnosti rozhodnú z bytu odsťahovať (predaj bytu), sú neopodstatnené. Úver je totiž viazaný na byt ako nehnuteľnosť a povinnosť prispievať do fondu opráv prináleží vždy aktuálnemu vlastníkovi bytu.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.