Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Pribudne nám nový hnedý kontajner na biologicky rozložiteľný odpad

Nová vyhláška k zákonu o odpadoch, účinná od januára tohto roku prinesie novinku v podobe hnedého kontajnera pri našich bytových aj rodinných domoch. Hnedý kontajner bude slúžiť na biologicky rozložiteľný odpad a Váš miestny poplatok za komunálny odpad sa môže zvýšiť.

Aj biologicky rozložiteľný odpad (ďalej ako „BRO“), ktorý produkujeme v našich domácnostiach je potrebné zhodnocovať. Je ním napríklad odpad z našej kuchyne, zvyšky jedál, olejov, ale aj lístie či konáre zo záhrady. Ak bývate v dome, máte záhradu alebo pole, BRO sa môžete ľahko zbaviť, pretože máte možnosť vlastného kompostovania. V prípade bytových domov, je však situácia zložitejšia. Je potrebné si uvedomiť, že vysypaním odpadu do kontajnera sa však životný cyklus odpadu nekončí, práve naopak pokračuje jeho zhodnocovaním, vďaka čomu vieme získať kompost a bioplyn, ktorý slúži na vykurovanie. Od 1. januára má aj Vaša obec nové povinnosti na zabezpečenie triedenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Povinnosti obce

V obciach pribudnú zberové nádoby hnedej farby, ktoré musia byť vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu, napríklad vetracími otvormi alebo mriežkami v spodnej časti zbernej nádoby a označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“.

V zmysle § 81 ods. 7, písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (ďalej ako „zákon o odpadoch“) je obec povinná zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu:

  1. Biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, okrem toho, ktorého pôvodcom je FO – podnikateľ alebo PO, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
  2. Jedlých olejov a tukov z domácností
  3. Biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov

Na zabezpečenia triedenia kuchynského odpadu podľa § 14 ods. 9 11 vyhlášky 371/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej ako „vyhláška“) je obec povinná zabezpečiť zberové kapacity, v jednotkách objemu, dostupné pre každého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom 250 litrov.

Na zabezpečenie triedeného zberu BRO zo záhrad je podľa § 14 ods. 8 vyhlášky, ak ide o individuálnu bytovú výstavbu (rodinné domy) obec povinná zabezpečiť pre každú domácnosť zbernú nádobu s minimálny objemom 120 litrov, s pravidelným vývozom minimálne raz za 14 dní, s tým, že zber BRO musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november. Ak by obec nezabezpečila takúto zbernú nádobu a jej vývoz, je povinná zabezpečiť pre domácnosť kompostovací zásobník, v ktorom budú domácnosti kompostovať BRO.

Triedený zber BRO z kuchyne a tiež zber BRO zo záhrad v prípade rodinných domov je možné vykonávať aj spoločným zberom, za splnenia podmienky, že každá domácnosť má zbernú nádobu s objemom 120 litrov a frekvencia odvozu je minimálne jedenkrát za 14 dní.

Náklady za takéto zberné nádoby a triedený zber zložiek komunálneho odpadu, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v zmysle § 81 ods. 5 zákona o odpadoch. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v § 77 hovorí o tom, že poplatok sa platí aj za činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. Je teda na uvážení mesta či poplatok za komunálny odpad kvôli novým hnedým kontajnerom zvýši formou všeobecne záväzného naradenia alebo sa výška poplatku nezmení.

Kedy Vaša obec takéto povinnosti nemá?

Podľa § 81 ods. 21 zákona o odpadoch povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá

  1. zabezpečí energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 (využitie najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom)
  2. preukáže, že najmenej 50 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad,
  3. preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu, najmä v historických centrách miest a v riedko osídlených oblastiach; uvedená výnimka sa uplatní iba pre túto časť obce,
  4. preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Kompostovanie a bioplynová stanica

Kompostovanie BRO je podľa § 11 vyhlášky proces, pri ktorom sa činnosťou mikroorganizmov za prístupu vzduchu premieňa využiteľný BRO na kompost.

Zariadeniami na zhodnocovanie BRO sú teda kompostárne a ďalšie zariadenia s aérobným procesom zhodnocovania BRO, teda za prísunu vzduchu. Kompostovanie má svoje pravidlá, ktoré je potrebné dodržať. Najskôr je potrebné zabezpečiť správnu veľkosť materiálov, predovšetkým v prípade ťažšie rozložiteľných materiálov ako napr. drevo. Pri kompostovaní je treba miešať rôzne materiály, aby sa zabezpečil správny pomer uhlíka a dusíka. Mäkké materiály ako napríklad pokosená tráva je potrebné zmiešať s tvrdými ako napríklad slama. Samozrejme je potrebné zabezpečiť dostatočný prísun kyslíka a vlhkosť.

BRO sa zhodnocuje aj v bioplynových staniciach a ďalších zariadeniach s anaérobným procesom zhodnocovania BRO, teda bez prísunu vzduchu. Takéto spracovanie je vhodné pre organický materiál v tekutom stave, napr. hnojovica, zbytky jedál, tuku, siláž.

Bioplynová stanica je riadená anaérobná fermentácia, pri ktorej dochádza k energetickej transformácii organickej hmoty bez toho, aby sa znížila jej hnojivová hodnota. Výsledkom tohto ekologického procesu je biologicky substrát s hnojivovým účinkom a bioplyn s obsahom metánu a určitou výhrevnosťou.

Na záver ...

Ak by sme to vnímali len skrz naše peňaženky a miestny poplatok za odpad by vzrástol, hodnotili by sme tento krok možno negatívne, častokrát aj práve kvôli nedostatku informácií. Ak sa však nad tým zamyslíme z dlhodobého hľadiska mali by sme si uvedomiť, že naším cieľom by malo byť produkovať menej odpadu. A ak už toho odpadu toľko produkujeme a ničíme si životné prostredie, tak buďme ochotní za to platiť aj formou vyšších miestnych poplatkov a venujme pozornosť triedeniu odpadu, aj toho BRO, lebo to má význam. Výsledkom sú nielen hnojivá ďalej využívané v poľnohospodárstve, ale aj bioplyn ktorým je možné vykurovať.

Životný cyklus materiálov je cyklický, a preto chvíľka venovaná správnemu triedeniu odpadu nám prinesie výsledok nielen vo forme nášho dobrého pocitu na duši, ale aj vo forme ekologických, materiálových, ekonomických úspor a podpore myšlienok trvalo udržateľného rozvoja.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.