Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Poistenie Hodnota života dostupné už aj online

Významný medzinárodný úspech spoločnosti JAVYS

Wüstenrotu sa darilo aj v treťom štvrťroku

Všetky špičky štátnej digitalizácie V4 sa stretnú na kongrese ITAPA

Kalendár akcií

Energetická konferencia AZZZ
30.11.2017, Bratislava

Stredoeurópska energetická konferencia CEEC
29.11.-1.12.2017, Bratislava

PR sekcia

Poistenie Hodnota života dostupné už aj online

Významný medzinárodný úspech spoločnosti JAVYS

Wüstenrotu sa darilo aj v treťom štvrťroku

Všetky špičky štátnej digitalizácie V4 sa stretnú na kongrese ITAPA

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Dotácie na slnečné kolektory, fotovoltické články, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá - nateraz zaregistrovaných 165 žiadostí

Aktuálny stav

O poukážky v rámci projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti v tomto roku žiadať už iba raz, a to 17. októbra. Vyčlenená alokácia bude suma vo výške 1 250 000 EUR a podporené budú zariadenia na výrobu tepla. O poukážky budú môcť žiadať domácnosti v mimobratislavských regiónoch.

V 16. kole Zelenej domácnostiam získalo poukážky na fotovoltické panely 328 domácností v mimobratislavských regiónoch. Medzi vydanými poukážkami je 95 bez využitia elektrickej akumulácie. Kolo bolo uzatvorené po viac ako 5-tich minútach od spustenia, záujem bol teda aj tentokrát obrovský.

Z pilotného projektu Zelená domácnostiam bolo doteraz podporených 9 600 domácnosti za viac ako 21 miliónov €. Ďalšie poukážky za 4 milióny € už majú domácnosti k dispozícii. K väčšiemu úspechu projektu viedlo aj častejšie vyhlasovanie kôl s menšími alokáciami v tomto roku. Od spustenia projektu bolo celkom vydaných 14 130 poukážok za viac ako 31 miliónov €. Približne štvrtinu z nich domácnosti z rôznych dôvodov nevyužili. Medzi najčastejšie chyby, ktoré domácnosti robia je nesprávne uvedené číslo listu vlastníctva.

Čo sa týka štatistických údajov z celkového množstva preplatených poukážok sa 41 % týka slnečných kolektorov, 24 % tepelných čerpadiel, 24 % fotovoltických panelov a 11 % kotlov na biomasu.Stále platí, že veľmi dôležitá je spolupráca so zhotoviteľom. Okrem dodania či samotnej montáže zariadenia by mal zhotoviteľ domácnosti poskytnúť aj technické poradenstvo a kontrolu splnenia podmienok. Predpokladom úspechu je teda koordinácia a správna komunikácia so zhotoviteľom. SIEA eviduje aj prípady sporov medzi týmito stranami. Ich najčastejšou príčinou sú nedodanie, prípadne dodanie nesprávneho zariadenia, nedodržanie zmluvnej ceny. Orgánom kompetentným na ich riešenie je Slovenská obchodná inšpekcia. Sporu je však dobré vždy predchádzať, prípadne ho riešiť dohodou.

Doteraz SIEA vykonala 886 kontrol, pri ktorých sa skúma či financie boli vynaložené v súlade s podmienkami projektu. Zistila aj prípad, kedy musela domácnosť peniaze vrátiť, preto buďte pri dodržiavaní podmienok projektu dôslední.

Zostávajúce prostriedky z pilotného projektu v hodnote viac ako 12 miliónov € budú k dispozícii v roku 2018. Celkovo je na pilotný projekt vyčlenených 45 miliónov €. Aktuálne sa pripravuje aj pokračovanie projektu, tak aby od roku 2019 mohli byť čerpané zvyšné prostriedky vo výške 75 miliónov €.


Slnečné kolektory THERMO/SOLAR Žiar s 12 ročnou zárukou


Hlavným cieľom projektu je podpora využívania zariadení malých obnoviteľných zdrojov energie, vďaka ktorým sa má znížiť množstvo emisií CO2 v ovzduší. Doteraz sa tento cieľ darí plniť vcelku úspešne, emisie CO2 klesli o 17 081 ton. Majte teda na pamäti, že úspešným zapojením sa do tohto projektu chránite naše životné prostredie.

