Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Z prvej ruky: Cena elektriny a zemného plynu

Znižovanie závislosti na ruských palivách a pomoc vlády

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Čo je za vysokými cenami energií a ako ich skrotiť

Kalendár akcií

Jesenná konferencia SPNZ
28.-29.09.2023, Bratislava

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam otázok

Novoročná anketa: Energetici prezentujú svoje očakávania, želania a výzvy pre rok 2018

Pýtali sme sa ľudí z energetiky

 • „Aký bol rok 2017 z pohľadu Vašej spoločnosti/inštitúcie?“
 • “Aké výzvy/vývoj očakávate vo Vašom biznise/energetike v roku 2018?"

Nech sa páči, ponúkame vyjadrenia zástupcov plynárenstva, OZE, elektroenergetiky, ropného priemyslu, ale aj inštitúcií zo Slovenska a zahraničia.

 1. Peter Žiga – minister hospodárstva Slovenskej republiky
 2. Ľubomír Jahnátek - predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
 3. Rastislav Ňukovič – generálny riaditeľ spoločnosti eustream, a.s.
 4. Urban Rusnák, generálny tajomník Medzinárodnej energetickej charty
 5. Peter Čižnár - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS, a. s.
 6. Ivan Krivosudský – predseda predstavenstva spoločnosti Transpetrol, a. s.
 7. Zdeněk Schraml - generálny riaditeľ spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.
 8. Martin Hollý – generálny riaditeľ spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.
 9. Veronika Galeková – riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE
 10. Vladimír Slugeň – predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti
Peter Žiga – minister hospodárstva Slovenskej republiky

„Za najvýznamnejšie udalosti minulého roka považujeme pokrok v rozvoji energetickej infraštruktúry a novelu zákona o regulácii. V oblasti plynárenskej infraštruktúry sa rozvinulo slovensko-poľské prepojenie, ktoré vo februári 2017 získalo grant 107 mil. eur z nástroja EÚ CEF-Energetika na konštrukčné práce. V prípade poľsko-slovenského plynárenského prepojenia ide o plynovod, z ktorého približne 59 kilometrov sa bude nachádzať v Poľsku a 106 kilometrov na slovenskom území. Významne pokročil aj plynárenský projekt Eastring, kde je treba vyzdvihnúť októbrový podpis Memoranda o spolupráci s Maďarskom, ktoré nadväzuje na obdobné memorandum s Bulharskom z júla 2016.  

VIAC »
Ľubomír Jahnátek - predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

„Bol to rok optimalizácie a konsolidácie rozhodovacích procesov na úrade. Po nástupe na post predsedu úradu 25. júla 2017 som sa  okrem iného v záujme posilnenia dôveryhodnosti  a profesionality úradu rozhodol zásadne zmeniť  jeho organizačnú štruktúru. Vznikli napríklad sekcia cenovej regulácie a sekcia ekonomiky a vecnej regulácie, ktorých zamestnanci začali navzájom úzko spolupracovať. Cieľom zmeny bola potreba výrazne zvýšiť odbornú úroveň prijatých rozhodnutí a zabezpečiť  ich väčšiu transparentnosť. To sa podarilo,  dnes sa už na procese tvorby cien na úrade podieľa podstatne viac odborníkov, čo sa v plnej miere prejavilo v efektivite práce pri cenotvorbe na rok 2018.  Chcem vyzdvihnúť, že v uplynulom roku sa nám po mimoriadnom úsilí podarilo napriek zásadnému nárastu cien komodít na burzách, zabezpečiť pre slovenské domácnosti a podnikateľov na budúci rok skutočne optimálne ceny  energií. Samozrejme, v mantineloch, ktoré umožňovala príslušná platná legislatíva a pri zohľadnení oprávnených požiadaviek všetkých účastníkov trhu.“

VIAC »
Rastislav Ňukovič – generálny riaditeľ spoločnosti eustream, a.s.

