Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Bez pomoci by neprežili – ľudia chránia vtáky aj pred nárazmi do vedení

Otázka trvalého pobytu pri žiadostiach o dotácie na drevodomy

Nedostavaním Vodného diela Gabčíkovo-Nagymaros prichádzame o milióny

PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017

Kalendár akcií

Jesenná konferencia SPNZ
5.-6.10.2017, Starý Smokovec

PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017
10.-11.10.2017, Hotel Chopin, Bratislava

FACILITY MANAGEMENT 2017
24.-25.10.2017, Hotel Patria, Štrbské Pleso

PR sekcia

Bez pomoci by neprežili – ľudia chránia vtáky aj pred nárazmi do vedení

PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017

JAVYS: Preprava palivových článkov vyhoretého jadrového paliva

Vyberte si nový spotrebič rozumne a ušetríte za elektrinu

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Dotácie na výstavbu nízkoenergetických drevodomov a postup podávania žiadosti

Aktuálny stav

Po tom, čo sa k návrhu vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyjadrili zainteresované strany (inštitúcie, ale aj verejnosť), práve prebieha rozporové konanie k vzneseným pripomienkam. Po ich vyhodnotení a prípadnej akceptácií zmien očakávame publikovanie konečnej verzie vyhlášky, na základe ktorej by mohli byť občanom SR poskytnuté ďalšie dotácie, tentoraz na pokrytie časti nákladov spojených s výstavbou drevených domov s nízkou spotrebou energie.

V poslednej dobe sa sťaby roztrhlo vrece s dotáciami pre občanov. Už aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prichádza so svojou iniciatívou a rado by v rokoch 2017-2020 zo svojej kapitoly rozdelilo 1 mil. eur ročne vo forme dotácie na drevodom s nízkou spotrebou energie. Na základe prezentovanej vyhlášky by sa mala finančná podpora (5.000 až 13.000 eur) ujsť 77 až 200 žiadateľom za rok v závislosti od hospodárnosti drevodomu a jeho lokalizácie. Ministerstvo sa pre tento krok rozhodlo s úmyslom podporiť využitie a spracovanie surového dreva priamo na Slovensku namiesto jeho vývozu do zahraničia. Zároveň by týmto krokom chcelo prispieť ku kvalitnému a zdravému bývaniu obyvateľov SR s pozitívnym efektom na životné prostredie vďaka nižšej spotrebe energie.

Takže za účelom skvalitnenia a podpory bývania sa popri (i) dotáciách na slnečné kolektory, fotovoltické panely, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá a (ii) príspevkoch na zateplenie rodinných domov môžete od jesene tešiť aj na (iii) dotácie na nízkoenergetické drevodomy.

Výška dotácie

Finančne budú zvýhodnené tie rodinné domy, ktoré budú spĺňať prísnejšie tepelnoizolačné normy na úrovni A0 platné od 1. januára 2021. Ministerstvo preto rozdelilo potenciálnych príjemcov dotácie v závislosti od zaradenia rodinného domu do energetickej triedy buď (i) A0 - výstavba na úrovni budov s takmer nulovou spotrebou energie, ktorá bude povinná od 1.1.2021 (globálny ukazovateľ primárnej energie ≤ 54 kWh/m².a) alebo (ii) A1 - aktuálne platná ultranízkoenergetická úroveň výstavby (globálny ukazovateľ primárnej energie 55-108 kWh/m².a) a jeho lokalizácie nasledovne:

 1. v najmenej rozvinutých okresoch: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance a Trebišov:
  • 13.000 eur na drevodomy triedy A0
  • 12.000 eur na drevodomy triedy A1
 2. v Bratislave (v katastrálnom území hlavného mesta SR):
  • 6.000 eur na drevodomy triedy A0
  • 5.000 eur na drevodomy triedy A1
 3. v ostatných častiach Slovenska:
  • 11.000 eur na drevodomy triedy A0
  • 10.000 eur na drevodomy triedy A1

Veľa prospešných informácií nájdete aj v sekcii "Pýtate sa"