Upozornenie!

SIEA upozorňuje domácnosti a zhotoviteľov, aby neodkladali inštalácie na poslednú chvíľu, pretože poukážok v obehu je veľa a žiadosti o preplatenie je možné podávať len do 3 mesiacov od vydania poukážok. V harmonograme jednotlivých kôl si môžete pozrieť aj konkrétne termíny platnosti poukážok.

Pred podaním žiadosti o poukážku si prosím preštudujte Všeobecné podmienky podpory, v ktorých nastali zmeny a v prípade, že nepoznáte ich obsah môže vyjsť vaša snaha navnivoč. Naďalej platí aj odporúčanie preštudovať si Osobitné podmienky podpory pre aktuálne kolo, Manuál pre domácnosti k Informačnému systému Zelená domácnostiam, ktorý bol aktualizovaný aj z dôvodu častejšieho vyhlasovania kôl a všetky súvisiace dokumenty pre podporu využívania OZE, ktoré sú dostupné nižšie. Podmienky podpory aj manuál nájdete nižšie.

Zmeny vo Všeobecných podmienkach podpory účinných od 9.5.2017 (v porovnaní s verziou účinnou od 27.3.2017)

1. O vydanie poukážky žiadate vyplnením elektronického formulára. V tomto formulári sa uvádza konkrétny výrobný typ zariadenia prostredníctvom výberu zo zoznamu zariadení, ako aj ďalšie požadované údaje, to všetko bez použitia automatizovaného vyplnenia a/alebo odoslania žiadosti o vydanie poukážky, a to čo i len v jej časti. Ak by ste takto nepostupovali, konáte v rozpore so Všeobecnými podmienkami podpory a teda vám nevznikne ani samotná poukážka a Zmluva a o poskytnutí príspevku.

2. SIEA zareagovala aj na reakcie zhotoviteľov na ich nové povinnosti týkajúce sa zápisu do registra partnerov verejného sektora. V nových všeobecných podmienkach bola určená dodatočná lehota (3 mesiace od doručenia výzvy zo strany SIEA na registráciu) pre prípad, ak by zhotoviteľ nemal v čase podania žiadosti o preplatenie poukážky túto povinnosť splnenú.

3. Novou povinnosťou pre vás je poskytnutie súčinnosti a na výzvu zo strany agentúry preukázať splnenie všetkých povinnosti vyplývajúcich z podmienok podpory pre poskytnutie príspevky a preplatenie poukážky. V prípade neposkytnutia súčinnosti sa má za to, že ste postupovali v rozpore so všeobecnými podmienkami.

4. Podpisom Zmluvy o poskytnutí príspevku ako žiadateľ vyhlasujete, že pri spracovaní a odoslaní žiadosti o vydanie poukážky ste postupovali v súlade so Všeobecnými podmienkami. Zároveň sa zaväzujete a podpisom tejto zmluvy potvrdzujete, že ste sa oboznámili a dodržiavate všeobecné a osobitné podmienky podpory ako aj všetky ďalšie súvisiace dokumenty pre podporu využívania OZE v domácnostiam, ktoré sú dostupné nižšie. V prípade porušenia týchto povinností alebo preukázania nepravdivosti vyhlásenia z vašej strany je SIEA oprávnená odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí príspevku.

Ak chcete byť včas informovaní o ďalších podrobnostiach, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Prinášame Vám prehľad jednotlivých kôl pre rok 2017

Zdroj informácií: Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Ďalšie dôležité informácie

SIEA v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu Zelená domácnostiam aktualizovala sadzby podpory. Zmeny sa týkajú žiadostí v ďalších kolách a nie sú výrazné. Príspevky sa mierne znížili len v prípade fotovoltických panelov. V kolách vyhlásených v roku 2017 sa zníži pri fotovoltických systémoch príspevok za prvý inštalovaný kilowatt o 100 € z 1200 € na 1100 €. Sadzba pri ďalších kilowattoch zostáva, maximálny príspevok na zariadenie je 2450 €. Rovnako boli upravené sadzby podpory veterných turbín, i keď o vydanie poukážok na tieto zariadenia nie je možné naďalej požiadať vzhľadom na viaceré legislatívne prekážky. Sadzby pri kotloch na biomasu, tepelných čerpadlách a slnečných kolektoroch zostávajú nezmenené. Tieto sadzby budú uvádzané vo Všeobecných podmienkach projektu. Nižšie Vám prinášame tabuľku aktuálnych sadzieb.

