Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Vláda chce ukončiť plošnú pomoc

Efektívnejšie povoľovacie konanie podporí rozvoj OZE a konkurencieschopnosť Slovenska

P. Dovhun: Slovensko bude potrebovať vybudovať nové elektrárne

Kalendár akcií

PR sekcia

Zraniteľní odberatelia môžu oznámiť záujem o neregulované ceny do konca marca

Zhodnotenie dvojročného pôsobenia súčasného vedenia SEPS

JESS podala žiadosť o povolenie umiestnenia „bohunickej päťky“

JAVYS uskutočnil v roku 2022 prepravy čerstvého i vyhoretého jadrového paliva

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Aj verejné obstarávanie môže byť zelené

Alarmujúci stav využívania zdrojov, neudržateľný stav spotreby a s tým spojené znečisťovanie životného prostredia núti orgány Európskej únie hľadať alternatívne spôsoby, ktoré by pomohli tento nepriaznivý stav a environmentálnu záťaž zmeniť. Jedným z kľúčových nástrojov, definovaných v stratégii Európa 2020, ktoré by mali prispieť k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu, patrí aj zelené verejné obstarávanie.

Zelené verejné obstarávanie je podporené celým radom politík a stratégií EÚ, čo dokazuje, že je významným nástrojom, ktorý prispieva k dosahovaniu environmentálnych cieľov. Zelené verejné obstarávanie je definované v Oznámení Komisie, ktoré je adresované Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov KOM(2008)400 s názvom „Verejné obstarávanie pre lepšie životné prostredie“. Definované je ako proces, v ktorom sa verejné orgány snažia obstarať tovary, služby a stavebné práce so zníženým negatívnym dopadom na životné prostredie počas celého ich životného cyklu, v porovnaní s tovarmi, službami a stavebnými prácami s rovnakou primárnou funkciou, ktoré by boli inak obstarané.

Uplatňovanie zeleného verejného obstarávania je dobrovoľné, čo znamená, že jednotlivé členské krajiny Európskej únie a verejné inštitúcie si môžu samy zvoliť úroveň implementácie tohto nástroja.

Výhody zeleného verejného obstarávania možno vidieť predovšetkým v:

  • plnení osobitných cieľov a úloh v oblasti životného prostredia (napr. energetická účinnosť, zachovanie prírodných zdrojov, znižovanie emisií CO2),
  • zlepšovaní sociálnych a zdravotných podmienok života (napr. zvyšovanie kvality života, ochrana zdravia),
  • úspore nákladov,
  • posilnení dôvery občanov, podnikov a spoločnosti smerom k verejnej správe,
  • presadzovaní inovácie,
  • podpore vývoja konkurencieschopných environmentálnych tovarov a služieb a v rozšírení trhu o takéto produkty.

Zelené verejné obstarávanie je i v podmienkach Slovenskej republiky považované za nástroj, ktorý má z pohľadu ochrany životného prostredia veľký význam, čo sa prejavilo aj jeho zaradením do Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 - 2020, kde je ambíciou vlády vytvoriť priaznivé podmienky na jeho aplikovanie. Snahou vlády je tiež aktívne podporovať zameranie na celý životný cyklus produktov a služieb s dôrazom na efektívne a racionálne využívanie zdrojov.

Nepriaznivý stav uplatňovania environmentálnych aspektov vo verejnom obstarávaní v podmienkach SR možno zlepšiť najmä prostredníctvom ďalšieho vzdelávania a zvyšovania informovanosti verejných obstarávateľov a obstarávateľov o zelenom verejnom obstarávaní. Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia sa podieľajú na zabezpečení pravidelných vzdelávacích aktivít pre verejných obstarávateľov. Cieľom seminárov je predovšetkým propagácia zeleného verejného obstarávania, zvýšenie povedomia a oboznamovanie verejných obstarávateľov s možnosťami praktického uplatňovania environmentálnych charakteristík vo verejnom obstarávaní pri dodržaní všetkých zásad verejného obstarávania, ako aj platnej legislatívy na európskej i národnej úrovni. Okrem toho Slovenská agentúra životného prostredia zabezpečuje prevádzku GPP Helpdesk, ktorá slúži na poskytovanie odborných informácií, konzultácií a poradenstva k problematike zeleného verejného obstarávania.

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia vypracovalo v poradí už tretí Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie v SR na roky 2016 - 2020. Cieľom tohto akčného plánu je stanoviť smerovanie zeleného verejného obstarávania v podmienkach SR nastavením opatrení a aktivít, ktoré budú v rámci proaktívneho prístupu príslušných inštitúcií napĺňať ambicióznejšie ciele pre oblasť zeleného verejného obstarávania v SR na roky 2016 - 2020. Opatrenia definované v rámci akčného plánu vytvárajú predpoklad na posun k výraznejšiemu uplatňovaniu zelených zákaziek v podmienkach SR.

Prostredníctvom týchto aktivít sa môže súčasne zvýšiť dopyt po zelených a inovatívnych produktoch na trhu a vytvoriť tak v budúcom období priestor pre uplatňovanie udržateľného verejného obstarávania v podmienkach SR s ohľadom na environmentálny aspekt.

Dúfajme teda, že aj zelené verejné obstarávanie nájde bohaté uplatnenie v praxi a vyplní ďalší kúsok mozaiky „rámca“ trvalo udržateľného rozvoja.

Mgr. Zuzana Hricová, PhD.

Ministerstvo životného prostredia SR

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.