Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Triedenie odpadu môže priniesť Vašim deťom nové ihrisko a Vám parkovisko

Inováciám patrí svet. Dvojnásobne to platí pri eko inováciách. Výsledkom Vašej snahy pri triedení odpadu sú nové riešenia, ktoré vznikajú práve zhodnotením odpadov. Sú to detské ihriská, športoviská, odstavné plochy, parkoviská. O tom kto je Národná recyklačná agentúra Slovensko a aká je jej pridaná hodnota sa dozviete v rozhovore s jej predsedom Matejom Plesníkom, DiS. Takže, ak už odpad produkujete, separujte, lebo to má význam.

1. Na úvod nám prosím predstavte NARA- SK.

Národná recyklačná agentúra Slovensko, o. z. (NARA-SK) je združenie výrobcov zhodnotených odpadov, konštrukčných kancelárií, realizátorov technických riešení, vysokých škôl, vedeckých a výskumných ústavov, expertov v oblasti odpadového, vodného hospodárstva, ekosystémových služieb a verejného obstarávania.

2. Kedy vznikla a z akého dôvodu vznikla NARA-SK?

Myšlienka sa začala formovať pred viac ako tromi rokmi. Partneri, s ktorými sme obchodne spolupracovali na rovnakej myšlienkovej báze sa zmenili na zakladajúcich členov. Oficiálne NARA-SK vznikla na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 26.05.2015. Hlavným dôvodom vzniku NARA-SK bolo zastupovanie a potreba prezentovania spoločných myšlienok a cieľov verejnej správy, samosprávy a podnikateľských subjektov profesijným nepodnikateľským subjektom. Prvýkrát sme sa neoficiálne prezentovali pod hlavičkou NARA-SK na rokovaní so srbským stavebným klastrom začiatkom roka 2015. Toto rokovanie bolo odrazovým mostíkom a potvrdením, že vznik NARA-SK je opodstatnený. Potvrdením opodstatnenia nášho vzniku bolo aj získanie čestného uznania na 10. ročníku celoslovenskej súťaže Zlatý mravec v rámci medzinárodného kongresu - Deň odpadového hospodárstva 2015. Toto uznanie sme získali za projekt „Inovatívne riešenia pre klimatické zmeny na princípe obehového hospodárstva“.

3. Čo robíte, čo prinášate?

NARA-SK rozvíja svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou a propagačnou činnosťou. Dôležitou súčasťou je vzdelávanie a osveta vo verejnej správe, samospráve a v podnikateľskom prostredí prostredníctvom aplikácie myšlienok obehového hospodárstva pri tvorbe produktov za súčasného využívania technických riešení zo zhodnotených odpadov v oblasti stavebníctva, priemyslu, vodného hospodárstva a pôdohospodárstva.

Konzultačná a poradenská činnosť je v súčasnosti zameraná hlavne na výskum a aplikáciu technických riešení infiltračných a retenčných schopností konštrukcií chodníkov, spevnených plôch, parkovísk a zelených striech s využitím materiálov zo zhodnotených odpadov. Cieľom je správna aplikácia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, napĺňanie Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2015 – 2020.

Vďaka širokému spektru odborníkov z vysokých škôl, vedy a výskumu prinášame medzi prvými na Slovensku posudzovanie životného cyklu produktov(Life Cycle Assessment - LCA) - výrobkov alebo služieb. Zároveň aplikujeme novú metodiku pre verejné obstarávanie na princípe hodnotenia nákladov životného cyklu (Life Cycle Costing – LCC).

Tieto procesy zvyšujú povedomie výrobcov a užívateľov o životnom prostredí a tiež napomáhajú efektívne čerpať verejné a súkromné zdroje.

NARA-SK presadzuje nenásilný prechod na uzavretý proces obehovej ekonomiky formou Modrej ekonomiky. Hlásime sa ku koncepcii zero-waste - smerovania k nulovému odpadu.

4. Aké aspekty napĺňajú riešenia, ktoré prinášate?

Riešenia predstavované NARA-SK napĺňajú tri základné aspekty: environmentálny, ekonomický a sociálny.

Zelené hodnoty sa vzťahujú na ochotu ľudí a organizácií zmeniť svoje správanie s cieľom dospieť k ekologickým výsledkom a na ochotu vlády zaviesť regulačnú a fiškálnu politiku na podporu ekologických aktivít. Riešenia napĺňajú zásady Obehového hospodárstva s dôrazom na posudzovanie životného cyklu (LCA).

Inovácie v oblasti zelených technológií predstavujú rozvoj a využívanie zelených technológií, ktoré prispejú k obmedzeniu využívania prírodných zdrojov, menšiemu znečisteniu a menším negatívnym vplyvom na životné prostredie. Veľký dôraz je kladený na prístup LCC - náklady životného cyklu.

Sociálna ekonomika a sociálne podniky disponujú potenciálom poskytnúť vysokokvalitné zamestnanie v oblastiach ekologického stavebníctva a obehového hospodárstva v rámci činnosti, ktoré súvisia s opätovným používaním materiálu, opravou a recykláciou. Dôraz je kladený na obnovu služieb a využívanie odborných prác malého a stredného podnikania v regióne, na podporu ekonomicky životaschopných projektov, pri ktorých sa predpokladá efektívna motivácia k tvorbe nových pracovných miest či podpora sociálnej inklúzie.