Špičkové tepelné čerpadlá od spoločnosti STIEBEL ELTRON, technického lídra na nemeckom trhu tepelných čerpadiel.


Opäť sa očakáva enormný záujem domácnosti, preto bude šťastie priať pripraveným.

Naďalej platí, že "kto prv príde, ten prv melie".

Zelená domácnostiam

Technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie (solárne panely, fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá, kotly na pelety či splyňovanie dreva) majú svoje nepopierateľné výhody a určite im bude patriť budúcnosť. Svojou prevádzkou dokážu ušetriť tak Vaše peniaze, ako aj životné prostredie. Avšak v dnešnej dobe ich razantnejšiemu prieniku na trh, predovšetkým domácností, bráni pomerne vysoká investičná náročnosť. Postupom času by mali ceny týchto technológií klesať a naopak ceny elektrickej energie, plynu či tepla by mali rásť, čo určite podporí našu motiváciu k ich nákupu. Rovnako Vás isto poteší aj dotačný program Zelená domácnostiam.

Ekologický záväzok SR a vyčlenené financie

Slovenská republika, v súlade so svojimi záväzkami voči EÚ zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na 14% celkovej spotreby energie, chce tento pozitívny trend podporiť. Z tohto dôvodu Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR rozhodli o opätovnom zavedení dotácie na kúpu malých ekologických zdrojov elektriny a tepla. Dňa 30. októbra 2014 schválila Európska komisia Operačný program EÚ - Kvalita životného prostredia, na základe ktorého by mala byť domácnostiam v rokoch 2014-2020 z eurofondov poskytnutá finančná podpora vo výške 100 miliónov EUR. K európskym peniazom boli prisľúbené aj financie zo štátneho rozpočtu a tak celkový balík peňazí určený pre slovenské domácnosti dosahuje 115 miliónov EUR.

Administráciou celého procesu bola poverená Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá pripravila a realizuje pilotný národný projekt Zelená domácnostiam. Ide podporný mechanizmus založený na poskytovaní poukážok tak, aby sa návratnosť investície pohybovala okolo 7 až 10 rokov. Celkovo sa v projekte Zelená domácnostiam pre roky 2015 - 2018 ráta s výškou finančných prostriedkov 45 miliónov EUR určených na inštaláciu zariadení s celkovým výkonom 55 MW. Na domácnosti v rozvinutejšom Bratislavskom kraji pripadá z celkového balíka suma 2,5 milióna EUR (asi 65.000 obývaných bytov v rodinných domoch, čiže 7,6% v rámci celej SR), t.j. 5 MW inštalovaného výkonu.

Výška podpory domácností pri kúpe OZE zariadení

Rodinné domy

Zdroj energie Výška podpory pripadajúca na
1 kW inštalovaného výkonu
Maximálna výška podpory
Slnečné kolektory € 500 € 1.750
Kotly na biomasu € 100 € 1.500
Tepelné čerpadlá € 370 € 3.700
Fotovoltické panely (≤ 1 kW) € 1.100 + bonus za batérie € 1.100 + € 900
Fotovoltické panely (> 1 kW) € 1.100 (≤ 1kW) + € 900 (> 1kW) + bonus za batérie € 2.450 + € 900
Bonus za batérie (fotovoltické panely) € 180 € 900
Veterné turbíny (≤ 1 kW) € 1.400 + bonus za akumuláciu elektriny € 1.400 + € 1.575
Veterné turbíny (> 1 kW) € 1.400 (≤ 1kW) + € 1.000 (> 1kW) + bonus za batérie € 2.900 + € 1.575
Bonus za batérie (veterné turbíny) € 180 € 1.575

Hoci sa medzi OZE zariadenia dostali aj veterné turbíny, nateraz podporené nebudú. Nemáme k nim totiž vyškolených inštalatérov, t.j. odborne spôsobilé osoby a ani žiadne zaregistrované zariadenie v zozname SIEA.

