Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Z prvej ruky: Cena elektriny a zemného plynu

Znižovanie závislosti na ruských palivách a pomoc vlády

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Čo je za vysokými cenami energií a ako ich skrotiť

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam komentárov

Zasiahne výstavba SK-PL plynovodu aj Vaše vlastníctvo?

Spoločnosť eustream, a.s., operátor plynárenskej siete, oznámil zámer vybudovať plynovod medzi Poľskom a Slovenskom. Keďže plynovod by mal prechádzať katastrom viacerých obcí východného Slovenska, obyvatelia sa, spravidla do konca novembra 2014, môžu k zamýšľanému projektu vyjadriť. Minimálne by sa mali zaujímať o presnú trasu projektu, keďže pozemkové práce a vzniknuté ochranné a bezpečnostné pásma nad plynovodom môžu značne obmedziť vlastnícke právo majiteľov.

Historicky smeruje väčšina plynovodov z východu na západ, prepravujúc tak ruský plyn do krajín EÚ. Avšak plynárenské krízy a dobudovanie vnútorného energetického trhu ukázali potrebu posilnenia infraštruktúry v regióne strednej Európy aj v smere sever-juh. Poliaci už čoskoro sfinalizujú terminál na pobreží Baltského mora, ktorým budú schopní prijať skvapalnený zemný plyn z krajín ako Katar, Nigéria či Malajzia. Je preto viac než žiaduce dosiahnuť stav, kedy by aj Slovensko malo prístup k týmto dodávkam a zvýšilo tak svoju energetickú bezpečnosť. V podobnom duchu sa vyjadrilo ak Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré projekt plne podporuje (pozrite si predmetné stanovisko). Existujú aspoň dva spôsoby ako to zabezpečiť: (i) vybudovaním úplne nového prepojenia na Poľsko alebo (ii) využitím dostatočnej prepravnej kapacity v slovensko-českom potrubí, keďže Česi už prepojenie na Poľsko majú a plánujú ho rozšíriť. V súčasnosti sa paralelne uskutočňujú kroky pri oboch variantoch a nateraz nie je jasné ako sa slovenský a český operátor plynárenskej siete dohodnú, ak vôbec.

Z uvedeného dôvodu eustream, a.s. oznámil, 27.10.2014, Ministerstvu životného prostredia SR svoj zámer vybudovať spomínaný plynovod medzi Slovenskom a Poľskom, čím sa začalo posudzovanie jeho vplyvov na životné prostredie (EIA). Ak dôjde k finálnemu investičnému rozhodnutiu, práce by mali začať v roku 2018 a spustený by mohol byť v roku 2020. Náklady slovenskej časti projektu by mali dosiahnuť 100 mil. EUR a prispieť by nám mohla aj Európska únia. Začínať by mal v Lupkovskom priesmyku a končiť na kompresorovej stanici vo Veľkých Kapušanoch v dĺžke 106-117 km. Keďže navrhovaný plynovod má prechádzať veľmi cenným územím NATURA 2000, sú navrhnuté 3 varianty trás. Začiatkom novembra boli dotknuté obce informované o zámere vybudovať v ich katastri plynovodov. Dokopy sa jedná o 75 obcí nachádzajúcich sa v Prešovskom a Košickom kraji.


Zdroj: Dokumentácia predložená MŽP SR k posudzovaniu vplyvov SK-PL plynovodu na životné prostredie (Text zámeru)

Okres Medzilaborce
Palota, Výrava, Svetlice, Zbojné.

Okres Humenné Rokytov pri Humennom, Vyšná Jablonka, Nižná Jablonka, Jabloň, Zbudské Dlhé, Koškovce, Hankovce, Ľubiša, Veľopolie, Udavské, Kochanovce (nad Laborcom), Lackovce, Humenné, Hažín nad Cirochou, Ptičie, Chlmec.

Okres Snina
Hostovice, Čukalovce, Pčoliné, Snina, Pichne, Stakčín, Kolonica, Ladomirov, Michajlov, Šmigovec, Dúbrava.

Okres Sobrance
Ruský Hrabovec, Inovce, Beňatina, Choňkovce, Koňuš, Priekopa, Tibava, Vojnatina, Orechová, Sejkov, Jenkovce, Nižné Nemecké, Záhor, Bežovce, Pinkovce, Lekárovce.

Okres Michalovce
Oreské, Staré, Zbudza, Nacina Ves, Petrovce nad Laborcom, Lesné, Suché, Pozdišovce, Moravany, Michalovce, Laškovce, Šamudovce, Vrbnica, Lastomír, Žbince, Zemplínska Široká, Palín, Sliepkovce, Budkovce, Stretava, Stretavka, Drahňov, Krišovská Liesková, Pavlovce nad Uhom, Vojany, Čierne Pole, Kapušianske Kľačany, Veľké Kapušany.

Verejnosť má k dispozícii možnosť, v lehote 21 dní (spravidla do konca novembra), vyjadriť sa k tomuto projektu na adresu: Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. Hoci vysokotlakové potrubie bude zakopané v zemi a má sa nachádzať mimo intravilánu obcí (spravidla na lesných či poľnohospodárskych pozemkoch), vlastnícke právo majiteľov nehnuteľností bude obmedzené tak počas výkonu pozemných prác, ako aj po vybudovaní plynovodu. Nad rúrami bude ponechaný 5 m široký pás bez lesného porastu z každej strany, rovnako sa zriadia 50 m ochranné a 200 m široké bezpečnostné pásma na každú stranu, v ktorých bude možné vykonávanie činností či zriaďovanie stavieb len so súhlasom operátora siete. Keďže vlastníci pozemkov budú nútení strpieť vecné bremeno, čím im vznikne majetková ujma (napr. sa zníži hodnota pozemku), budú mať nárok na náhradu škody. V takom prípade je potrebné si u operátora siete uplatniť nárok na primeranú jednorazovú náhradu do 6 mesiacov, najneskôr do 1 roka, odo dňa, kedy sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel. V opačnom prípade vlastníkovi pozemku takýto nárok zanikne. Ak sa strany na výške tejto náhrady nedohodnú, môžu sa do 6 mesiacov obrátiť na súd.

Celý materiál k plánovanej výstavbe slovensko-poľského plynovodu si môžete pozrieť TU.


ilustračné foto, zdroj

© Energie pre Vás,
AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉVšetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.