Podmienky podpory

Dotáciu na drevodom môže získať iba občan SR, starší ako 18 rokov, s trvalým pobytom v obci, kde sa dom nachádza a je majiteľom drevodomu a pozemku, na ktorom je budova postavená. Dôležité je uvedomiť si, že o dotáciu možno žiadať až po zhotovení drevodomu, ktorý spĺňa nasledujúce kritéria:

 1. celková podlahová plocha 1 podlažia (bez pivnice) je najmenej 70 m² (aby nešlo o chalupy či záhradné chatky);
 2. má aspoň tri obytné miestnosti určené na bývanie;
 3. kolaudácia sa uskutočnila najskôr 1. októbra 2017;
 4. je zatriedený do energetickej triedy A0 alebo A1;
 5. obstarávacia cena uvedená v zmluve o zhotovení domu (nie svojpomocne) je najmenej:
  • 30.000 eur (vrátane DPH) pri hrubej stavbe (základová konštrukcia, múry, strop, strecha, okná);
  • 55.000 eur (vrátane DPH) pri holodome (rozvody, pripojenie na inžinierske siete, bez dokončeného interiéru);
  • 65.000 eur (vrátane DPH) pri stavbe na kľúč;
 6. kvalitatívne kritéria sú preukázané SK certifikátom o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku, SK certifikátom o zhode systému riadenia výroby u výrobcu, certifikátom CE alebo certifikátom systému manažérstva kvality (ISO 9001) a
 7. bol postavený v súlade s predpísanou technickou špecifikáciou.

Vylučujúce podmienky

Získanie dotácie na drevodom však vylučuje:

 • trvanie vecného bremena/záložného práva na predmetnej nehnuteľnosti (pozemku/dome), okrem tých, zriadených v prospech banky vďaka hypotekárnemu úveru;
 • poskytnutie iného druhu dotácie na rovnaký účel z verejných zdrojov;
 • existencia prevádzkarne v dome alebo na pozemku na základe živnostenského oprávnenia či obchodného zákonníka;
 • uzavretie zmluvy o výstavbe domu so zhotoviteľom, ktorý má podpísané rovnaké zmluvy s inými 10 žiadateľmi a tí už skôr podali žiadosť o dotáciu.

Začiatkom augusta odprezentovalo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky návrh predmetnej vyhlášky, ktorá je aktuálne v pripomienkovom konaní účinnosť by mala nadobudnúť 1. októbra 2017.

Pochopiteľne dotáciu na ten istý drevodom možno poskytnúť len raz.

Postup podávania žiadosti o finančný príspevok

Na základe zvýšeného dopytu záujemcov si Vám dovoľujeme predostrieť aj jednotlivé kroky indikované ministerstvom, ktoré je potrebné absolvovať pre úspešné získanie dotácie na nízkoenergetický drevodom. Dôležité je uvedomiť si, že celý postup je stále len vo fáze legislatívneho zámeru, a preto ešte možno očakávať určité zmeny či upresnenia.

Administráciou celého projektu má byť poverená Poľnohospodárska platobná agentúra, ktorá po nadobudnutí účinnosti predmetnej legislatívy, najskôr teda k 1.októbru 2017, zverejní výzvu na podávanie žiadostí. Následne budú mať záujemcovia 30 dní na doručenie žiadostí a požadovaných príloh (dnes ešte nie je jasné či elektronicky alebo len poštou).