Bytové domy

Zdroj energie Výška podpory pripadajúca na
1 kW inštalovaného výkonu
Maximálna výška podpory
Slnečné kolektory (≤ 20 kW) € 450 1 byt = 1 kW, (€ 9.000)
Slnečné kolektory (> 20 kW) € 450 (≤ 20 kW) + € 350 (> 20kW) 1 byt = 1 kW
Kotly na biomasu € 50 1 byt = 7 kW

Zdroj: SIEA

Podmienky podpory

Hoci je finančná podpora domácnostiam celkom štedrá, nie všetci záujemcovia budú uspokojení. Pochopiteľne tomu zabránia obmedzené prostriedky, ale aj Agentúrou určené podmienky vzťahujúce sa na jednotlivé zariadenia. Jednou zo základných požiadaviek je ochrana systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT), takže inštalácia malého zdroja tepla nesmie viesť k odpojeniu domácnosti ani výraznému zhoršeniu parametrov CZT. Takisto nebudú podporené inštalácie OZE zariadení v bytovom dome, do ktorého je teplo dodávané z účinných systémov CZT, resp. energetický certifikát nenavrhuje opatrenia vedúce k úsporám energie a až následnej inštalácii OZE zariadení. Navyše kúpa kotla na biomasu (spaľovanie peliet, štiepky či brikiet, resp. splyňovanie dreva) bude podporená iba vtedy, ak ním domácnosť nahradí kotol na uhlie či zemný plyn a zároveň nemá možnosť pripojiť sa na CZT.

Subjektom oprávneným žiadať o dotáciu sú pri rodinných domoch, nie chatách, ich vlastníci (FO) a pri bytových domoch spoločenstvá vlastníkov bytov alebo správcovia zastupujúci vlastníkov bytov. Zároveň rodinný dom ani byt nesmú byť:

  1. vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby ani vedené v obchodnom majetku podnikateľského subjektu,
  2. prenajaté podnikateľskému subjektu v rozsahu väčšom ako 15% podlahovej plochy RD alebo BD,
  3. prenajaté FO za účelom podnikania a
  4. max. 15% nákladov za energie môže byť účtovaných v účtovníctve podnikateľského subjektu.

Veľa prospešných informácií nájdete aj v sekcii "Pýtate sa"


Okrem obmedzení boli stanovené aj priority, ktoré jednotlivé žiadosti predovšetkým v záverečnej fáze, keď sa budú financie míňať, zvýhodnia. SIEA uprednostní tých uchádzačov, ktorí (i) preukázateľne uskutočnili opatrenia znižujúce spotrebu energie v rodinných domoch, (ii) nachádzajú sa v lokalitách bez CZT a (iii) k produkcii elektriny si zabezpečia aj batérie. V tomto ohľade je naozaj efektívnejšie, ak domácnosť najprv zateplí, čiže zníži tepelné straty RD a až potom inštaluje nové OZE zariadenie. Pre tento účel možno využiť príspevok na zateplenie rodinného domu.

Postup podávania žiadosti o finančný príspevok a preplácanie poukážok

Pri vyhodnocovaní žiadosti o príspevky je dôležitý čas korektného ukončenia žiadosti. SIEA môže kolá uzatvoriť už potom, čo počet korektne ukončených žiadostí, t.j. s potvrdeným záujmom o vydanie poukážky, prekročí alokáciu o 10 %. Informačný systém tak bude posudzovať už menší počet žiadostí o poukážky ako vo vlaňajších kolách, a preto bude čas potvrdenia e-mailu dôležitejší.

Po otvorení kola sa vypĺňa elektronický formulár k žiadosti. Okrem presného typu zariadenia je nutné mať k dispozícií aj údaje o mieste inštalácie - to sú údaje, ktoré nájde žiadateľ v liste vlastníctva.