5. Uveďte nám, prosím, konkrétne príklady Vašich riešení v praxi

Riešeniami, ktoré NARA-SK ponúka v súlade s prijatými strategickými dokumentmi sú: chodníky, spevnené odstavné plochy, zelené námestia a strechy, občianska a bytová výstavba, športové a oddychové plochy. Zhodnotený odpad v konštrukčných riešeniach predstavuje až 70% z celkového materiálového zloženia. Tieto riešenia zohľadňujú aj retenčnú (infiltračnú) schopnosť na povrchový odtok dažďových vôd s retenciou do 50 mm zrážok v urbanizovanom území. Technické riešenia sú založené na zhodnocovaní starých podkladov a vďaka tomu tiež znižujú záťaž na skládkach. Prispievajú k zníženiu spotreby energie, nových surovín, prírodných materiálov a podporujú myšlienky prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. Budované diela sú nenáročné na údržbu, sú opätovne recyklovateľné po dobe ich expirácie. Funkčnosť materiálov pre daný účel je stanovená technickými predpismi a parametrami. Pridanou hodnotou týchto riešení je ich rýchla adaptácia na zmenu klímy a protipovodňová ochrana – retenčné (infiltračné) schopnosti, absorpcia, tlmenie hluku a výborné difúzne a teplotechnické vlastnosti.

Ďalšou nie menej významnou pridanou hodnotou týchto riešení je vznik nových pracovných miest v regióne predovšetkým pre dlhodobo nezamestnaných a znevýhodnených občanov.

Príkladmi modrej ekonomiky sú skladby chodníkov, odstavných plôch, parkovísk a detských športovísk. NARA-SK ponúka riešenia založené na jednoduchých technologických postupoch. Príkladom je detská dopadová plocha, ktorá sa dá zrealizovať na bežnom trávniku odstránením trávneho krytu, položením tlmiacej dosky zo syntetickej textílie a vrchnej tlmiacej recyklovanej gumy. Spojením vlastností oboch materiálov sa získa výška bezpečného pádu HIC až 2m. Realizácia takejto plochy je uskutočniteľná pod odborným dohľadom aj svojpomocne.

Nedostatok odstavných plôch na našich sídliskách vyriešila NARA-SK predložením niekoľkých variantov úpravy povrchu bez zmeny odtokových pomerov, cez spevnenie EKO dlažbou až po plastové povrchy. Plochy sa neprehrievajú, sú ľahko udržiavateľné a cenovo sú porovnateľné s klasickými doteraz používanými riešenia. Tradičné riešenia navyše prebiehajú v rámci stavebného konania, vyžadujú si projektovú dokumentáciu a odbornú firmu s dostatočným technickým zázemím. Parkovacie plochy sú zložené z troch až piatich vrstiev, aby bola zabezpečená i ochrana spodných vôd pri vsakovaní. Takéto parkovisko bolo vybudované pri Technickej univerzite vo Zvolene.

Ďalším príkladom je obnova zanedbaných športových plôch a detských ihrísk. Naše riešenia nepotrebujú náročné výkopové práce na náhradu pôvodných skladieb za nové z prírodných materiálov. Zloženie vrstiev zabezpečuje možnosť realizácie na už postavených plochách. Pridanou hodnotou je ich jednoduchá montáž, likvidácia po ukončení životnosti, minimálne nároky na úpravu povrchových odtokov a cena porovnateľná so zaužívanými riešeniami.

Súkromný sektor zaradil odporúčania a riešenia NARA-SK do svojich projektov výstavby bytových komplexov, priemyselných a obchodných centier. V súčasnej dobe ich už aj realizuje.

6. Ako sa môžu občania dostať k takýmto EKO riešeniam v ich mestách a obciach?

Na podporu ekologickej transformácie je potrebné efektívne využívanie prostriedkov Európskej únie. Nie menej dôležitými nástrojmi pre vytváranie zelených pracovných miest sú environmentálne dane, zelené verejné obstarávanie, ekologické podnikanie. NARA-SK presadzuje zelené verejné obstarávanie ako formu pre efektívne a transparentné obstarávanie zákaziek z verejných zdrojov. Pre správne vyhodnotenie verejného obstarávania odporúčame metodológiu založenú na hodnotení nákladov životného cyklu (Life Cycle Costing – náklady životného cyklu).

Je potrebné, aby sa aj verejnosť podieľala na tejto zmene a prinášala svoje názory, skúsenosti. Spoločnými silami je možné zmeniť našu krajinu a vytvoriť tak krajšie, zdravšie a príjemnejšie miesto pre život nás všetkých.

7. Čo by ste odkázali čitateľom?

Čitateľom či už bežným užívateľom alebo podnikateľom by sme odporučili nami prezentovaný podnikateľský model Modrej ekonomiky založený na napodobovaní prírody, vytváraní lokálnej ekonomiky, podpore sociálneho kapitálu, kaskádovaní materiálov, živín, energie s nulovou produkciou odpadu za súčasného vytvárania pracovných miest na lokálnej úrovni. Tento model sa odlišuje od v súčasnosti preferovanej Červenej ekonomiky, ktorá je založená na požičiavaní, raste dlhov, neobmedzenom čerpaní prírodných zdrojov a odsúvaní problémov do budúcnosti.

Dôležité je, aby sa aj verejnosť podieľala na zmene v myslení využívania EKO riešení a bola názorovou platformou, ktorej súčasný stav spoločnosti nie je ľahostajný. Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo, preto majú občania nielen právo, ale aj morálnu povinnosť zúčastňovať sa na správe verejných vecí.

Premýšľajme spoločne o tom, čo musíme zmeniť, aby Slovensko bolo krajinou s aktívnymi občanmi vytvarajúcimi neustály tlak na zmenu k lepšiemu za súčasneho využívania efektívnej Modrej ekonomiky.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.