Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Aj verejné obstarávanie môže byť zelené

Alarmujúci stav využívania zdrojov, neudržateľný stav spotreby a s tým spojené znečisťovanie životného prostredia núti orgány Európskej únie hľadať alternatívne spôsoby, ktoré by pomohli tento nepriaznivý stav a environmentálnu záťaž zmeniť. Jedným z kľúčových nástrojov, definovaných v stratégii Európa 2020, ktoré by mali prispieť k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu, patrí aj zelené verejné obstarávanie.

Zelené verejné obstarávanie je podporené celým radom politík a stratégií EÚ, čo dokazuje, že je významným nástrojom, ktorý prispieva k dosahovaniu environmentálnych cieľov. Zelené verejné obstarávanie je definované v Oznámení Komisie, ktoré je adresované Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov KOM(2008)400 s názvom „Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie“. Definované je ako proces, v ktorom sa verejné orgány snažia obstarať tovary, služby a stavebné práce so zníženým negatívnym dopadom na životné prostredie počas celého ich životného cyklu, v porovnaní s tovarmi, službami a stavebnými prácami s rovnakou primárnou funkciou, ktoré by boli inak obstarané.

Uplatňovanie zeleného verejného obstarávania je dobrovoľné, čo znamená, že jednotlivé členské krajiny Európskej únie a verejné inštitúcie si môžu samy zvoliť úroveň implementácie tohto nástroja.

Výhody zeleného verejného obstarávania možno vidieť predovšetkým v:

  • plnení osobitných cieľov a úloh v oblasti životného prostredia (napr. energetická účinnosť, zachovanie prírodných zdrojov, znižovanie emisií CO2),
  • zlepšovaní sociálnych a zdravotných podmienok života (napr. zvyšovanie kvality života, ochrana zdravia),
  • úspore nákladov,
  • posilnení dôvery občanov, podnikov a spoločnosti smerom k verejnej správe,
  • presadzovaní inovácie,
  • podpore vývoja konkurencieschopných environmentálnych tovarov a služieb a v rozšírení trhu o takéto produkty.

Zelené verejné obstarávanie je i v podmienkach Slovenskej republiky považované za nástroj, ktorý má z pohľadu ochrany životného prostredia veľký význam, čo sa prejavilo aj jeho zaradením do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 - 2020, kde je ambíciou vlády vytvoriť priaznivé podmienky na jeho aplikovanie. Snahou vlády je tiež aktívne podporovať zameranie na celý životný cyklus produktov a služieb s dôrazom na efektívne a racionálne využívanie zdrojov.

Nepriaznivý stav uplatňovania environmentálnych aspektov vo verejnom obstarávaní v podmienkach SR možno zlepšiť najmä prostredníctvom ďalšieho vzdelávania a zvyšovania informovanosti verejných obstarávateľov a obstarávateľov o zelenom verejnom obstarávaní. Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia sa podieľajú na zabezpečení pravidelných vzdelávacích aktivít pre verejných obstarávateľov. Cieľom seminárov je predovšetkým propagácia zeleného verejného obstarávania, zvýšenie povedomia a oboznamovanie verejných obstarávateľov s možnosťami praktického uplatňovania environmentálnych charakteristík vo verejnom obstarávaní pri dodržaní všetkých zásad verejného obstarávania, ako aj platnej legislatívy na európskej i národnej úrovni. Okrem toho Slovenská agentúra životného prostredia zabezpečuje prevádzku GPP Helpdesk, ktorá slúži na poskytovanie odborných informácií, konzultácií a poradenstva k problematike zeleného verejného obstarávania.

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia vypracovalo v poradí už tretí Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 - 2020. Cieľom tohto akčného plánu je stanoviť smerovanie zeleného verejného obstarávania v podmienkach SR nastavením opatrení a aktivít, ktoré budú v rámci proaktívneho prístupu príslušných inštitúcií napĺňať ambicióznejšie ciele pre oblasť zeleného verejného obstarávania v SR na roky 2016 - 2020. Opatrenia definované v rámci akčného plánu vytvárajú predpoklad na posun k výraznejšiemu uplatňovaniu zelených zákaziek v podmienkach SR.

Prostredníctvom týchto aktivít sa môže súčasne zvýšiť dopyt po zelených a inovatívnych produktoch na trhu a vytvoriť tak v budúcom období priestor pre uplatňovanie udržateľného verejného obstarávania v podmienkach SR s ohľadom na environmentálny aspekt.

Dúfajme teda, že aj zelené verejné obstarávanie nájde bohaté uplatnenie v praxi a vyplní ďalší kúsok mozaiky „rámca“ trvalo udržateľného rozvoja.

Mgr. Zuzana Hricová, PhD.

Ministerstvo životného prostredia SR

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.