Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

SPP otvoril zákaznícke centrum i v žilinskom Auparku

SEPS úspešne obstarala podporné služby na rok 2024 s úsporou € 15 mil.

Pozitívny výsledok hospodárenia štátneho SEPS-u

SPP – distribúcia spolu s partnermi podporí nákup nového kotla sumou do výšky 600 EUR

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Nočná mora – čierne skládky a povinnosti vlastníka nehnuteľnosti

Ste otrávení z nelegálnych skládok, ktoré sa nachádzajú vo Vašej obci? Zistili ste, že máte skládku na vlastnom pozemku? Nemá Vaša obec dostatok financií na riešenie tohto problému? Od 13. decembra 2016 sa blýska na lepšie časy. Vďaka Environmentálnemu fondu má obec možnosť získať dotácie na sanácie miest s nezákonne umiestneným odpadom. Tieto iniciatívy boli predstavené Ministrom životného prostredia SR Lászlóm Sólymosom a ich cieľom je zelenšie Slovensko.

Čierne skládky

Zdanlivo neriešiteľný problém v našich obciach v podobe nezákonného umiestnenia odpadu („čierna skládka“) na nehnuteľnosti má riešenie. Podľa §15 ods. 1 zákona o odpadoch môže jej nezákonný vznik oznámiť ktokoľvek z nás príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva (ďalej ako „orgán štátnej správy“) alebo obci, v ktorej územnom obvode sa čierna skládka nachádza. Nezatvárajme očí pre tým, čo sa týka nás všetkých. Ústredným orgánom štátnej správy je Ministerstvo životného prostredia SR, na úrovni miestnej štátnej správy sú to Obvodné úrady, odbory starostlivosti o životné prostredie.

Máte ako vlastník nehnuteľnosti nejaké povinnosti?

Ak ste vlastníkom, správcom alebo nájomcom nehnuteľnosti, buďte ostražití dvojnásobne. Bezodkladne po tom, čo zistíte, že je na Vašej nehnuteľnosti čierna skládka, ste povinní oznámiť túto skutočnosť orgánu štátnej správy, inak na to môžete nepríjemne doplatiť, aj keď ste skládku nezaložili. Orgán štátnej správy a obec sa o zistených skutočnostiach informujú. Orgán štátnej správy preverí či rozsah čiernej skládky nasvedčuje tomu, že bol spáchaný trestný čin proti životnému prostrediu (§ 300 – 302 Trestného zákona). V prípade potvrdenie tejto skutočnosti to bez meškania oznámi orgánom činným v trestnom konaní. V opačnom prípade začína konanie o určenie zodpovednej osoby. V tomto konaní sa zisťuje osoba zodpovedná za čiernu skládku a tiež to či ste Vy ako vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti urobili všetky opatrenia na ochranu svojej nehnuteľnosti vyplývajúce z vykonávacieho predpisu alebo z rozhodnutia súdu. Orgán štátnej správy preskúma aj to či ste z tejto čiernej skládky nemali majetkový alebo iný prospech. Výsledkom tohto konania môže byť určenie osoby povinnej zabezpečiť nakladanie s čiernou skládkou alebo za takúto osobu označí orgán štátnej správy Vás, ak ste zanedbali svoje povinnosti. Zabezpečiť zneškodnenie alebo zhodnotenie takéhoto odpadu v súlade so zákonom je takáto osoba povinná na vlastné náklady. Ak výsledkom postupu nebola zistená zodpovedná osoba, povinnosť zabezpečiť nakladanie s čiernou skládkou prináleží obci (komunálny odpad, drobný stavebný odpad) alebo orgánu štátnej správy (iný odpad).

Riešenie v podobe dotácií

S takouto „nemilou“ povinnosťou sú spojené samozrejme finančné náklady. Obec za tento stav fakticky nezodpovedá, lebo ho nespôsobila, ale právne áno. Tieto situácie však dokáže od 13. decembra 2016 vyriešiť bezbolestnejšie aj vďaka dotáciám z Environmentálneho fondu.

Možnosť požiadať o podporu na sanáciu čiernych skládok sa vzťahuje teda na situácie, kedy orgány štátnej správy začali konanie na zistenie zodpovednej osoby pred, ale aj po 01. januári 2016. Podpora nie je určená na rekultiváciu alebo sanáciu skládok, ktoré mali povolenie na prevádzkovanie skládky odpadu od orgánu štátnej správy, ani na sanáciu lokalít definovaných ako environmentálne záťaže. Z podpory sú vylúčené aj žiadosti, ktoré boli vybavené pre roky 2015, 2016 v rámci činnosti sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom.

