Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam komentárov

MH SR: Prioritou Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ bude energetická bezpečnosť

O budúcnosti energetickej politiky EÚ sa v súčasnosti vedú intenzívne rokovania v rámci rôznych formácií Rady EÚ. Energetická únia je naozaj horúcou témou. Z pohľadu možných zásadných dopadov rôznych opatrení pre naplnenie vízie Energetickej únie na budúci smer rozvoja sektora energetiky a spôsob tvorby národných energetických politík je to plne pochopiteľné. Intenzita tejto diskusie sa pretavuje aj do procesu obsahovej prípravy predsedníckeho Tria Holandsko – Slovensko – Malta a samotného slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Pri avizovanom zámere Európskej komisie (EK) predstaviť značnú väčšinu legislatívnych návrhov pre naplnenie 15 akčných bodov oznámenia EK o Energetickej únii do konca roku 2016 môžeme konštatovať, že stojíme pred výzvou, ktorá si vyžiada rozsiahlu spoluprácu a značné úsilie zainteresovaných subjektov, predovšetkým však Ministerstva hospodárstva SR a Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.


Zdroj: Európska komisia

Predsednícke Trio Holandsko – Slovensko - Malta sa pri príprave spoločného programu zhodlo na inovatívnom prístupe k spoločnému programu. Pripravovaný program Tria sa sústredí na kľúčové oblasti a témy definované v Strategickom programe pre Úniu v časoch zmien, ktorý bol schválený na zasadnutí Európskej rady v júni 2014 a definuje hlavné priority Únie počas aktuálneho politického cyklu EÚ do roku 2019. Program bude rozvíjať päť priorít Strategického programu pre Úniu v časoch zmien, ktorý tvorí základ pre pracovné programy inštitúcií EÚ do roku 2019 a jednou z nich je „energetická únia s pokrokovou klimatickou politikou“.

V oblasti energetickej politiky sa slovenské predsedníctvo zameria na rozvoj politík v rámci 5 vzájomne prepojených dimenzií Energetickej únie: Energetická bezpečnosť, Solidarita a dôvera, Vnútorný trh s energiou, Energetická efektívnosť ako príspevok k obmedzovaniu spotreby energie, Dekarbonizácia hospodárstva a Výskum a vývoj. Slovensko dlhodobo presadzuje vyvážený prístup k trom cieľom energetickej politiky (energetickej bezpečnosti, konkurencieschopnosti a udržateľnosti) a rovnako sa zasadzuje za koherentný a holistický prístup k piatim dimenziám Energetickej únie a zabezpečenie synergie, pričom pri nových opatreniach a legislatívnych návrhoch bude potrebné dôsledne posudzovať dopady na konkurencieschopnosť a ceny energie.

Za hlavnú aktuálnu a strednodobú prioritu energetickej politiky považuje Slovenská republika energetickú bezpečnosť, vrátane zabezpečenia diverzifikácie zdrojov energetických surovín a prepravných trás. V tomto kontexte je kľúčová realizácia infraštruktúrnych projektov, ktoré by podľa nášho názoru mali byť v zdôvodnených prípadoch podporené spolufinancovaním na úrovni EÚ, napr. prostredníctvom nástrojov v rámci CEF. Predsedníctvo v Rade EÚ však nie je primárne o presadzovaní národných priorít. Budeme sa snažiť zabezpečiť pokrok legislatívneho procesu v Rade EÚ na všetkých rozhodovacích stupňoch, ku všetkým návrhom, ktoré budú aktuálne na rokovacom stole – či už návrhom v oblasti vnútorného trhu EÚ s elektrinou a plynom alebo návrhom spojeným s rámcom klimatickej a energetickej politiky medzi rokmi 2020 a 2030. Slovensko sa pri rokovaniach bude snažiť o pragmatický konsenzus a dôsledné uplatnenie princípov suverenity členských štátov pri definovaní energetického mixu, nákladovej efektívnosti a technologickej neutrality pri navrhovaných riešeniach.

Našim predpokladom je, že budeme finalizovať diskusiu v Rade a zrejme rokovania s Európskym parlamentom v rámci tzv. „trialógu“ k dôležitému návrhu revízie nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu a taktiež finalizovať diskusiu k revízii rozhodnutia o medzivládnych dohodách v oblasti energetiky. Práve od uvedenej revízie nariadenia sa očakáva ďalšie posilnenie energetickej bezpečnosti EÚ a jej jednotlivých štátov. Otázkou je, nakoľko sú členské štáty pripravené na regionálne, resp. až európske riešenia pre posilnenie bezpečnosti dodávok plynu, čo ukázala aj diskusia o možnom spoločnom nákupe plynu pri predstavení Energetickej únie. Z pohľadu SR má regionálna spolupráca jednoznačný potenciál zvýšiť bezpečnosť, citlivou otázkou však zostáva presun kompetencií a zodpovednosti, ako ja otázka nastavenia kompenzácií pri krízových mechanizmoch solidarity. Ako predsedníctvo sa budeme snažiť o pragmatický konsenzus, ktorý prinesie reálne zvýšenie bezpečnosti dodávok plynu. Tiež sa predpokladá, že slovenské predsedníctvo pripraví návrh záverov Rady k externej dimenzii energetickej politiky. Počas nášho predsedníctva ďalej očakávame zverejnenie balíka legislatívnych aktov pozostávajúceho z návrhov týkajúcich sa dizajnu trhu s elektrinou, bezpečnosti dodávok elektriny; revízie smernice o energetickej efektívnosti, revízie smernice o energetickej hospodárnosti budov, revízie smernice o podpore obnoviteľných zdrojov energie a možného návrhu týkajúceho sa „new governance“. Pri týchto návrhoch očakávame rozsiahle diskusie, kde bude našou úlohou skĺbiť často protichodné názory a odlišné ambície jednotlivých členských štátov a posunúť rokovania bližšie k dohode. Trio bude taktiež pokračovať v posilňovaní medzinárodnej spolupráce v oblasti energetiky či už na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni v rámci medzinárodných energetických organizácií ako Energetická charta alebo Medzinárodná energetická agentúra a zefektívnení regionálnej energetickej spolupráce v rámci EÚ.

Uvedené pripravované legislatívne návrhy a politické dokumenty vyplývajúce z pracovného programu Európskej komisie naznačujú značný rozsah rokovaní slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti energetiky. Tomu zodpovedá aj príprava a plánovanie aktivít pre výkon predsedníctva v podmienkach SR. Zároveň však nemožno vylúčiť neočakávané udalosti napr. v podobe riešenia dodávok dôležitých energetických surovín, ktoré si vyžiadajú dodatočné úsilie a rozsiahlu spoluprácu. Pri všetkých činnostiach súvisiacich s predsedníctvom bude úlohou Slovenska zabezpečiť kontinuitu a koordináciu s cieľom realizácie dohodnutého programu, pričom bude SR konať ako objektívny nezávislý sprostredkovateľ.

Sekcia energetiky
Ministerstvo hospodárstva SRVšetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.