Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

SEPS úspešne obstarala podporné služby na rok 2024 s úsporou € 15 mil.

SPP informuje o cenách za dodávku energie v roku 2024

Pozitívny výsledok hospodárenia štátneho SEPS-u

SPP – distribúcia spolu s partnermi podporí nákup nového kotla sumou do výšky 600 EUR

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam komentárov

Stratégia budovania inteligentných miest v ČR

Hoci sa už aj na Slovensku niekoľko samospráv zapája do iniciatívy Smart Cities, na národnej úrovni neexistuje žiadna ucelená stratégia zameraná na podporu našich miest smerujúca k trvalo udržateľnému rozvoju a zlepšujúca životné podmienky ich obyvateľov. Pre inšpiráciu vám preto prinášame pohľad na unikátnu stratégiu Smart Cities od našich západných susedov.

Je jasné, že hlavná iniciatíva rozvoja konceptu inteligentných miest sa týka najmä samospráv. Práve mestá budú tvoriť kľúčové prvky budovania trvalo udržateľnej ekonomiky založenej na novej synergickej infraštruktúre budúcnosti. Keďže neexistuje jednoznačná definícia inteligentného mesta, je zrejmé, že každé Smart City bude iné a jedinečné, no základné charakteristiky inteligentných miest zostanú vždy spoločné. Európske mestá majú čoraz väčší záujem na vytváraní právnych rámcov a platforiem slúžiacich tak na výmenu skúseností a know-how z oblasti budovania inteligentných miest, ako aj na spoločný postup pri žiadaní o financovanie vybraných projektov a návrhov. Svedčí o tom aj aktuálny nárast pozornosti slovenských miest orientovanej na problematiku Smart Cities. Dobrým príkladom je rozhodnutie Popradu, ktoré v roku 2016 začlenilo koncept Smart City do svojho oficiálneho plánu rozvoja mesta. Väčšina aktivít zaznamenaná v tejto oblasti na Slovensku však pochádza buď od jednotlivých samospráv alebo od súkromných podnikov. Na strane štátu v tejto oblasti momentálne prevláda silná fragmentácia vyznačujúca sa nejednoznačnou stratégiou konceptu inteligentných miest. Agende Smart Cities sa v súčasnosti venuje viacero našich ministerstiev a úradov, no ich konanie je na vyššej úrovni nezosúladené. A aj napriek tomu, že jednotlivé inteligentné mestá sú a budú odlišné, ucelená, spoločná stratégia na úrovni štátu v tejto oblasti by mohla transformáciu slovenských miest podporiť, zjednodušiť a urýchliť.

Vhodným príkladom s lepšie riešenou stratégiou konceptu Smart Cities môže byť Česká republika. U našich západných susedov sú do iniciatívy Smart Cities zapojené mestá ako napríklad Praha, Brno alebo Písek. Zaujímavé je, že v Česku rovnako ako u nás neexistuje jasne definovaná národná stratégia konceptu Smart Cities, no svoje jasné ukotvenie tam aj napriek tomu táto problematika má. Okrem toho, že Česi majú Smart Cities koncepčne riešené v jednotlivých národných dokumentoch, ako napríklad Štátna energetická koncepcia, Štátna politika životného prostredia, Akčný plán pre rozvoj digitálneho trhu alebo Dopravné sektorové stratégie, existuje v Česku aj národná Metodika konceptu inteligentných miest. Tento dokument vypracovalo Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR a vytvorilo tak ucelené organizačné a technologické zázemie pre vznik českých inteligentných miest.

V tejto metodike sú uvedené všetky dostupné a v súčasnosti využívané technológie konceptu Smart Cities, ktoré tak môžu začať vo svojich stratégiách využívať aj české mestá. Napríklad v rámci programu pre inteligentný zvoz odpadu sú predstavené technológie umožňujúce dosiahnuť žiadanej efektivity v tejto oblasti. Jedná sa napríklad o vytvorenie interaktívnej mapy triedenia odpadu na území daného mesta alebo vznik integrovaného systému mesta, poskytujúceho otvorené dáta so schopnosťou integrovať dáta o množstve odpadu priamo do účtu konkrétneho občana. Uvedená metodika je určená pre vedenie miest a pracovníkov samospráv, ktorí sa zaoberajú prípravou stratégií konceptu Smart Cities s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu mieru efektívnosti pri správe mesta.