Jeden žiadateľ môže žiadosť podať iba jedenkrát. V rámci jednej žiadosti však môže riešiť sanáciu viacerých skládok v obci. Maximálna výška podpory formou dotácie je suma 50.000 EUR na jednu žiadosť. Maximálna miera podpory je 95 % oprávnených nákladov projektu, 5 % predstavuje samofinancovanie žiadateľa. Aktivity projektu je možné realizovať od 1. januára 2017 do 30. septembra 2017. Žiadosť musí byť predložená v tlačenej aj elektronickej podobe, najneskôr do 15. marca 2017 (vrátane). Rozhodujúci je dátum fyzického doručenie žiadosti.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje:

a) názov alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa, jeho identifikačné číslo, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu a ak má, aj telefónne číslo a e-mailovú adresu, ak je žiadateľom právnická osoba,

b) miesto a čas realizácie projektu s uvedením mesiaca a roka začatia a skončenia projektu a stručný opis projektu,

c) výšku požadovaných prostriedkov,

d) druh podpory,

e) výšku celkových rozpočtovaných nákladov na projekt,

f) výšku nákladov na projekt vynaložených ku dňu podania žiadosti,

g) zdôvodnenie účelnosti projektu z hľadiska jej environmentálneho významu a súladu s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky,

h) opis a prínosy projektu,

i) opis financovania projektu,

j) prílohy podľa zoznamu príloh uvedenom v rámci formulára žiadosti

V prípade neúplnosti alebo nesprávnych údajov v žiadosti je Environmentálny fond oprávnený žiadosť vyradiť zo zoznamu žiadateľov. V prípade neúplnosti alebo chýbajúcich príloh vyzve žiadateľa na ich doplnenie v určenej lehote. Po schválení žiadosti sa dotácie poskytujú bezhotovostným prevodom na účet príjemcu dotácie na základe podmienok uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí podpory, ďalej na základe účtovných dokladov a príloh preukazujúcich realizáciu projektu a samofinancovanie vo výške 5 % oprávnených nákladov.

V rámci projektu sanácie je presne určené, ktoré aktivity je možné realizovať. Sú nimi, napríklad zber odpadu v miestach s čiernou skládkou, odvoz/zvoz odpadu na skládku odpadov alebo do spaľovne, vytriedenie a zhodnotenie odpadu, ak je to možné a ďalšie. Pri realizácii projektu je dôležité dať pozor na všeobecné pravidlá upravujúce oprávnenosť nákladov a samotný pojem oprávnené náklady.

V prípade pochybností a nejasností je potrebné sa obrátiť na Environmentálny fond na emailovej adrese: dotacie@envirofond.sk alebo na telefónnom čísle +421 906 31 19 01.

(Ne) Kultúra národa

Čierne skládky sú javom a stavom odzrkadľujúcim kultúru a uvedomelosť našej spoločnosti. Akékoľvek opustené alebo aj menej opustené miesto dokáže „ozdobiť“ produkt ľudského egoizmu v podobe nelegálneho smetiska. Niekedy sa nestíhame ani čudovať, čo všetko sú ľudia schopní do lesa priniesť. Počnúc fľašami od alkoholu, piva, obalov, šupiek z ovocia, zeleniny, nábytku, športovej výbavy cez elektrospotrebiče. Na ulici máme odpadkové koše, pred bytovým domom alebo rodinným dokonca aj nádoby alebo vrecia na separáciu, tak prečo to nechávame alebo nosíme do lesa? Ak si dáme toľkú námahu a čas zbaviť sa chladničky, nie je lepším riešením zberný dvor? Vyvstáva tu veľké množstvo otázok, ktoré sú spojené s ľudskou neznalosťou a nezáujmom. Veď rozkladom odpadov unikajú do pôdy, vody rôzne toxické, jedovaté látky, ktoré ohrozujú nás ako aj vtáctvo, zver, rastliny. Takýmto spôsobom sa narúša prirodzená biodiverzita krajina a výsledkom sú znečistené ovzdušie, voda, pôda, nekvalitné potraviny, choroby. Naozaj nám nezáleží v akom prostredí žijeme a aká je jeho kvalita? Snahy Ministerstva životného prostredia o riešenie situácie čiernych skládok sú chvályhodnou aktivitou, ktorá pomôže riešiť problém retrospektívne. Avšak čo je ešte dôležitejšie, začnime prevenciou, začnime sami od seba, vzdelávajme seba, svoje deti, kamarátov a spoločnými silami vytvorme krajšie a zdravie miesto pre život nás všetkých.





Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.