Partnermi portálu Energie pre Vás sú:

1
2
3
4

Chcete byť informovaní?

Najnovšie

Rozhovor s Martinom Magáthom, novým šéfom SEPS-u

RTVS :24 - MH SR: Na faktúre nikto neuvidí nárast cien

RTVS :24 - Pomoc vlády s cenami energií na budúci rok

Štátna pomoc pre najväčších znečisťovateľov

Kalendár akcií

PR sekcia

Stredoslovenská energetika mení svoju kreatívu

JAVYS súčasťou Európskej priemyselnej aliancie pre malé modulárne reaktory

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc

Ponuky

Voľné pozície v NET4GAS

Career at UNFCCC

Job openings at IEA

Späť na zoznam článkov

Dotácie na výstavbu nízkoenergetických drevodomov a postup podávania žiadosti

Aktuálny stav

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR požiadalo o zmenu účelu využitia 1 mil. eur, pôvodne viazaných na dotácie na drevodomy, na zabezpečenie potrieb kapitálových a bežných výdavkov ministerstva...

Príprava

Ministerstvo, po viacerých pripomienkach od iných rezortov, doslova prekopalo návrh vyhlášky o dotáciách na drevodomy s nízkou spotrebou energie. V prvom rade sa vrátilo ku kompetenciám, ktoré mu boli pridelené. Už neodôvodňuje spomenuté dotácie podporou bývania, ale lesného hospodárstva a zhodnotenia surového dreva. Takisto priznalo, že peniaze vo výške 1 milióna eur majú len na rok 2017 a pokračovanie projektu, a teda aj financie na roky 2018-20, sú neisté. Aby nedochádzalo k diskriminácii, oprávnenými žiadateľmi nebudú len občania SR, ale ktokoľvek s pasom členskej krajiny EÚ s trvalým pobytom na Slovensku. Takisto sa upustilo od požiadavky trvalého pobytu v obci, kde bude drevodom postavený. Čo je však dôležitejšie, ministerstvo už neplánuje podporovať holodomy či hrubé stavby, ale len drevodomy na kľúč, a výrazne sa zvýšila minimálna kúpna cena.

Dotácia sa bude poskytovať domácnostiam na zhotovený drevený rodinný dom s nízkou potrebou energie určený na vlastné bývanie, čo bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie dotknutých podporených domácností, keďže vďaka dotácii budú mať nižšie výdavky na zabezpečenie takéhoto rodinného domu. V roku 2017 sa predpokladá, že celkovo bude podporená výstavba 83 až 333 (staviteľov) drevených rodinných domov čiže domácností pričom dotácia na jednu domácnosť bude 3.000 až 12.000 eur.

Takže popri (i) dotáciách na slnečné kolektory, fotovoltické panely, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá a (ii) príspevkoch na zateplenie rodinných domov sa môžu občania tešiť aj (iii) dotácie na nízkoenergetické drevodomy.Výška dotácie

Finančne budú zvýhodnené tie rodinné domy, ktoré budú spĺňať prísnejšie tepelnoizolačné normy na úrovni A0 platné od 1. januára 2021. Ministerstvo preto rozdelilo potenciálnych príjemcov dotácie v závislosti od zaradenia rodinného domu do energetickej triedy buď (i) A0 (výstavba na úrovni budov s takmer nulovou spotrebou energie, ktorá bude povinná od 1.1.2021 – globálny ukazovateľ primárnej energie ≤ 54 kWh/m².a) alebo (ii) A1 (aktuálne platná ultranízkoenergetická úroveň výstavby – globálny ukazovateľ primárnej energie 55-108 kWh/m².a) a jeho lokalizácie. Najvyššiu dotáciu môžu získať rodinné domy postavené v najmenej rozvinutých okresoch: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance a Trebišov. Najmenšia suma je určená pre Bratislavu, t.j. domy vkatastrálnom území hlavného mesta SR a dotácia pre zvyšok Slovenska je niekde medzi týmito sumami.

Ministerstvo sa navyše rozhodlo podporiť princípy trvale udržateľného hospodárenia v lesoch a to zvýšením dotácie o € 2.000. Žiadateľ si teda môže prilepšiť, ak bude mať aspoň 70% drevených stavebných výrobkov domu certifikát PEFC alebo FSC, číže budú vyrobené z dreva pochádzajúceho z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov.

Aby sa naplnil cieľ podporiť domáce zhodnotenie surového dreva, pridá ministerstvo ďalších € 2.000 tomu, koho minimálne 50% drevených stavebných výrobkov domu bude vyprodukovaných z dreva vyťaženého v lesoch SR. Niežeby táto myšlienka bola zlá, ale je otázne či neodporuje myšlienke nediskriminácie dreva pochádzajúceho z iných krajín EÚ. V oboch prípadoch treba tieto fakty preukázať vyhlásením zhotoviteľa domu.


Podmienky podpory

Dotáciu na drevodom môže získať občan členského štátu EÚ, Lichtenštajnska, Nórska, Islandu a Švajčiarska, starší ako 18 rokov, s trvalým pobytom v SR, ak je majiteľom drevodomu a pozemku, na ktorom je budova postavená. Dôležité je uvedomiť si, že o dotáciu možno žiadať až po zhotovení drevodomu, ktorý spĺňa nasledujúce kritéria:

 1. ide o dom na kľúč a nie iba hrubú stavbu či holodom;
 2. zastavaná plocha je najmenej 75 m² (aby nešlo o chalupy či záhradné chatky);
 3. má aspoň tri obytné miestnosti určené na bývanie;
 4. kolaudácia sa uskutočnila najskôr 1. októbra 2017;
 5. je zatriedený do energetickej triedy A0 alebo A1;
 6. obstarávacia cena uvedená v zmluve o zhotovení domu (nie svojpomocne) je najmenej 65.000 eur bez DPH (do tejto sumy sa nerátajú náklady na základovú dosku);
 7. ide o rodinný dom, čiže sa v ňom nevykonáva hospodárska činnosť.