V rámci metodiky je detailne rozpracovaná synergia troch hlavných oblastí - dopravy, energetiky a informačných & komunikačných technológií. Účelom však nie je hodnotenie dosiahnutej úrovne inteligentného mesta, ale príprava programových zámerov pri zavádzaní konceptu Smart Cities v prostredí Českej republiky. Metodika obsahuje 16 hlavných komponentov rámca inteligentného mesta, ktoré pre spracovateľov stratégií slúžia ako podpora k vypracovaniu celistvého programového riešenia. Tieto komponenty je možné rozdeliť na štyri na seba hierarchicky nadväzujúce vyššie celky – organizačné, komunitné, infraštruktúrne a výsledné. V rámci organizačného celku figurujú komponenty ako napríklad politické záväzky, akčné plány a stratégie alebo spolupráca a dlhodobí partneri. Komunitný celok pozostáva napríklad z kultivovania verejného priestoru, ekonomiky zdieľania a vytvárania komunít. Infraštruktúrneho celku sa dotýkajú komponenty ako napríklad otvorené dáta, integrované alebo viacúčelové riešenia. Posledný celok – výsledný, tvoria merateľné komponenty ako napríklad kvalita života z pohľadu environmentálneho a finančného dopadu na občana, mediálny obraz programu Smart City daného mesta a priestor pre podnikanie.

Celá metodika je založená na integrovanom a holistickom prístupe jednotlivých komponentov a indikátorov zaradených do príslušného vyššieho celku. Napríklad v rámci oblasti dopravy je detailne rozpracovaná verejná doprava osôb, ktorej sa týkajú opatrenia ako napríklad

(i) vznik pracovnej skupiny ku koordinácii systému verejnej dopravy (organizačná zložka),

(ii) umožnenie cestujúcemu zaslať podnet ku kvalite prepravy a zaistenie doručenia odpovede o termíne riešenia (komunitná zložka) alebo

(iii) vybudovanie inteligentných zastávok poskytujúcich WiFi pripojenie, elektrickú prípojku alebo zabudovaný informačný panel s informáciami o meste (infraštruktúrna zložka).

Vypracovaná Metodika konceptu Smart Cities tak slúži k organizačnému zaisteniu tvorby inteligentného mesta a poskytuje českým mestám integrované organizačné a technologické zázemie na ceste k získaniu statusu inteligentného mesta. Ide o proces, vďaka ktorému sa mestá stávajú pre svojich obyvateľov atraktívnejšie a zároveň sú schopné rýchlejšie odpovedať na nové výzvy. Smart City v európskom prostredí je mesto, ktoré je schopné, čo najefektívnejšie poskytovať všetky služby svojim obyvateľom a zároveň pri tom vytvárať pracovné miesta, podporovať výskum a inovácie, rešpektovať životné prostredie a zohľadňovať názory svojich obyvateľov. Európske Smart City musí podľa Európskeho parlamentu vo svojich stratégiách a iniciatívach zahŕňať minimálne jedno z nasledujúcich kritérií, predstavujúce cieľ vykonávaných iniciatív - Smart Governance (inteligentné vládnutie), Smart People (inteligentní ľudia), Smart Living (inteligentné bývanie), Smart Mobility (inteligentná doprava), Smart Economy (inteligentná ekonomika) a Smart Environment (inteligentné životné prostredie). Preukázaním vykonávania činnosti aspoň v jednej z týchto oblastí sa mesto snaží získať status Smart City. Zároveň však v tejto oblasti aj naďalej prevláda individualita, keďže prostriedky, ktorými sa samospráva snaží dosahovať vyššie uvedené ciele môžu byť rôzne a priority si tak aj naďalej určujú samotné mestá.

Aj keď koncept Smart Cities nie je statický a jednoznačná definícia inteligentného mesta neexistuje, česká Metodika konceptu inteligentných miest funguje a pomáha zosúlaďovať jednotlivé aspekty českej verzie inteligentných miest. Zostáva teda otázkou, kedy sa aj u nás koncept Smart Cities naozaj strategicky zastreší a aj štát sa bude podieľať na budovaní inteligentných miest. Je totiž otázne či sa aj slovenské mestá môžu stať naozaj inteligentnými bez tejto chýbajúcej podpory.

Autor: Karolína FabianováVšetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.