Pri vyhodnocovaní žiadostí informačný systém nezohľadňuje iba čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe, ale aj uplatnenie uprednostňujúcich kritérií, po splnení ktorých sa uchádzač dostane na poprednejšie miesto v zozname žiadostí. Všeobecne sú tieto kritéria tri:

1. prioritou je podpora zariadení na výrobu tepla v budovách, kde boli vykonané opatrenia na úsporu energie, ako napr. výmena starých okien, zateplenie alebo dosiahnutie parametrov domu nad rámec aktuálnych legislatívnych predpisov

2. prioritou je podporiť zariadenia na výrobu tepla v lokalitách, kde nie je sú vybudované systémy centralizovaného zásobovania teplom

3. prioritou sa vzťahuje na zariadenia na výrobu elektriny, pri ktorých sa uvažuje s akumuláciou vyrobenej elektriny

V roku 2017 budú kolá vyhlasované s menšími čiastkami pravidelne, vždy v utorok o 15-tej hodine. Kolá budú kratšie. SIEA môže uzatvoriť nové kolá potom, čo počet korektne ukončených žiadostí, t.j. s potvrdeným záujmom o vydanie poukážky, prekročí alokáciu o 10 %. Následne sa elektronický systém uzatvorí a ďalší záujemcovia sa budú môcť o poukážky uchádzať v nasledujúcich kolách.

Zmeny vo vyhlasovaní kôl by mali napomôcť tomu, aby domácnosti mohli tento rok s podporou nainštalovať čo najviac.

Žiadatelia si na webovej stránke SIEA vyberú zo zoznamu technológií a montážnych firiem (zhotoviteľov) spĺňajúcich určené podmienky. (Poznámka: Treba si uvedomiť, že nie každý zhotoviteľ má vo svojom portfóliu každú technológiu, takže je potrebné ich spárovať.). S vybraným zhotoviteľom skonzultujú zvolenú technológiu, podpíšu zmluvu a elektronicky požiadajú o vydanie poukážky pokrývajúcej časť nákladov. Následne SEIA domácnosti poštou doručí návrh zmluvy v dvoch vyhotoveniach a predmetnú poukážku, ktorú bude potrebné do 30 dní uplatniť u svojho zhotoviteľa. Zároveň zmluvu s úradne overením podpisom zástupcu domácnosti odovzdajú zhotoviteľovi a ten ju zašle späť na SIEA. Zhotoviteľ následne musí v lehote platnosti poukážky (3 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke, v II. kole bola určená 4-mesačná a v I. kole dokonca 6-mesačná lehota) zabezpečiť inštaláciu OZE zariadenia osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov

a) na inštaláciu kotlov a pecí na biomasu,

b) na inštaláciu tepelných čerpadiel,

c) na inštaláciu fotovoltických systémov,

d) na inštaláciu slnečných tepelných systémov

a predložiť poukážku na preplatenie Agentúre, ktorá bude oprávnená, za súčinnosti domácností, uskutočniť kontrolu inštalácie priamo na mieste. Treba si uvedomiť, že (i) súčasťou inštalácie sú aj povinné revízie a skúšky, (ii) zariadenie máte prevádzkovať aspoň 2 roky a (iii) Agentúra nebude spätne preplácať OZE zariadenia inštalované pred platnosťou poukážky.

Pred podaním žiadosti o poskytnutie poukážky odporúčame preštudovať si nové Všeobecné a Osobitné podmienky podpory pre XVI. kolo dotačného programu, podrobný postup pri vypĺňaní žiadosti o poukážku a pri uzatváraní zmluvy so zhotoviteľom riadiť sa odporúčaniami Agentúry.

Ak chcete byť včas informovaní o ďalších podrobnostiach, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Informácia pre zhotoviteľov

Ako nás informoval pán Jambor, hovorca Agentúry, zhotovitelia či dodávatelia môžu zaregistrovať svoje OZE zariadenia podľa nasledujúcich krokov a samotná registrácia oprávnených zhotoviteľov sa uskutočňuje podľa nasledovného postupu.

POZOR ZMENA

Za riadne a úplne vyplnený formulár žiadosti o preplatenie poukážky sa považuje vtedy, ak sú k nemu priložené všetky povinné prílohy. Zmenou však je, že žiadosť o preplatenie poukážky sa nepovažuje za kompletnú, ak zo strany SIEA bol vykonaný voči zhotoviteľovi úkon smerujúci k odstráneniu nedostatkov žiadosti o preplatenie.