„Uplynulý rok bol ďalším, kedy sme spoľahlivo plnili požiadavky našich klientov na prepravu zemného plynu na európske trhy, pričom došlo k ďalšiemu medziročnému nárastu celkového prepraveného množstva zemného plyn cez našej územie. Zároveň sa nám podarilo dosiahnuť potrebné úspechy v projektoch zameraných na zvýšenie flexibility slovenskej prepravnej siete. Vďaka nim sa posilní energetická bezpečnosť regiónu a vytvoria nové možnosti obchodovania so zemným plynom na osoh všetkých účastníkov trhu, vrátane koncových užívateľov. Ide teda nielen o dobrú správu pre našu spoločnosť, ale aj pre celé plynárenské odvetvie i jeho zákazníkov.“

VIAC »
Urban Rusnák, generálny tajomník Medzinárodnej energetickej charty

Uplynulý rok  2017 sa do dejín procesu Medzinárodnej energetickej charty zapíše ako nadpriemerne úspešný. Z kvantitatívneho hľadiska sa naša chartová rodina rozrástla o 7 nových pozorovateľov prevažne z Afriky. Okrem Panamy, Keni, Burkiny Faso, Mali a Gambie je potrebné osobitne podčiarknuť podpis Medzinárodnej energetickej charty (2015) dvoma významnými členmi OPEC – Nigériou a Spojenými Arabskými Emirátmi. Z hľadiska vnútorného, kvalitatívneho pohľadu, sme v rámci Turkménskeho Predsedníctva fakticky ukončili druhú fázu modernizácie Procesu Energetickej Charty. Ministerská konferencia v Ašchabáde koncom novembra otvorila prípravu na tretiu, konečnú fázu, v ktorej členské krajiny rozhodnú o prípadných zmenách Dohovoru k Energetickej charte z roku 1994.

VIAC »
Peter Čižnár - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS, a. s.

Nakoľko sa nám v roku 2017 podarilo splniť všetky hlavné zámery spoločnosti, hodnotíme rok 2017 ako úspešný.


V procese vyraďovania JE V1 sme úspešne ukončili projekt dekontaminácie primárneho okruhu, začala sa demolácia chladiacich veží a kontinuálne pokračuje realizácia ostatných BIDSF projektov. V roku 2017 bola začatá realizácia projektu BIDSF - demontáž hlavných komponentov primárneho okruhu. 
V procese vyraďovania JE A1 boli úspešne splnené všetky úlohy stanovené na rok 2017. Splnili sme plán jadrových služieb roku 2017, v r. 2017 sme získali nové zákazky v Chorvátsku a Nemecku a realizovali sme nové zákazky nakladania s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi (IRAO) na Slovensku. Rok 2017 bol rokom upevnenia pozície JAVYS, a. s., ako významného subjektu v oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom (RAO) a vyhoretým jadrovým palivom (VJP) v stredoeurópskom regióne.

VIAC »
Ivan Krivosudský – predseda predstavenstva spoločnosti Transpetrol, a. s.

Spoločnosť TRANSPETROL, a.s., patrí medzi strategické podniky slovenského hospodárstva. Naša spoločnosť prepravila v roku 2017 takmer 9,6 mil. ton ropy. Hlavnú úlohu z hľadiska využívania prepravnej kapacity ropovodu v prevádzke spoločnosti zohrala rafinéria SLOVNAFT, a. s. v Bratislave, ktorá je jediným odberateľom ropy na Slovensku. Preprava ropy do tejto spoločnosti bola v roku 2017 na úrovni 5,53 mil. ton ropy, z toho zrekonštruovaným ropovodom ADRIA objem prepravy pre slovenskú rafinériu dosiahol 78,6 tis. ton ropy. Najvýznamnejším zahraničným odberateľom spoločnosti TRANSPETROL, a.s. je rafinéria v Českej republike – UNIPETROL RPA. Objem dodávok ropy do českej rafinérie dosiahol úroveň 4 mi. ton. Preprava ropy pre ďalších odberateľov bola na úrovni 50 tis. ton ropy. Z pohľadu hospodárenia očakávame dosiahnutie plánovaného výsledku hospodárenia pre rok 2017. Najvýznamnejším faktorom na strane výnosov, ktoré mali vplyv na očakávaný výsledok hospodárenia bolo dosiahnutie celkového ročného plánu prepravy ropy. Na strane nákladov bol uplatňovaný režim interného posudzovania opodstatnenosti a adresnosti čerpania jednotlivých plánovaných položiek.

VIAC »
Zdeněk Schraml - generálny riaditeľ spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s.

