Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

SEPS úspešne obstarala podporné služby na rok 2024 s úsporou € 15 mil.

SPP informuje o cenách za dodávku energie v roku 2024

Pozitívny výsledok hospodárenia štátneho SEPS-u

SPP – distribúcia spolu s partnermi podporí nákup nového kotla sumou do výšky 600 EUR

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Ako spracovať výberové kritériá na zhotoviteľa

4 Realizácia

4.1 Ako spracovať výberové kritériá na zhotoviteľa

Prečo sa zaoberať určením kritérií pre výber zhotoviteľa pri obnove bytových domov?

 • Ide o peniaze vlastníkov bytov, ktorí nemajú profesionálne skúsenosti s výberovými konaniami.
 • Je to najväčšia investícia počas existencie bytového domu.
 • Dobre stanovené kritériá dokážu ušetriť najväčšiu sumu peňazí a zabezpečiť dlhotrvajúcu kvalitu.
 • Transparentný proces výberu je základ úspechu celej obnovy a dobrých vzťahov všetkých zúčastnených.

Ktoré sú rozhodujúce kritériá pre výber zhotoviteľa

Väčšine realizovaných obnov bytových domov vyhovujú tieto kritériá:
 • kvalita cenovej ponuky,
 • referencie,
 • cena,
 • zmluvné podmienky.

Na začiatku je potrebné si s účastníkmi obnovy, čiže so správcom, výborom vlastníkov, projektantom a stavebným dozorom prekonzultovať, či nie je potrebné niektoré z kritérií upraviť podľa miestnych špecifík a určiť váhu jednotlivých kritérií. V každom prípade odporúčame, aby cena nebola jediným kritériom výberu, lebo takýto výber spravidla zapríčiní nekvalitné zhotovenie alebo iné problémy pri realizácii, prípadne zvýšené náklady na údržbu a opravy počas mnohých rokov po obnove. Aj keď náklady obnovy sú dôležité, je potrebné hľadať hlavne správny pomer medzi kvalitou a cenou.

A. Kvalita cenovej ponuky
Kvalitu cenovej ponuky ako prvé kritérium uvádzame z dôvodu, že zvyčajne najlepšie vystihuje kvalitu technického zázemia firmy, ktoré je dôležité pre kvalitnú realizáciu.
 • Dodržanie výkazu výmer (0 – 2 body)
 • Odporúčané zlepšenia a upozornenia na prípadné chyby prekonzultované s projektantom (0 – 2 body)
 • Obhliadka bytového domu (0 – 2 body)
 • Dodržiavanie sľúbených dohôd pri cenových ponukách (0 – 2 body)
 • Poskytnutá zľava je primeraná k výške cenovej ponuky (0 – 2 body)
B. Referencie

Referencie prezradia, v akej kvalite bude obnova zhotovená, aké budú vzťahy počas realizácie, či firma stavbu dokončí a odstráni prípadné reklamácie počas záručnej doby, či budú poctivo vyplatení všetci zúčastnení na obnove.

 • Dĺžka existencie firmy v nezmenenej podobe (odporúčame skontrolovať podľa ORSR):
  • ak firma existuje menej, ako je doba záruky (min. 5 rokov), odpočet 10 bodov,
  • za každý rok nad 5 rokov existencie 1 bod navyše.
 • Počet podobných stavieb zrealizovaných počas existencie firmy (kontrola cez obrat firmy delený cenou)
 • Firma vlastní certifikát kvality ISO 9001 (0 – 3 body)
 • Preverenie si referencií na konkrétnych vlastníkov cez telefóne čísla uvedené v referenciách, pozvanie na obhliadku stavby
 • Transparentnosť a serióznosť majiteľských štruktúr (či sa nemenia hlavní majitelia firmy a nie sú účastní vo firmách, ktoré sú v likvidácii, konkurzoch a reštrukturalizáciách) (0 – 2 body)
C. Cena

Pri cene je najdôležitejšie porovnanie cenových ponúk, aby sa porovnávalo porovnateľné s porovnateľným. Prvým predpokladom je, aby všetci nacenili rovnaký výkaz výmer. Kvalitu materiálov je potrebné porovnávať z hľadiska životnosti jednotlivých konštrukcií a pozrieť sa na to z pohľadu budúcich 30 rokov. Kontrolu, či ponuka obsahuje všetky položky, odporúčame zveriť odborníkovi skúsenému v obnove (môže to byť stavebný dozor, projektant, správca).

Výpočet kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa ceny:

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou zmluvnou cenou.

Počet bodov n závisí od váhy, ktorú chcú investori, teda vlastníci bytov, cenovému kritériu priradiť.

D. Zmluvné podmienky

Zmluvné podmienky zabezpečujú, aby sa správca a vlastníci bytov nedostali do problémov pri zlyhaní realizačnej firmy. Záruku firmy možno akceptovať len tak dlhú, ako je existencia firmy v súčasnej podobe.

Platobné podmienky:
 • ak firma požaduje zálohu, odpočet 10 bodov,
 • splatnosť 30 dní a zádržné 5 % do kolaudácie, 4 body.
 • Dĺžka záruky (0 – 3 body)
 • Doba realizácie (0 – 3 body)
E. Dôvody na vylúčenie zo súťaže

Na záver uvádzame niekoľko veľmi vážnych dôvodov, za ktoré treba vylúčiť firmu zo súťaže a mala by dostať zákaz zúčastňovať sa aj ďalších súťaží.

 • Absencia záznamu z poslednej inšpekcie na stavbe či neplatná licencia na zhotovenie ETICS
 • Ponúknutie úplatku
 • Ohováranie konkurencie
 • Nezaplatené pohľadávky štátu
 • Konkurz, reštrukturalizácia
Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.