Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam komentárov

MH SR: Prioritou Slovenska počas predsedníctva v Rade EÚ bude energetická bezpečnosť

O budúcnosti energetickej politiky EÚ sa v súčasnosti vedú intenzívne rokovania v rámci rôznych formácií Rady EÚ. Energetická únia je naozaj horúcou témou. Z pohľadu možných zásadných dopadov rôznych opatrení pre naplnenie vízie Energetickej únie na budúci smer rozvoja sektora energetiky a spôsob tvorby národných energetických politík je to plne pochopiteľné. Intenzita tejto diskusie sa pretavuje aj do procesu obsahovej prípravy predsedníckeho Tria Holandsko – Slovensko – Malta a samotného slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Pri avizovanom zámere Európskej komisie (EK) predstaviť značnú väčšinu legislatívnych návrhov pre naplnenie 15 akčných bodov oznámenia EK o Energetickej únii do konca roku 2016 môžeme konštatovať, že stojíme pred výzvou, ktorá si vyžiada rozsiahlu spoluprácu a značné úsilie zainteresovaných subjektov, predovšetkým však Ministerstva hospodárstva SR a Stáleho zastúpenia SR pri EÚ.


Zdroj: Európska komisia

Predsednícke Trio Holandsko – Slovensko - Malta sa pri príprave spoločného programu zhodlo na inovatívnom prístupe k spoločnému programu. Pripravovaný program Tria sa sústredí na kľúčové oblasti a témy definované v Strategickom programe pre Úniu v časoch zmien, ktorý bol schválený na zasadnutí Európskej rady v júni 2014 a definuje hlavné priority Únie počas aktuálneho politického cyklu EÚ do roku 2019. Program bude rozvíjať päť priorít Strategického programu pre Úniu v časoch zmien, ktorý tvorí základ pre pracovné programy inštitúcií EÚ do roku 2019 a jednou z nich je „energetická únia s pokrokovou klimatickou politikou“.

V oblasti energetickej politiky sa slovenské predsedníctvo zameria na rozvoj politík v rámci 5 vzájomne prepojených dimenzií Energetickej únie: Energetická bezpečnosť, Solidarita a dôvera, Vnútorný trh s energiou, Energetická efektívnosť ako príspevok k obmedzovaniu spotreby energie, Dekarbonizácia hospodárstva a Výskum a vývoj. Slovensko dlhodobo presadzuje vyvážený prístup k trom cieľom energetickej politiky (energetickej bezpečnosti, konkurencieschopnosti a udržateľnosti) a rovnako sa zasadzuje za koherentný a holistický prístup k piatim dimenziám Energetickej únie a zabezpečenie synergie, pričom pri nových opatreniach a legislatívnych návrhoch bude potrebné dôsledne posudzovať dopady na konkurencieschopnosť a ceny energie.

Za hlavnú aktuálnu a strednodobú prioritu energetickej politiky považuje Slovenská republika energetickú bezpečnosť, vrátane zabezpečenia diverzifikácie zdrojov energetických surovín a prepravných trás. V tomto kontexte je kľúčová realizácia infraštruktúrnych projektov, ktoré by podľa nášho názoru mali byť v zdôvodnených prípadoch podporené spolufinancovaním na úrovni EÚ, napr. prostredníctvom nástrojov v rámci CEF. Predsedníctvo v Rade EÚ však nie je primárne o presadzovaní národných priorít. Budeme sa snažiť zabezpečiť pokrok legislatívneho procesu v Rade EÚ na všetkých rozhodovacích stupňoch, ku všetkým návrhom, ktoré budú aktuálne na rokovacom stole – či už návrhom v oblasti vnútorného trhu EÚ s elektrinou a plynom alebo návrhom spojeným s rámcom klimatickej a energetickej politiky medzi rokmi 2020 a 2030. Slovensko sa pri rokovaniach bude snažiť o pragmatický konsenzus a dôsledné uplatnenie princípov suverenity členských štátov pri definovaní energetického mixu, nákladovej efektívnosti a technologickej neutrality pri navrhovaných riešeniach.

Našim predpokladom je, že budeme finalizovať diskusiu v Rade a zrejme rokovania s Európskym parlamentom v rámci tzv. „trialógu“ k dôležitému návrhu revízie nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu a taktiež finalizovať diskusiu k revízii rozhodnutia o medzivládnych dohodách v oblasti energetiky. Práve od uvedenej revízie nariadenia sa očakáva ďalšie posilnenie energetickej bezpečnosti EÚ a jej jednotlivých štátov. Otázkou je, nakoľko sú členské štáty pripravené na regionálne, resp. až európske riešenia pre posilnenie bezpečnosti dodávok plynu, čo ukázala aj diskusia o možnom spoločnom nákupe plynu pri predstavení Energetickej únie. Z pohľadu SR má regionálna spolupráca jednoznačný potenciál zvýšiť bezpečnosť, citlivou otázkou však zostáva presun kompetencií a zodpovednosti, ako ja otázka nastavenia kompenzácií pri krízových mechanizmoch solidarity. Ako predsedníctvo sa budeme snažiť o pragmatický konsenzus, ktorý prinesie reálne zvýšenie bezpečnosti dodávok plynu. Tiež sa predpokladá, že slovenské predsedníctvo pripraví návrh záverov Rady k externej dimenzii energetickej politiky. Počas nášho predsedníctva ďalej očakávame zverejnenie balíka legislatívnych aktov pozostávajúceho z návrhov týkajúcich sa dizajnu trhu s elektrinou, bezpečnosti dodávok elektriny; revízie smernice o energetickej efektívnosti, revízie smernice o energetickej hospodárnosti budov, revízie smernice o podpore obnoviteľných zdrojov energie a možného návrhu týkajúceho sa „new governance“. Pri týchto návrhoch očakávame rozsiahle diskusie, kde bude našou úlohou skĺbiť často protichodné názory a odlišné ambície jednotlivých členských štátov a posunúť rokovania bližšie k dohode. Trio bude taktiež pokračovať v posilňovaní medzinárodnej spolupráce v oblasti energetiky či už na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni v rámci medzinárodných energetických organizácií ako Energetická charta alebo Medzinárodná energetická agentúra a zefektívnení regionálnej energetickej spolupráce v rámci EÚ.

Uvedené pripravované legislatívne návrhy a politické dokumenty vyplývajúce z pracovného programu Európskej komisie naznačujú značný rozsah rokovaní slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti energetiky. Tomu zodpovedá aj príprava a plánovanie aktivít pre výkon predsedníctva v podmienkach SR. Zároveň však nemožno vylúčiť neočakávané udalosti napr. v podobe riešenia dodávok dôležitých energetických surovín, ktoré si vyžiadajú dodatočné úsilie a rozsiahlu spoluprácu. Pri všetkých činnostiach súvisiacich s predsedníctvom bude úlohou Slovenska zabezpečiť kontinuitu a koordináciu s cieľom realizácie dohodnutého programu, pričom bude SR konať ako objektívny nezávislý sprostredkovateľ.

Sekcia energetiky
Ministerstvo hospodárstva SRVšetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.