Prílohou žiadosti o dotáciu sú:

 1. kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia;
 2. doklad o zriadení bankového účtu;
 3. kópia zmluvy o zhotovení drevodomu;
 4. čestné vyhlásenie, že žiadateľ dom nepredá v priebehu 5 rokov od získania dotácie;
 5. kópia dokladu o zaplatení ceny za drevodom, napr.: výpis z bankového účtu;
 6. kópia protokolu o odovzdaní drevodomu;
 7. overená kópia SK certifikátu o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku, SK certifikátu o zhode systému riadenia výroby u výrobcu, certifikátu CE alebo certifikátom systému manažérstva kvality (ISO 9001);
 8. overená kópia energetického certifikátu;
 9. čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia (exekúcia);
 10. potvrdene Sociálnej poisťovne (nie staršie ako tri mesiace), že žiadateľ nemá nedoplatky na sociálnom poistení a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie;
 11. potvrdene zdravotnej poisťovne (nie staršie ako tri mesiace), že nemá evidované nedoplatky na zdravotnom poistení;
 12. čestné vyhlásenie, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom a;
 13. potvrdenie miestne príslušného správcu dane (nie staršie ako tri mesiace), že žiadateľ nemá daňové nedoplatky.

Aj v tomto prípade platí „kto prv príde, ten prv melie“ a teda Agentúra vyradí toho žiadateľa, ktorý bude 11. v poradí, ak už 10 predchádzajúcich malo uvedeného rovnakého zhotoviteľa. V prípade prijatia 2 žiadostí v rovnakom čase, Agentúra uprednostní v prvom rade kompletnú žiadosť a v druhom rade žiadosť na drevodom energetickej triedy A0.


Úspešný žiadateľ, ktorý podpíše s Agentúrou zmluvu o poskytnutí dotácie na drevodom, je povinný strpieť prípadnú kontrolu dodržiavania podmienok zo strany Agentúry, ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ministerstva financií SR. Počas nasledujúcich piatich rokov bude Agentúra overovať či je majiteľ stále vlastníkom podporenej nehnuteľnosti prostredníctvom katastra nehnuteľností a cez Register obyvateľov či má v predmetnom drevodome stále trvalý pobyt.

Polemika

Argumenty ministerstva vedúce k prijatiu tohto dotačného programu sú predovšetkým zamýšľaná podpora domáceho spracovania dreva a bývania s nižšou spotrebou energie. V oboch prípadoch sa však môže zámer minúť účinku. V rámci EÚ ťažia naše podniky a občania z voľného pohyby tovarov, služieb, osôb a kapitálu. Rovnako ako naši výrobcovia môžu predávať svoje produkty v iných krajinách EÚ, môžu európski producenti ponúkať svoje tovary na Slovensku. Preto sa môže celkom ľahko stať, že jednotlivé časti drevodomov postavených v SR za peniaze zo slovenského štátneho rozpočtu budú pochádzať zo Švédska, Litvy či inej krajiny EÚ a vôbec nie zo slovenskej drevárskej výroby. Rozhodnutie je teda len na slovenských zákazníkoch a ich preferenciách a aj ministerstvo musí s týmto variantom rátať. Aj druhý dôvod zavedenia dotačného programu na drevodomy je problematický. Ministerstvo chce totiž finančne podporiť ultranízkoenergetickú výstavbu A1, ktorá je však už v súčasnosti povinná. Z predstaveného zámeru síce vyplýva aj podpora výstavby domov s takmer nulovou potrebou energie - A0, ktorá bude povinná až po roku 2020. Avšak rozdiel vo výške dotácie je iba 1.000 eur, hoci skutočné investičné náklady budú niekoľkonásobne vyššie. Ak teda chce ministerstvo skutočne podporiť výstavbu rodinných domov v prísnejšej, ale investične náročnejšej, triede A0, malo by ju aj významnejšie zvýhodniť oproti triede A1. Ďalším problémom, na ktorý môže ministerstvo naraziť, je aj diskriminácia iných občanov EÚ, keďže návrh vyhlášky podmieňuje získanie dotácie slovenským štátnym občianstvom. Takýto krok však nie je v súlade s princípmi EÚ, ku ktorým sa SR hlási.

© Autorské práva vyhradené

Ak aj Vy chcete byť informovaní o najnovšom vývoji dotácií na nízkoenergetické drevodomy a nechcete tak zmeškať svoju príležitosť, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a návrh vyhlášky o rozsahu, podmienkach a spôsobe poskytovania dotácie na zhotovený drevený rodinný dom s nízkou potrebou energie

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2017 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.