SIEA nepreplatí poukážku, preplatením ktorej by boli zhotoviteľovi poskytnuté finančné prostriedky jednorazovo prevyšujúce sumu 100 000 € alebo v úhrne prevyšujúce sumu 250 000 € v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie a pokiaľ zhotoviteľ nie je v čase posudzovania žiadosti o preplatenie poukážky registrovaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného právneho predpisu, ktorý je ustanovenie § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.

Prehľad jednotlivých kôl dotačného programu

XV. kolo dotačného programu

p>SIEA vydala v 15. kole 1017 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Príspevky získali domácnosti na 467 slnečných kolektorov, 318 tepelných čerpadiel a 232 kotlov na biomasu. . Záujem o dotácie bol aj v tomto kole enormný, vyčlenená čiastka bola prekročená o 10 % krátko pred desiatou minútou od spustenia. Následne bolo kolo uzatvorené. Ďalšie kolo projektu bude vyhlásené 10. októbra o 15.00 hod, určené bude pre zariadenia na výrobu elektriny.

XIV. kolo dotačného programu

Príspevky získali domácnosti na 250 slnečných kolektorov, 182 tepelných čerpadiel a 93 kotlov na biomasu. Záujem o príspevky bol päť enormný a prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 1,1 milióna € o 10 % - 7 minút od spustenia.

XIII. kolo dotačného programu

Na 13. kolo projektu bola vyčlenená suma vo výške 900 000 EUR. Kolo bolo uzatvorené po viac ako 5-tich minútach. Poukážky na fotovoltické panely získalo 316 domácnosti z mimobratislavských regiónov.

XII. kolo dotačného programu

V 12. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 559 poukážokna inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. Príspevky získali domácnosti na 324 slnečných kolektorov, 146 tepelných čerpadiel a 89 kotlov na biomasu. Kolo bolo uzatvorené 8 minút od jeho spustenia.

XI. kolo dotačného programu

V 11.kole projektu vydala SIEA 561 poukážok na inštaláciu zariadení na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch.Príspevky získali domácnosti na 324 slnečných kolektorov, 146 tepelných čerpadiel a 91 kotlov a biomasu. Záujem aj v tomto kole bol enormný, uzatvorené bolo po 9 minútach od spustenia.

X. kolo dotačného programu

10. kolo projektu Zelená domácnostiam bolo zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla v bratislavskom regióne. Uzatvorené bolo po 24 hodinách od spustenia v súlade s osobitnými podmienkami.

V 10. kole získali domácnosti príspevky v celkovej hodnote 1,091 milióna €, z toho 244 bolo poukážok na slnečné kolektory, 241 na tepelné čerpadlá a 5 poukážok na kotle na biomasu. Záujem o príspevky v tomto kole neprekročil vyčlenenú alokáciu 1,2 mil. EUR. Zostávajúce finančné prostriedky budú presunuté a uvoľnené na poukážky na zariadenia na výrobu tepla v Bratislavskom samosprávnom kraji v roku 2018.

IX. kolo dotačného programu

V 9. kole projektu získalo 306 domácnosti poukážky na fotovoltické panely. Medzi vydanými poukážkami je 75 bez využitia elektrickej akumulácie, čo je viac ako v predchádzajúcom fotovoltickom kole. 9. kolo bolo uzatvorené po približne 5 minútach a 30 sekundách. Na toto kolo bola vyčlenená alokácia vo výške 900 000 EUR.

VIII. kolo dotačného programu

V ôsmom kole získali príspevky domácnosti na 418 slnečných kolektorov, 206 tepelných čerpadiel a 143 kotlov na biomasu. Záujem o príspevky prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 1,5 milióna € o 10 % krátko pred 8 minútou od spustenia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo.

VII. kolo dotačného programu

Siedme kolo projektu Zelená domácnostiam zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu elektriny v mimobratislavských regiónoch, konkrétne fotovoltických panelov bolo uzatvorené po necelých 6 minútach od spustenia. Vyčlenená alokácia bola vo výške 1 mil. EUR. Domácnostiam bude zaslaných 339 poukážok, z nich 55 dostane poukážky na systémy bez využitia elektrických akumulátorov. Poukážky musia spolu so zmluvami odovzdať do 30 dní od ich vydania zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.