Veľa prospešných informácií nájdete aj v sekcii "Pýtate sa"


Navyše je predpísaná aj technická špecifikácia domu, čiže podporené budú len domy so:

 1. stĺpikovou (rámovou) konštrukciou,
 2. prefabrikovanou panelovou konštrukciou,
 3. masívnou konštrukciou,
 4. masívnou skeletovou konštrukciou,
 5. kombinovanou konštrukciou podľa čísla 1. až 4. alebo
 6. zrubovou stenovou konštrukciou.


Vylučujúce podmienky

Získanie dotácie na drevodom však vylučuje:

 • trvanie vecného bremena/záložného práva na predmetnej nehnuteľnosti (pozemku/dome), okrem tých, zriadených zákonom, patriacich určitej osobe či zriadených v prospech banky vďaka hypotekárnemu úveru (kúpa pozemku alebo financovanie výstavby);
 • poskytnutie iného druhu podpory na rovnaký účel z verejných zdrojov;
 • existencia prevádzkarne v dome alebo na pozemku na základe živnostenského oprávnenia či obchodného zákonníka;
 • uzavretie zmluvy o výstavbe domu so zhotoviteľom, ktorý má podpísané rovnaké zmluvy s inými 10 žiadateľmi a tí už skôr podali žiadosť o dotáciu.

Pochopiteľne dotáciu na ten istý drevodom možno poskytnúť len raz. Zároveň sa žiadateľ zmluvne zaviaže, že počas najbližších piatich rokov vlastníctvo k podporenú domu neprevedie (nepredá, nepodaruje) na inú osobu.

Postup podávania žiadosti o finančný príspevok

Na základe zvýšeného dopytu záujemcov si Vám dovoľujeme predostrieť aj jednotlivé kroky indikované ministerstvom, ktoré je potrebné absolvovať pre úspešné získanie dotácie na nízkoenergetický drevodom. Dôležité je uvedomiť si, že celý postup je stále len vo fáze legislatívneho zámeru, a preto ešte stále možno očakávať nejaké zmeny či upresnenia.

Administráciou celého projektu má byť poverená Poľnohospodárska platobná agentúra, ktorá po nadobudnutí účinnosti predmetnej legislatívy, zverejní výzvu na podávanie žiadostí. Následne budú mať záujemcovia 30 dní na doručenie žiadostí a požadovaných príloh (dnes ešte nie je jasné či elektronicky alebo len poštou).

Prílohou žiadosti o dotáciu sú:

 1. kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia;
 2. doklad preukazujúci vlastníctvo pozemku a domu, napr.: list vlastníctva;
 3. kópia zmluvy o zhotovení drevodomu;
 4. kópia účtovného dokladu;
 5. kópia dokladu o zaplatení ceny za drevodom, napr.: výpis z bankového účtu;
 6. kópia protokolu o odovzdaní drevodomu;
 7. doklad o zriadení bankového účtu;
 8. kópia energetického certifikátu preukazujúceho energetickú triedu A0 alebo A1;
 9. čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia (exekúcia);
 10. potvrdene Sociálnej poisťovne (nie staršie ako tri mesiace), že žiadateľ nemá nedoplatky na sociálnom poistení a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie;
 11. potvrdene zdravotnej poisťovne (nie staršie ako tri mesiace), že nemá evidované nedoplatky na zdravotnom poistení;
 12. čestné vyhlásenie, že žiadateľ má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom;
 13. potvrdenie miestne príslušného správcu dane (nie staršie ako tri mesiace), že žiadateľ nemá daňové nedoplatky;
 14. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace;
 15. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že na pozemku a v dome nevykonáva hospodársku činnosť a
 16. potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je na majetok žiadateľa vyhlásený konkurz, žiadateľ nie je v reštrukturalizácii alebo nebol proti žiadateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Aj v tomto prípade platí „kto prv príde, ten prv melie“ a teda Agentúra vyradí toho žiadateľa, ktorý bude 11. v poradí, ak už 10 predchádzajúcich malo uvedeného rovnakého zhotoviteľa. V prípade prijatia 2 žiadostí v rovnakom čase, Agentúra uprednostní v prvom rade kompletnú žiadosť a v druhom rade žiadosť na dom, ktorého drevené stavebné prvky boli vyrobené z dreva pochádzajúceho z lesov SR.


Úspešný žiadateľ, ktorý podpíše s Agentúrou zmluvu o poskytnutí dotácie na drevodom, je povinný strpieť prípadnú kontrolu dodržiavania podmienok zo strany Agentúry, ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ministerstva financií SR.

© Autorské práva vyhradené

Ak aj Vy chcete byť informovaní o najnovšom vývoji dotácií na nízkoenergetické drevodomy a nechcete tak zmeškať svoju príležitosť, prosím, prihláste sa k odberu nášho Infokuriéra.

Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a legislatívny proces k návrhu vyhlášky o poskytovaní podpory na rozvoj lesného hospodárstva a zhodnotenie surového dreva v Slovenskej republike

Všetky práva k webovej stránke, príspevkom a fotografiám sú vyhradené. Copyright © EpV, s.r.o., 2014-2023 | Designed & Programmed by Richard Haríň

Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s používaním cookies, vďaka ktorým vylepšujeme naše služby. Viac info nájdete vo VOP. Logo na stiahnutie.