Napriek  náročnému začiatku môžeme rok 2017 hodnotiť pozitívne. Dynamický vývoj na medzinárodných energetických trhoch a takisto v slovenskej energetike počas roku 2017 spôsobil nárast cien komodity. Vývoj dlhodobých kontraktov ovplyvňoval nákup elektriny v roku 2017 a kládol oveľa väčší dôraz na zvládanie rizika volatility ceny. To kládlo nároky na stabilitu spoločnosti a precízne riadenie rizík, v čom sme obstáli. SSE a. s. bola v úvode roka konfrontovaná s tzv. "energetickou kauzou" a s rizikami s ňou spojenými   (zmeny cenových vyhlášok, náročná komunikácia s klientmi, úprava IT systémov a pod.). Napriek tomu, sme si od začiatku roka udržali pozíciu stabilnej spoločnosti. Napredovali sme v oblasti energeticky efektívnych riešení pre korporátnych klientov a tiež v oblasti verejného osvetlenia. Tu sme spustili väčšie projekty energetických efektívnych riešení pre mestá a obce. V dodávke plynu pre domácnosti stále patríme v výhodnejším v porovnaní s tradičným dodávateľom. Preto môžeme rok  2017 napriek prvým dvom mesiacom hodnotiť pozitívne.

VIAC »
Martin Hollý – generálny riaditeľ spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

Hospodárenie firmy pozitívne ovplyvnilo mimoriadne chladné počasie počas prvých mesiacov roka 2017. Predovšetkým priemerné teploty v januári, februári a apríli boli výrazne nižšie oproti dlhodobému priemeru. V dôsledku nízkych priemerných teplôt v prvom polroku 2017 objem distribuovaného plynu koncovým zákazníkom vzrástol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016. V druhej polovici roka 2017 bola spotreba plynu na podobnej úrovni ako v roku 2016.

Okrem silnej zimy, ktorá preverila spoľahlivosť distribučnej siete a našich služieb, sme sa kontinuálne venovali zvyšovaniu efektivity a hľadaniu ďalších synergií vnútri spoločnosti. V tomto duchu sme v roku 2017 významnú časť rekonštrukcií miestnych sietí vykonali vo vlastnej réžii, vlastnými kapacitami.

VIAC »
Veronika Galeková – riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE

V SAPI hodnotíme rok 2017 ako pomerne pokojný pre fotovoltiku a OZE, v porovnaní s turbulenciami, ktoré sme prakticky pociťovali každý rok od založenia asociácie, tj od roku 2010. Tento zdanlivý pokoj nám pomohol sústrediť sa na tvorivú činnosť viac ako len na štandardnú obrannú. Pre veľkých prevádzkovateľov prebehlo ďalšie dôležité rozuzlenie na Ústavnom súde v kauze tzv. 1508. ÚS síce vo svojom náleze používa viacero rozporuplných konštatovaní, avšak definoval jasný obchodný vzťah medzi prevádzkovateľmi distribučných sústav a prevádzkovateľmi aj fotovoltických elektrární. Čo umožnilo naštartovať bežné obchodné spory na okresných súdoch v tejto kauze. Veľmi úspešne dopadli prvé pojednávania v druhej vypuklej kauze výrobcov (G-komponent) na okresných súdoch práve v prospech výrobcov.

VIAC »
Vladimír Slugeň – predseda Slovenskej nukleárnej spoločnosti

Zorganizovali sme dve významné konferencie: v júni ECED2017 v Trnave so zameraním na vyraďovanie JE a spolu s Českou nukleárnou spoločnosťou v novembri NUSIM 2017 so zameraním na prevádzku a bezpečnosť JE. V apríli sme popri Valnom zhromaždení v Častej zorganizovali aj odbornú konferenciu WIN a v novembri spoluorganizovali 39. ročník konferencie Dní radiačnej ochrany v Starej Lesnej. Vydali sme 6 čísel bulletinov SNUS a informatívne kalendáre pre základné a stredné školy. Spolu so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou sme zorganizovali 20 odborných seminárov na vybrané témy v oblasti jadrovej fyziky a techniky. Prostredníctvom webu, facebooku a blogov sme sa snažili komunikovať s odbornou i laickou verejnosťou a poskytovať stanoviská k aktuálnym problémom jadrovej techniky. Aj v tomto roku sa 20 zástupcov Mladej generácie SNUS zúčastnilo multižánrového letného festivalu Pohoda 2017. Slovenská nukleárna spoločnosť ponúkla bezmála 30 000 návštevníkom svoje priestory v infostane, kde bolo možné načerpať informácie o rádioaktivite v prírode i v každom z nás, ako aj cez elektrocentrály si nabiť svoje mobily.

Obrovskými výzvami roku 2018 sú spustenie 3. a 4. bloku JE Mochovce a zachovanie dôveryhodnosti jadrovej energetiky na Slovensku.

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.