VI. kolo dotačného programu

6. kolo bolo určené pre mimobratislavské regióny na podporu zariadení na výrobu tepla. Vyčlenená alokácia bola vo výške 2 mil. EUR. V tomto kole bolo úspešných 992 žiadostí, z toho je vydaných 171 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu, 312 poukážok na tepelné čerpadlá a 509 poukážok na slnečné kolektory. Poukážky sú platné tri mesiace. O dotácie na podporu zariadení na výrobu tepla budú môcť domácnosti požiadať opäť v ďalšom kole 2. mája.

V. kolo dotačného programu

Piate kolo projektu Zelená domácnostiam bolo zamerané na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch. V tomto kole bolo vydaných 2002 poukážok, ktoré si musia žiadatelia uplatniť u zhotoviteľa do 30 dní. Poukážky vydané v 5. kole budú mať platnosť 4 mesiace. Vyčlenená suma 4 milióny € bola určená na podporu zariadení na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov energie. Vydaných bolo 289 poukážok na inštaláciu kotlov na biomasu, 568 na tepelné čerpadlá a 1145 poukážok na slnečné kolektory.

IV. kolo dotačného programu

IV. kolo určené pre celé Slovensko, zamerané na fotovoltické panely, trvalo 21. novembra 2016 len cca 20 minút. 88% úspešných domácnosti žiadalo inštalácie fotovoltického systému s akumuláciou do batérií, keďže išlo o uprednostňujúce kritérium. Samotný čas potvrdenia záujmu o poukážku teda nebol pri vyhodnotení najdôležitejší. Ak bola v žiadosti uvedená kapacita akumulátorov, informačný systém ju automaticky posunul pri vyhodnocovaní vyššie. Domácnosti z mimobratislavských krajov mali k dispozícii 2 mil. EUR a podporených bude 630 domácností. Domácnosti z bratislavského kraja mali k dispozícii 500 - tisíc EUR a podporených bude 152 domácností. Žiadosti o preplatenie poukážok je nutné predložiť najneskôr do 21. 03. 2017

V Bratislavskom samosprávnom kraji bolo 169 žiadostí neplatných (boli korektne vyplnené, ale uspokojené neboli z dôvodu nedostatku financií) a 67 žiadostí neukončených (nebol dokončený proces vypĺňania).

V ostatných krajoch Slovenska bolo 872 žiadostí neplatných (boli korektne vyplnené, ale uspokojené neboli z dôvodu nedostatku financií) a 291 žiadostí neukončených (nebol dokončený proces vypĺňania).

III. kolo dotačného programu

Tretie kolo dotačného programu na OZE bolo spustené dňa 6.9.2016 o 13.0O a za pol hodiny bolo ukončené kvôli enormnému záujmu. Vyčlenené boli financie len pre mimobratislavské regióny v celkovej výške 4 mil. EUR. Najväčšou zmenou v porovnaní s predchádzajúcim kolom bola kratšia platnosť poukážok - len 3 mesiace. V III. kole bolo zaevidovaných 1824 žiadostí, z čoho 744 pripadlo na solárne kolektory, 717 na tepelné čerpadlá, 263 na biomasové kotly a 100 na fotovoltické panely. Balík peňazí pre ďalšie kolá obsahuje stále viac ako 30 mil. EUR a môže sa ešte navýšiť, ak domácnosti nevyužijú svoje poukážky, resp. nesplnia podmienky dotačného programu, napr.: kvôli nesprávnej inštalácii časti OZE zariadení. Viac informácií o dotačnom programe nájdete nižšie.

II. kolo dotačného programu

Dlho očakávané II. kolo dotačného programu Zelená domácnostiam bolo spustené 1. februára 2016 a v rovnaký deň bolo aj uzatvorené. Vyčlenených 7 milióny EUR, z čoho pre záujemcov z Bratislavského kraja bolo určených 0,5 milióna EUR, sa rozchytalo za rekordný 1 deň! Najzásadnejšou zmenou oproti I. kolu bol väčší výber zhotoviteľov a skrátená lehota na uplatnenie poukážky (inštaláciu zariadenia) zo 6 na 4 mesiace od jej vydania, ináč prepadne. Celkovo bolo v II. kole vydaných 3216 poukážok, z čoho 1316 ks pripadlo na solárne kolektory, 1129 ks na fotovoltické panely, 540 ks na tepelné čerpadlá a 231 ks na kotly na biomasu.

Celkovo bolo v I. a II. kole vydaných 4669 poukážok v hodnote 10,25 mil. EUR. Z toho viac než tisíc poukážok prepadlo. Škoda prepadnutých poukážok, ktoré mohli v uvedených kolách poslúžiť ďalším záujemcom. Samozrejme financie z nevyužitých, resp. prepadnutých poukážok sa nestratili, ale mali byť presunúté do III. kola.

I. kolo dotačného programu

Záujemcovia z radov domácností mohli v I. kole od 1.12.2015 žiadať o finančný príspevok pokrývajúci časť ceny konkrétneho zariadenia a jeho inštalácie (nie viac ako 50% hodnoty zákazky). V prvom kole projektu bolo k dispozícii 2,78 miliónov EUR pre domácnosti mimo Bratislavského kraja a pre Bratislavský kraj bolo určených 0,47 milióna EUR. Keďže na "testovacie" I. kolo bolo vyčlenených len 7% z celkového balíka projektu Zelená domácnostiam, financie boli rezervované za prvé 3 dni pre Bratislavský kraj, resp. 4 dni pre ostatné kraje. Takže I. kolo je skončené a prijímanie žiadostí o poukážky pozastavené. Ak prihlásené domácnosti nevyužijú pridelené poukážky, rezervované financie im prepadnú a budú vložené do ďalších kôl. Pokiaľ ide o prejavený záujem, celkovo bolo v I. kole pridelených 1453 poukážok a to nasledovne: fotovoltické systémy 574 ks, solárne kolektory 472 ks, tepelné čerpadlá 307 ks, kotly na biomasu 100 ks .

Predpokladaný počet podporených inštalácií
Zdroj Priemerný inštalovaný výkon/dom Počet inštalácií
Malé fotovoltaické systémy a malé veterné turbíny pre rodinné domy 2 kW 67 600
Slnečné kolektory 5 m² 30 000
Kotly na biomasu 20 kW 10 000
Tepelné čerpadlá 15 kW 5 000
Malé fotovoltaické systémy a malé veterné turbíny pre bytové domy 10 kW 2 800

Zdroj: Koncepcia rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie v SR schválená vládou SR (3. júla 2013)


Fotovoltaický panel Zostava: tepelné čerpadlo (vzduch/voda), zásobník a rúrky podlahového kúrenia

Dotácie v rokoch 2009-2011

Prvýkrát mali domácnosti možnosť získať dotácie už v rokoch 2009 až 2011, avšak len na slnečné kolektory a kotly na biomasu. Celkovo bolo rozdelených 6,6 milióna EUR.

Roky 2009 - 2011 Počet podporených domácností
Rodinné domyBytové domy
Slnečné kolektory5 41039
Kotly na biomasu1 427x
Zdroj: SIEA

Pri kotloch na biomasu bola dotácia limitovaná do výšky 30% z kúpnej ceny jedného kotla, najviac však 1 000 EUR. Rodinné domy mohli získať dotáciu 200 EUR za 1 m² plochy nainštalovaných slnečných panelov, najviac však 1 600 EUR. Pri bytových domoch šlo o podporu vo výške 100 EUR za 1 m² plochy nainštalovaných slnečných kolektorov, najviac však 300 EUR za každý byt, ktorý týmto spôsobom pripravuje teplú vodu.

Medzi základné požiadavky nevyhnutné na získanie dotácie patrili 85% účinnosť kotla na biomasu a certifikát značky Solar Keymark pri slnečných kolektoroch. Takže je predpoklad, že tieto požiadavky budú vznesené opätovne.

Dokumenty, ktoré bolo potrebné doručiť spolu so žiadosťou o získanie dotácie si môžete pozrieť TU:


Automatický kotol na pelety Trubicový slnečný kolektor

Zdroj: SIEA

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2017 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP.